Skip to content

Læreplaner

Undervisningsplan engelsk 1.-9. klasse 

Der undervises i engelsk på alle klassetrin.

Kompetencemålene er inddelt i:

 • Mundtlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Kultur- og samfundsforhold

1.– 3.klassetrin

Mundtlig kommunikation

Eleverne hører sproget som en udvidelse af den begyndende sproglige bevidsthed, der generelt opøves i alle skolens fag og forløb. De prøver i det små at tale, lytte til hinanden og prøve sproget af i leg, sang, vers og skuespil.

Undervisningen foregår for det meste på engelsk, ved at læreren taler engelsk, og eleverne forsøger at bruge sproget.

Der udvikles gradvist et klasseværelsesprog med faste vendinger for at hilse, bede om noget osv.

På de to første klassetrin tages primært udgangspunkt i elevernes behov for at opleve og tage imod på det rent følelsesmæssige plan.

Der arbejdes med intonation, rytme, klang og lyd i det fremmede sprog. Det intellektuelle indhold i stoffet er af underordnet betydning, og meget af stoffet baseres derfor på rene lydlege fra kendte børnevers, rim, sange og lege. Valgmulighederne er store, og legen eller verset er ofte blot et påskud til at fortælle en lille historie eller indføre en lille dramatisk episode med pædagogisk tilsnit.

Ved hjælp af tydelige og gentagne gebærder, kan læreren få eleverne til rent følelsesmæssigt at opleve det engelske sprogs egenart.

Et stærkt indslag af bevægelse er nødvendigt i de små klasser. Ikke nødvendigvis ved at springe, hoppe og danse, men mindst lige så vigtig er timens opbygning, hvor rytmen i timen er den samme, med relative hurtige skift fra emne til emne, fra det lyttende til det aktive. Og med skift i tempo og dynamik, når man reciterer eller synger. Fingerlege og tælle lege i forbindelse med små regler er meget anvendt i de små klasser.

Som udgangspunkt efterligner eleverne gennem øret lærerens tale i korisk tale og sang, ofte ledsaget af gebærder, der illustrerer versets indhold. Sanglege aktiverer eleverne både motorisk og sprogligt.

Elevernes trang til kommunikation øves gennem at optræde med små indlærte dialoger.

Lege og aktiviteter i begyndelsen af timen bringer eleverne i bevægelse. Når viljeselementet har udfoldet sig i fællesskab, bringer det ro i klassen, og der kan arbejdes med grammatiske vers og lege, hvor den grundlæggende grammatik fremtræder tydeligt, f.eks. nutidsformerne af ”at være” og ”at have”.

Eleverne arbejder med at tilegne sig et ordforråd gennem lytning, handling, leg og fremstilling af selvproducerede ordbøger og tekster.

Undervisningen byder på mange muligheder for at få sproglige erfaringer. Gennem efterligning og gentagelser med for eksempel nursery rhymes og tongue-twisters udvikles elevernes udtale og intonation samtidig med, at ordforrådet udvides.

I 3. klasse skal eleverne nå frem til en mere nuanceret fornemmelse for sproget i udtalen og de enkelte ords betydning. Små humoristiske dialoger eller skuespil øves i klassen, hvor eleverne har individuelle roller.

På dette alderstrin er det også værdifuldt at beskæftige sig med f.eks. bondens og forskellige håndværkeres arbejde i vers, samtaler og dialoger.

Grundelementer i grammatikken øves mundtligt f.eks. ental/flertal, verbets former m.m.

Der reciteres i hver time for at opnå et flydende sprog.

Traditionelle rim, kendt fra engelsktalende lande, anvendes til at opleve og indøve regler, som

bygger på ugedage, måneder, vejret, årstider, dyr, bogstaver, uret og tal. Sang- og ordlege udvides, så eleverne mere og mere selvstændigt lærer at udtrykke sig på engelsk, så lysten til at tale sproget og elevernes selvtillid som sprogbrugere bevares.

Elevernes selvtillid som sprogbrugere prioriteres i dette forløb højere end kommunikationsfærdighed og sproglig præcision.

Enkle spørgsmål og svar, hvor der efterhånden svares individuelt, øves jævnligt alt efter klassetrin

Der oversættes ikke ord for ord, men meningen med teksten forstås.

Skriftlig kommunikation

Der skrives og læses ikke i 1. og 2. klasse, men tegning til en historie eller billeddiktat kan anvendes, ligesom man kan påbegynde små selvskrevne ordbøger. Dualismen optræder gennem små spørgsmål og svar.

Den mere selvstændige læsning og skrivning, der optræder i 4. klasse, forberedes gennem kendte tekster, der afskrives og illustreres i 3. klasse.

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen bygger på konkrete, dagligdags emneområder.

Eleverne øver sange, rim, remser, danse, lege og lytter til fortællinger fra den engelsktalende verden.

