skip to Main Content

Kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling Steinerskolen Kvistgård

Kvalitetssystemet på Steinerskolen Kvistgård omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer af centrale områder med henblik på at sikre uddannelsens kvalitet og udvikling. Lærerkollegiet på Steinerskolen er vant til at evaluere skolens aktiviteter, dette sker hver torsdag til lærermøder, og evalueringerne bringes til referat.

Værdiggrundlag og kvalitetsforståelse

 • Faglighed, fordybelse og samarbejde
 • Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet
 • Udvikling og fornyelse med afsæt i traditionerne

Skolens ledelse og skolens pædagogiske udvalg tilser løbende, at den daglige praksis understøtter virkeliggørelsen af værdigrundlaget.

Obligatoriske områder der er genstand for regelmæssige selvevalueringer:

 • Elevevaluering
 • Undervisningsevaluering
 • Elevtrivsel

1: Elevevaluering

Formål

Evalueringen af elevernes faglige niveau og udbytte skal dels kvalificere elevernes arbejde med faget og dets progression med henblik på at forbedre deres faglige udbytte, og dels sikre en ensartet og faglig korrekt bedømmelse at eleverne.

Metode

Alle faggrupper har udviklet en fælles udviklingsplan for faget, hvor arbejdet med fagets faglige mål over tid er beskrevet, og det er beskrevet hvad en elev forventes at kunne ved afslutningen af en periode. Planen anvendes både i klassen, og i formative evalueringssamtaler med eleverne, til at kvalificere deres arbejde med faget. Lærerne sikrer gennem samtalerne med eleverne og et formativt skriftligt vidnesbyrd for alle fag, at eleverne er bevidste om baggrunden for deres faglige standpunkt, og om hvordan de kan forbedre dette.

2: Undervisningsevaluering

Formål

Evalueringen på dette felt har et formativt sigte. Målet er at sikre, at der i klasserne finder en løbende dialog sted mellem elever og lærere om undervisningens styrker og svagheder med henblik på at optimere udbyttet af undervisningen.

Det er et mål, at undervisningsevalueringerne bidrager til at styrke den professionaliserede refleksion over undervisningspraksis. Dette gælder individuelt, i forhold til faggruppen og det øvrige lærerkollegium.

Det er endvidere et mål, at der anvendes varierende evalueringsmetoder.

Metode

Lærerne mødes hver torsdag, og deler information og erfaring med hinanden. Vi er et meget lille kollegie.

Procedurens udformning aftales mellem lærerne og en fra ledelsen, der altid sidder med til møderne.

Opfølgning

Den enkelte lærer er ansvarlig for, at der sker en passende opfølgning på resultaterne af undervisningsevalueringen. Det sker gennem samtale med klassen/holdet og evt. med faggruppen.

Endvidere inddrages resultaterne ved MUS med henblik på fx at bidrage til en afdækning af medarbejderens praksis, efteruddannelsesbehov og trivsel etc.

3: Elevtrivselsmåling

Formål

Elevtrivselsmålingen belyser forskellige rammefaktorers betydning for elevernes faglige trivsel, sociale trivsel og læringsmiljø.

Resultaterne af elevundersøgelsen bidrager til arbejdet med elevernes trivsel og til at fastlægge kommende udviklingsmål af fx didaktisk/pædagogisk, organisatorisk og administrativ karakter.

Metode

Skolen gennemfører hvert år den nationale elevtrivselsmåling i perioden 1. november til 31. december. Herudover gennemføres der en undervisningsmiljøundersøgelse hvert 3. år.

Opfølgning

Ledelsen tager initiativ til en opfølgning i samarbejde med studievejledningen og teamledere.

4: Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Skolens HF er meget ny, og derfor er en del lærere stadig i pædagogikum. Nogle lærere er dog i gang med efteruddannelse, således har tre lærere meldt sig på FIPkurser.

Formål

Skolens strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling fastlægger de overordnede mål og rammer, så udviklingskravet håndteres konstruktivt og fremadrettet til gavn for den enkelte medarbejder og skolen som helhed.

Efteruddannelsesaktiviteterne hviler på tre værdier; gennemsigtighed, systematisering og balance. Dette sker med henblik på at nå tre strategiske mål:

 • Levere den bedst tænkelige undervisning inden for hele gymnasiets fagrække
 • Sikre og styrke mangfoldighed i forhold til udbud af studieretninger, valghold, didaktisk praksis og lærertyper
 • Rekruttering og fastholdelse af lærere
Metode

Ledelsen fastlægger sammen med faggrupperne overordnede strategiske indsatsområder. Faggrupperne og de enkelte lærere fremlægger begrundede ønsker om efteruddannelse. Herefter tildeler skolens ledelse midler til efteruddannelse og kompetenceudvikling af korrekt bedømmelse at eleverne.

