Skip to content

Ordensregler på Steiner HF Kvistgård

Udgangspunktet for Steiner HF Kvistgårds studie- og ordensregler er, at alle relationer hviler på gensidig tillid og på skolens værdigrundlag baseret på respekt for den enkelte og for fællesskabet. Vi respekterer steinerskolernes særlige pædagogik, dens historie og traditioner. Alle er ansvarlige for, at der er en tryg atmosfære og en venlig omgangstone.

1) Regler for orden og samvær

 • Almindelige regler for god opførsel gælder på Steiner HF Kvistgård.
 • Du er en god ambassadør for Steiner HF Kvistgård – i sammenhænge, hvor du kan identificeres med skolen.
 • Enhver form for vold, truende adfærd, mobning og chikane er naturligvis forbudt – dette gælder både fysisk og psykisk, digitalt og analogt, mundtligt og skriftligt samt i og uden for skoletiden i alle sammenhænge, der kan relateres til skolen.
 • Du må ikke dele billeder af andre uden deres samtykke, og du må slet ikke filme andre elever og medarbejdere i situationer, der kan opfattes intime, krænkende eller nedværdigende.
 • Rygning er forbudt i skoletiden, både på skolen og på offentlig vej. Overtrædes dette, kan det medføre sanktioner og kontakt til hjemmet om rygevaner.
 • Det er ikke tilladt at bruge mobilerne i skoletiden, undtagen hvis læreren/lærerne anviser noget andet og i den lange pause, hvor eleverne får adgang til dem.
 • Rudolf Steiner skolen Kvistgård har gamle bygninger, og der skal værnes om dem. De fysiske rammer skal inspirere og bidrage til et godt undervisningsmiljø og et inspirerende ungdomsmiljø. Derfor er det nødvendigt, at du rydder op efter dig efter hver enkelt time og efter ophold i fællesarealerne. Vi har dukseordning i alle klasser, og ugens dukse har det endelige ansvar for oprydningen.
 • Du retter dig efter anvisninger fra skolens medarbejdere, også selv om du ikke umiddelbart er enig i anvisningen. Eventuelle klager rettes efterfølgende til rektor.

Både lærere og elever arbejder for fællesskabet og der arrangeres diverse fælles aktiviteter og arrangementer på og uden for skolen. Fælles for dem er, at de skal styrke både det faglige og det sociale liv i skolen.

2) Studieregler

Hvis du vil være elev i overskolen, forventer vi, at du deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen. Dette indebærer blandt andet at:

 • Du har mødepligt og møder til tiden til klasse-, gruppe-, projekt- og virtuel undervisning og supplerende studietid samt fællesarrangementer med videre.
 • Du møder velforberedt og medbringer bøger med mere til alle former for undervisning.
 • Du er fokuseret og deltager aktivt i det igangværende arbejde.
 • Du bidrager til et godt arbejdsklima ved blandt andet at undgå uvedkommende snak og støj.
 • Du lytter til både læreren og klassekammeraterne.
 • Du afleverer opgaver til tiden. Du har pligt til at aflevere opgaver i det omfang og med den kvalitet, som forudsættes – afskrift betragtes som snyd, og afskrevne opgaver tæller ikke som afleveringer.
 • Spisning hører ikke hjemme i undervisningen og i det øvrige undervisningsrelaterede arbejde. Almindelig snack som nødder, tørret frugt og grove kiks er dog tilladt.
 • Drikke som vand, the, kaffe og sukkerdrikke er tilladt, så længe det foregår diskret.
 • Brug af mobiltelefoner og computer i undervisningen er kun tilladt efter lærerens anvisninger.
 • Hvis man bruger telefon i timen uden tilladelse, skal den kun konfiskeres resten af timen, og ikke skoledagen ud.

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler:

Tilsidesætter du skolens studie- og ordensregler, kan det medføre, at en eller flere af følgende sanktioner anvendes. Sanktionerne, som skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse kan normalt kun iværksættes efter overskolens konkrete vurdering. I konkrete tilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel, og uden at eventuel klage over sanktionen har opsættende virkning. Sanktioner kan i konkrete tilfælde blive gjort betingede.

Du kan blive pålagt at betale erstatning for ødelagt materiale og inventar.

Du kan få forbud mod at medbringe bestemte genstande.

Du kan få konfiskeret din computer, tablet, mobil eller anden elektronisk udstyr indtil skoletiden er slut.

Du kan blive pålagt forskellige former for arbejde på og uden for skolen.

Du kan blive indkaldt til møde med overskolens kollegie, hvor du skal redegøre for situationen, og hvad du selv mener, der skal til for at rette op på skaden.

Fraværsregler på Steiner HF Kvistgård

Her på Rudolf Steiner HF i Kvistgård er vi eksamens- og karakterfri. Det betyder blandt andet, at det er en forudsætning for at bestå vores HF, at ens fravær er lavt.

Hvis elevens samlede fravær er over 20% ved afslutningen af HF, er uddannelsen ikke bestået.

Hvis en elev har mere end 20% fravær i et fag ved afslutningen af sin HF, er faget ikke bestået. Hvis en elev har to fag, der ikke er bestået, er den samlede uddannelse ikke bestået.

På vores HF vægter vi uddannelsen af det hele menneske, og derfor er alle fag inkluderet i vores fraværsregler.

For at kunne sikre en fyldestgørende undervisning, trivsel og et stabilt læringsmiljø, har Steiner HF på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård følgende fraværsregler:

Fraværet bliver opgjort løbende og ved efterårsferien, juleferien og påskeferien bliver der senest (i det kvartal) indkaldt til samtaler for elever med et fravær, der ser således ud:

 • Ved fravær over 10% kommer eleven til samtale
 • Ved fravær over 15% kommer eleven til samtale og modtager første advarsel.
 • Ved fravær over 10% i det følgende kvartal efter at eleven har modtaget første advarsel, indkaldes til øjeblikkelig samtale. Nedbringes fraværet ikke herefter, vil skolens ledelse i samråd med skolens lærere vurdere, om eleven kan få lov at fortsætte.

Når elever kaldes til fraværssamtaler, orienteres forældrene på skoleintra. Eleverne kan følge med i deres personlige fravær på deres Lectio.

Lærerne er forpligtet til at opdatere fravær på Lectio fra uge til uge.

Handleplan i forhold til elever, der har svært ved at komme i mål med en Steiner HF

Lærerne på vores Steiner HF afholder løbende samtaler med eleverne blandt andet for at følge deres faglige udvikling. Skulle der være mistanke om, at en elev risikerer at dumpe til et enkelt fag eller hele uddannelsen, vil der hurtigt sammen med eleven blive udformet en handleplan.

Hvis situationen ikke er blevet bedre omkring januar i 2. HF, skal eleven tildeles en ekstraordinær mulighed for at indhente det, vedkommende måtte mangle. Denne mulighed kan f.eks. være, at eleven afleverer en ekstra opgave i pågældende fag, eller eleven kan få obligatorisk fremmøde til ekstra timer, kun hvis det vurderes, at der er mulighed for et hurtigt fagligt løft.

Hvis eleven ikke imødekommer disse tiltag, skal eleven endnu engang informeres om den endegyldige konsekvens.

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig og prøve nye ting

Oline, 2. HF 2023

Back To Top