4. – 6. klassetrin

Mundtlig kommunikation

Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder. Der inddrages dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil.

I 4. klasse fortsætter det mundtlige arbejde, men nu mere individualiseret. Der arbejdes ikke alene med sprogøvelser, vers, digte, men også dialoger med spørgsmål og svar.

I 5. klasse lærer eleverne f.eks. ”tongue twisters” og digte udenad ved gentagelse og ikke ved skriftlige forlæg. Dette er med til at kultivere en tydelig udtale og en god sprogmelodi.

Indholdet i digte behøver ikke at forklares i detaljer, en mere billedmæssig fremstilling er som of test tilstrækkelig. Sproglige fænomener i teksten kan så behandles bagefter, inden det nye stof bearbejdes skriftligt, evt. som hjemmearbejde.

Det er vigtigt med megen højtlæsning. Eleverne skal hjælpes til at læse en rimelig enkel tekst flydende, så de fornemmer helheden i intonation og sproglig rytme.

Samtaler om grammatik foregår typisk på dansk, men ellers foregår undervisningen på engelsk med stigende forventninger til, at eleverne også benytter sig af engelsk i klasse- og samarbejdssituationer.

Skriftlig kommunikation

De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder påbegyndes og bevidstgøres i 4. klasse. Det skriftlige arbejde accentueres og optræder på lige fod med det mundtlige arbejde.

I det skriftlige arbejde vægtes tekster, som eleverne kender på forhånd og derefter skal lære at genkende på skrift.

Kendte vers eller tekster nedskrives nu omhyggeligt i hæfter. Senere kommer trykte tekster til.

Det første læsestof kan være historier, som eleverne kender fra de tidligere år, hvor læreren har fortalt historier mundtligt.

Forberedte diktater på engelsk hører med til det skriftlige arbejde i 5. klasse.

I grammatikken fortsættes med bøjning af verber i forskellige tider.

Eleverne oplever sætningernes opbygning. De lærer også de små ord, som binder det hele sammen, som konjunktioner og relative pronomen.

Gloser kan nedskrives gruppevis, f.eks. kropsdele, madvarer, tøj, farver, ugedage o. lign. på engelsk.

I 6. klasse arbejdes der med trykte tekster som f.eks. skuespil, noveller, små fortællinger, og der arbejdes med spørgsmål og svar vedrørende disse. Arbejdet med et skuespil kan være meget givende på dette alderstrin, idet eleverne møder ordet i skriftlig form gennem et manuskript og oplever, at det formes i en proces til noget levende og mundtligt.

Korrekt stavning af hyppigt forekommende ord øves bl.a. gennem små diktater.

Det er vigtigt, at eleverne forstår de grammatiske former, der arbejdes med i undervisningsstoffet.

Kultur- og samfundsforhold

At høre, hvordan folk lever, er spændende for eleverne. Også gennem ordsprog og talemåder kan eleverne møde sprogets og folkets egenart.

Dagliglivets sprogbehov imødekommes gennem konkrete emner som ”min familie”, ”min skole”, ”mit værelse” osv.

Elevernes nysgerrighed over for kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande styrkes bl.a. ved, at eleverne præsenteres for mange og nuancerede måder at leve på.

Emner fra dagliglivet kan f.eks. være ”min by”, ”mit land – dit land”, rejser og geografi.

Arbejdet med at finde forskelle og ligheder mellem fremmed og egen kultur inddrages med udgangspunkt i varierede, aldersrelevante tekster.

Eleverne opmuntres til at anvende engelsk uden for skolen, f.eks. læse engelsksprogede bøger.

Elevernes kendskab til forskellige kommunikationsstrategier, f.eks. omskrivning og at bruge andre ord, skal hjælpe dem med til at udvikle deres eget sprog og give dem lyst til at anvende det.

Som litteratur i engelskundervisningen kan bruges f.eks. ”easy reader” med tiltagende sværhedsgrader og sprogbøger fra forskellige danske forlag.

Man tilstræber en generel forståelse af indholdet, ikke nødvendigvis en oversættelse ord for ord.

Skolens delmål og slutmål engelsk 

Vi har valgt at inddele delmål efter de fire kompetenceområder: mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation samt kultur- og samfundsforhold

Delmål – efter 3. klassetrin

Engelskundervisning begynder i skolens 1. klasse.

Eleverne skal i fortællinger, musik, sanglege, sproglege, rim og remser præsenteres for sproget i funktion for derigennem at nærme sig en genkendelse af sprogets små ord og først og fremmest sprogets melodi.

Mundtlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, klokken, hjemmets og klasseværelsets indretning, ferie og højtider
 • svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, skole, farver, årstider, beklædning og tidsenheder
 • deltage i sproglege og skuespil
 • have et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner
 • udtale de engelske ord, der arbejdes med
 • kende til ental og flertal, navneord, udsagnsord og udsagnsord uden selvstændigt at kunne klassificere ordklasserne
 • have mod og lyst til at udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen måske ikke helt slår til
 • have mod på at gætte i forbindelse med forståelse af lytte- og læsetekster
 • øve sig på engelsk i små spil, købmandslege og andre kommunikationslege i klassen

Skriftlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • skrive enkle ord inden for nære og genkendelige emner.
 • stave enkle ord og udtryk samt skrive enkle sætninger

Kultur og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • kende til eksempler på engelsksprogede sange, rim, remser, lege, danse, spil og fortællinger

Delmål – efter 6. klassetrin

Mundtlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på bag grund af kommunikation
 • opøves i dramalege, dukketeater og små improviserede skuespil
 • stille spørgsmål til korte skriftlige som mundtlige oplæg
 • de skal stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem bøger af passende sværhedsgrad
 • fremføre et skuespil for tilskuere
 • referere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • læse enkle personlige breve, meddelelser og instruktioner fra dagligdagen
 • udtrykke sig mundtligt ved recitation af digte og andre tekster.
 • anvende almindelige omgangsformer på engelsk
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • udtale sproget, så det er umiddelbart forståeligt
 • anvende den rette intonation ved oplæsning og tale
 • forstå indholdet i forbindelse med lytning og læsning

Skriftlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • anvende viden om centrale grammatiske områder især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former
 • kunne stave hyppigt forekommende ord
 • foretage oversættelse og ”ord til ord” opslag i en ordbog
 • skrive små fortællinger
 • Kunne skrive enkle, fremsættende og spørgende sætninger med engelsk ordstilling
 • Kunne anvende de mest grundlæggende bøjningsformer

Kultur og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

der sætter dem i stand til at: 

 • kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande
 • kunne give eksempler på forskelle og ligheder mellem kultur- og samfundsforhold i eget land og i engelsksprogede områder
 • anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel

Delmål – efter 9. klassetrin

Mundtlig kommunikation 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Forstå mundtligt engelsk både i dialog og som monolog. 
 • Indgå i dialog med andre i forskellige situationer. 
 • Producere mundtligt engelsk som monolog i forskellige situationer. 
 • Opbygge ordforråd, både enkeltord, fraser og gambitter. 
 • Opbygge strategier til løsning af kommunikative problemer. 
 • Opbygge strategier til læring af sprog.

Skriftlig kommunikation 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • At forstå skriftligt engelsk i forskellige teksttyper. 
 • Skrive engelsk både dialogisk og mere monologisk. 
 • Være opmærksom på at kunne producere sætninger og enkle betydningsbærende morfemer. 
 • Opbygge strategier til læring af sprog.

Kultur og samfund 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Deltage i interaktion med andre børn og unge gennem tekster og kontakter. 
 • Få indsigt i, hvor og hvordan engelsk bruges som sprog både i og uden for Danmark. 
 • Genkende forskellige genrer og selv producere nogle af dem samt brug af forskellige medier.

Slutmål efter 9. klasse

Mundtlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • gengive informationer og oplevelser
 • redegøre for erfaringer og viden, udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner
 • søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer
 • udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk således, at kommunikationen lykkes
 • udtale engelsk forståeligt herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk
 • udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation
 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer

Skriftlig kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen.
 • Forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk
 • kunne skrive med rimelig sproglig præcision
 • Eleven kan give og modtage respons i det skriftlige arbejde
 • udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt
 • afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype
 • anvende grundliggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindelig forekommende teksttyper
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig
 • udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation
 • anvende forskellige læsestrategier
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt
 • anvende viden om skriveprocessens faser
 • skrive fra ide til færdig tekst herunder indsamle stof og disponere et indhold
 • anvende strategier i forbindelse med kommunikation først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer
 • vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave

 Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande
 • anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen
 • benytte informationer fra engelsksprogede kilder i et vist omfang
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende engelsk som fælles kommunikationsform i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af E-mail

Evaluering engelsk 1. – 6. klassetrin

Der tegner sig et billede af, at undervisningen i engelsk 1. – 9. klasse, indeholder de elementer, som også findes i kompetencemål.

Vi følger vores undervisningsplaner og når vores delmål. 

Fokus for de kommende år er skriftlig kommunikation på engelsk. Dette vil gøres ved at skrive og modtage breve fra Rudolf Steinerskoler i engelsktalende lande. 

Vi vil udvide elevernes forståelse for sproget, ved at udad fra kommende besøgende fortæller om landets kultur og skikke på engelsk. 

Vi vil også blive endnu bedre til at differentiere vores undervisning, da vi oplever, at der er stor forskel på elever, der har et rigt digitalt liv.  

“Der var en god veksling – også i de mindre klasser – mellem teoretisk undervisning og så praktisk gøren”

 

Anders R., Årgang 2010 – Socialpædagog, leder og tidligere elev

Back To Top