Skip to content

Trivsel

Steiner HF er en ungdomsuddannelse, som er kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab og mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af klasserne.

De årlige studierejser, ekskursioner og samarbejdet med andre Steiner HF-skoler bidrager til stærke fællesskaber i og på tværs af klasserne. Det giver dig et netværk og mulighed for venskaber i ind- og udland.

For os er det værdifuldt, at både elever, forældre og lærere føler sig trygge og trives i skolefællesskabet.

Vi ønsker en skole, som er kendetegnet ved tillid, gode relationer, menneskelig respekt og plads til forskellighed. Derfor møder vi hinanden med venlighed, taler respektfuldt sammen og undgår aggressiv adfærd. Vi siger ikke noget om andre, som vi ikke kunne have sagt til dem ansigt til ansigt.

Vi benytter vores intranet til lektier, meddelelser og planlægning, mens uoverensstemmelser og holdningstilkendegivelser drøftes mundtligt.

Steinerskolerne har historisk haft et meget lavt mobbeniveau, og elevernes trivsel har generelt ligget godt i vurderinger af læringsmiljøet.

Læs skolens Mobbepolitik her

Skolen gennemfører den obligatoriske årlige trivselsmåling for gymnasiale uddannelser.

Tallene nedenfor angiver den gennemsnitlige score for hver enkelt trivselsindikator på en skala fra 1-5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel og 5 er den højest mulige trivsel.

Evalueringsstrategi for Steiner HF

Jævnfør bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 19

Det er et krav fra ledelsen, at lærerne evaluerer enten mundtligt eller skriftligt i slutningen af et undervisningsforløb. Kritiske evalueringer tages med på vores ugentlige torsdagsmøder og drøftes med kolleger.

Alle forløb afsluttes med elevafleveringer mundtligt eller skriftligt, og de bliver efterfølgende an-
meldt formativt, således at eleverne kender deres standpunkt.

I løbet af året har vi mindst en elevkonsultation pr elev, hvor eleverne hører midlertidige standpunkter, og året sluttes af med et skriftligt formativt evalueringsstandpunkt, som vi kalder for vidnesbyrdet.

Med hensyn til studievalg, får vi besøg af Studievalg Danmark et par gange om året. Der er også mulighed for kontakt med studievejledere efter behov.

Elevevaluering på Steiner HF

Overblik over centrale tal om Steiner Hf Kvistgård, en analyse af tallene og sidst et forslag til
forbedringer.

Årene er 19/20, 20/21, 21/22 og 22/23.

Kort efter at vi har fået resultaterne af trivselsmålingen, vil vi behandle resultaterne på et lærermøde. Derefter fremlægges en handlingsplan for bestyrelsen ca. i marts.

Vores HF er under opbygning, og en del lærere er under uddannelse. Vi ønsker en regelmæssig dialog med eleverne, sådan at de stadig føler sig frie til at skrive til os og ytre sig om forskellige forhold. Det virker altid konstruktivt, og lærerne er vante til at tage punkter op til evaluering og en drøftelse af, hvad der kan gøres bedre. Generelt siger en del af de nye elever, at de aldrig er blevet mødt positivt af lærere, før de blev elever på vores skole.

Den faglige trivsel

Den faglige trivsel har sidste skoleår ligget en lille smule over landsgennemsnittet, hvilket er en forbedring i forhold til året tidligere.
Tallet er positivt, ikke mindst når vi tager i betragtning, at skoleåret 2022-23 var skoleåret, hvor vores HF modtog mange nye elever ude fra, det vil sige, at eleverne kom fra folkeskoler og enkelte har været på efterskoler. Det kan have en betydning for den faglige trivsel, da eleverne netop skifter til Steiner Skolen, fordi de ønsker bedre faglig trivsel, men der går op til et halvt år før disse nye elever er assimileret. De nye elever udgjorde ca. 25 % af vores lille HF.

Vi arbejder fremadrettet på at gøre endnu mere i de første måneder af skoleåret for at integrere de nye elever ved samtaler og flere arrangementer, der kan give et større indblik i vores skolegang.

Vi har også et øget fokus på at fordele opgaver og lektiebyrden mere jævnt ud over skoleåret, så den faglige trivsel bliver endnu bedre. Et program for dette vil blive udarbejdet i løbet af foråret. Vi indkalder desuden de nye elever, vi har kendskab til til et informationsmøde i foråret, hvor vi fortæller uddybende om kulturen og læringsmiljøet på en Steiner Skole.

Den sociale trivsel

Her ligger vi igen over landsgennemsnittet. Fællesskabet er et vigtigt aspekt på en Steiner Skole.
Vi dyrker det blandt andet med årstidsfester hele året, hvor forældre og elever er inviterede, men vi er også meget bevidste om lærer-elev-relationen. Derudover har vi mange ekskursioner og længerevarende ture, som vi ved også styrker den sociale trivsel. Vi arbejder også på at få skabt et fællesrum til eleverne, så de også i pauserne kan være bedre sammen end de allerede er nu.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet, ligger over landsgennemsnittet.
Skolen ønsker også fremadrettet at ligge over landsgennemsnittet, herunder kommer bud på, hvordan vi kan blive ved med at lægge der:

  • Vi arbejder på at styrke rummene omkring elever, så IT-udstyr og andet udstyr/værktøj og materialer bliver mere velfungerende
  • Samtidig er der fokus på at eleverne også er med til at skabe et renere og bedre læringsmiljø

Vi arbejder kontinuerligt på bedre information og en endnu mere struktureret planlægning af skema og undervisning. Disse emner er blevet behandlet på et lærermøde og i ledelsen og vil blive taget op løbende gennem hele året.

Pres og bekymringer

Også her ligger vi over landsgennemsnittet.
Rundt omkring i landet har de unge generelt lidt under præstationspres, og selvom vi har andre forhold, vi har for eksempel ikke eksamen og karakterer, men eleverne skal alligevel præstere på både på den gymnasiale del og på steinerdelen, eksempelvis med håndværksfag.
Vi kigger kontinuerligt på, hvordan vi kan tage presset fra eleverne. Eventuelt skære i fordybelsestiden, som er stor på en Steiner Skole.

Vi er opmærksomme på vigtigheden af at overholde fordybelsestimerne, således at eleverne ikke oplever et for stort skriftligt pres.

Mobning

Her ligger vores tal over landsgennemsnittet, som det også er vores mål.
Vi har opgraderet vores trivselsmoduler, som styres af vores unge-coach. Vi samler ligeledes eleverne til fælles dialog om studie- og ordensregler, hvor også mobning bliver et tema. Stormødet afholdes i februar 2024.

10. klasse på Steiner Skolen Kvistgård Helsingør Kommune

“Steiner uddannelsen gør, at man ikke bare udvikler sig fagligt men også udvikler sig som menneske på en helt anden måde. Fordi, det er der plads til!

Nora, student 2021

Back To Top