Skip to content

Læreplaner

Træsløjd

Der undervises i træsløjd fra 5. – 9. klassetrin.

Formålet med undervisningen i træsløjd er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for gamle håndværks udvikling og betydning i Danmark, samt samfundets udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af træ-håndværk, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om træhåndværkenes betydning for det danske samfund.

Slutmål

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

  • Kunne håndtere hverdagsagtige opgaver og situationer, som har tilknytning til sløjd
  • Kunne planlægge et sløjdarbejde, verbalt såvel som visuelt, ud  fra egen ide
  • Kunne arbejde ud fra en skriftlig og illustreret tekst, vælge passende metoder, redskaber og værktøj, samt håndtere og pleje disse på et funktionelt niveau
  • Kunne vælge materialer med henblik på farver, form, økonomi, miljø og funktion og forstå, hvordan forskellige valg påvirker resultatet
  • Sammen med kammerater, kunne fremstille teaterkulisser og rekvisitter til teaterforestillinger
  • Kunne tage ansvar og vise initiativ, samt kunne samarbejde i sløjdarbejdet
  • Kunne forstå, hvordan inspiration, ideer og valg påvirkes af forskellige kulturmønstre
  • Kunne beskrive arbejdsprocessen og produktet samt kunne bedømme, hvordan den egne arbejdsindsats har påvirket sløjdarbejdets resultat

Trinmål efter 5. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at arbejde med træ i simple geometriske og fantasiprægede arbejder.
Der arbejdes både med brugsgenstande og dekorative genstande.
På dette stade hører det til, at man går ud i naturen med klassen og henter emner. Til de første opgaver kan man med fordel bruge friskt materiale.
Det første redskab der tages i brug er kniven. Når eleven efter kort tid er fortrolig med denne, går man videre til huljern. Men man arbejder til at begynde med mest muligt på overfladen, med konvekse former, uden at udhule særlig meget. Der arbejdes efter billedhugger princippet med at fjerne materiale.
Fra begyndelsen formidler man materialekundskab ud fra erfaringen. Det drejer sig om at kende de lokale træsorter, dernæst de træmaterialer som er almindelige brugs- og handelsvarer. Konkrete eksempler på opgaver kan være legetøj i form af stiliserede dyrefigurer, fantasiformer med udgangspunkt i selve emnet, eller de mest enkle brugsting.

Trinmål efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at begynde at få en vis distance til tingene. Eleverne er nu i stand til at møde større udfordringer, f.eks. med hensyn til præcision og koncentration i arbejdet. Derfor kan man begynde med udhulningsarbejde, som giver en tilsvarende vanskelighedsgrad, både teknisk og formmæssigt. Eleverne tager et vigtigt skridt i retningen af at blive rigtige håndværkere; de kan nu skabe i større frihed i forhold til mere enkle og naturgivne former, som var det foregående års opgave.
Nu begynder den første produktion af brugsgenstande, udhulede ting som skeer, øser og skåle osv. Der arbejdes fortsat ud fra helheden, dvs. at genstande fremstilles af et emne, uden sammenføjninger.
Efter dette år er eleverne fortrolige med kniv, forskellige jern, sav, fil og rasp. De har også fået erfaring med forskellige former for overfladebehandling og finish.

Trinmål efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til
På dette klassetrin begynder man at arbejde mere som en rigtig håndværker, bl.a. med sammenføjninger, særlig tapning fæstet med lim eller kile.
Af nye værktøjer er det særlig høvlen der tages i anvendelse, men også bor, og enkle måleredskaber som lineal og vinkeljern tages i brug. Arbejdet skal også planlægges og på dette stade gøres det med enkle arbejdsskitser med påskrevne mål. Udførelsen skal også bygge på nøjagtige opmålinger lige som tilpasningen af de enkelte dele kræver en hvis grad af præcision.

Trinmål efter 8. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udføre håndværk på et vist niveau. Et eksempel på en opgavetype kan være en hylde. Planlægning og arbejdstegning er udviklet videre. Fra en enkel skitse udarbejdes der nu tegninger i flere plan med defineret målestoksforhold. Man øver detaljeret overføring af mål fra tegning til arbejdsstykke.
Der sker desuden en videreudvikling på alle områder, med sammenføjningsteknikker, eksakt brug af stemmejern, specialhøvle, mm., og materialekundskaben udvides hele tiden. Det er også på dette klassetrin, at kulisse og rekvisitfremstilling til teaterforestillinger tager fart.

9. klasse

Dette klassetrin hører ind under skolens overskole og såvel håndarbejdsundervisning, som sløjdundervisningen videreføres med flere håndværksperioder á 5½ lektions varighed per uge. De forskellige håndværk kan i 9. klasse f.eks. være skosyning, pileflet, plakattegning, motorlære, smedning ol.

“Vi leger mere samlet her end på min gamle skole, både piger og drenge. Da jeg kom ind i klassen følte jeg mig velkommen og jeg har fået mange nye venner.”

 

Elev i 5. klasse

Back To Top