5: Områder, der løbende monitoreres

Rektor og den øvrige ledelse har ansvaret for løbende monitorering af:
 • Organisationen: I samarbejde med bestyrelsen har ledelsen ansvaret for løbende at tilpasse og justere organisationen, så den til enhver tid lever op til de krav, som stilles til fortsat udvikling af skolen
 • Personaleudvikling: Ledelsen er ansvarlig for at vurdere skolens personalepolitik i samarbejde med SU, herunder konkrete strategier for efteruddannelse og kompetenceudvikling, faciliteter og den nødvendige professionalisering af alle områder af organisationen
 • Elevtrivsel: Skolens ledelse er i løbende dialog med klassernes teamledere og studievejledere om klassers og enkeltelevers trivsel. Derudover afholdes der mindst 4 gange årligt klassegennemgangsmøder, hvor ledelsen, studievejlederen og klassens team ser på fravær og taler om klassens/enkeltelevers trivsel.

6: Skolens selvevaluering og opfølgningsplan

Hvert år i august/september udarbejder skolens ledelse en selvevaluering af det forgangne skoleår. Selvevalueringen evaluerer på følgende punkter:
 • Gennemførsel af uddannelsen
 • Overgang til videregående uddannelser
 • Resultatet af den nationale trivselsmåling og undervisningsmiljøundersøgelsen (hvert 3. år)
 • Resultaterne af indsatserne i forrige års opfølgningsplan

På baggrund af selvevalueringen udarbejdes en opfølgningsplan med ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Planen drøftes med skolens bestyrelse og lægges herefter på skolens hjemmeside.

 

Kvalitetssikring af Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Skolens ansatte arbejder vedvarende for at holde på eleverne, sådan at vi sikrer elevers trivsel og skolens økonomi. I hjertet af dette er vores pædagogik, som er baseret på Rudolf Steiners ideer.

Se kvalitetssikringsskema her.

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole på FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

TILMELDINGSFRIST I DAG! Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskoler #steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation
...

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri

Tilgangen til steinerskolernes 11. og 12. klassetrin er steget med 59%, siden Steiner HF kom til i 2018 🥳💪🏼

344 ud af 360 (95%) Steiner HF-elever har medvirket i DPU’s følgeforskning om Steiner HF fra 2020-2023.
Se resultaterne på www.steinerskoler.dk 🌸

#steinerhfkvistgård #steinerhf #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #karakterfri #eksamensfri
...

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation

Hvis du eller dit barn er interesseret i at høre mere om Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds Grundskole, 10. klasse eller HF, så meld jer til rundvisning på vores dejlige skole FREDAG d. 6. OKTOBER kl. 13:30 🌸

Tilmeldingsfrist næste mandag d. 2. oktober. Skriv til:
For BH. til 9. klasse: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk
For 10. klasse og HF: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se jer ☀️

(OBS: Rundvisningerne er henvendt til forældre og store elever)

#rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation
...

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️ 

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse

9. klasse slutter fredagen af med at arbejde i hhv. smedjen og keramik 🤩

Hos Aslak i smedjen laver eleverne ‘grillgafler’ - og de starter helt fra bunden med en rund stang, der skal bankes ad mange omgange, så den får sit fine, håndlavede udtryk 🌸

Hos Charlotte i keramik er eleverne i gang med deres skåle - og så er de allerede i gang med at lave de fineste æbler til julebasaren 🍎

Til MÅNEDSFESTEN NÆSTE LØRDAG d. 30. SEPT. vil man kunne se - og købe - en del af elevernes fine værker på en flot udstilling i keramiklokalet ♥️

#rsskvistgaard #steinerskolen #steinerskolen #waldorfeducation #9klasse
...

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse

Kom og hør om vores 10. klasse, som både er for dig, der allerede går her på skolen, men også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med fag, du ikke har haft før 💚

På infomødet kan du også høre om den 2 årige Steiner HF, der giver adgang til alle videregående uddannelser. På Steiner HF vægter vi boglige og kreative fag lige højt.

Vi glæder os til at se jer TORSDAG d. 9. NOVEMBER kl. 18 🤩

#steinerhfkvistgård #rsskvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #10klasse
...

Back To Top