Skip to content

Skolens vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2 AB
3490 Kvistgård
CVR-nummer 84671916.

 

HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Helsingør kommune. Skolen er oprettet den 25. august 1978. Den 1. august 2018 overgår skolen til at være en kombineret institution med grundskole og HFafdeling.

§ 2
Skolens formål er at drive en helhedsskole baseret Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Skolen drives i henhold til friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Skolens virksomhed omfatter

 • Børnehave og vuggestue baseret Rudolf Steiners pædagogiske principper, drevet som privatinstitution i medfør af friskolelovens § 36 a.
 • Grundskole for børnehaveklasse til og med 10. klasse, herunder skolefritidsordning og klub.
 • Undervisningstilbud om eksamensog karakterfri HFuddannelse med udstedelse af vidnesbyrd, jf. lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 68.

Når der siden refereres til skolen forstås skolens samlede virksomhed altså inklusiv dagtilbud, SFO og HF.

Stk. 2. Skolen skal i grundskoleafdelingen give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Skolen er en geografisk enhed beliggende Kvistgård Stationsvej 2 AB, 3490 Kvistgård.

SKOLENS DRIFT

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra forældrekredsen og andre med interesse for skolen, grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige efter friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som fremgår af lovgivningen.

Stk. 2. Skolens midler alene komme skolens skoleog undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Midlerne ikke anbringes konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

FORÆLDREKREDSEN

§ 4
Forældrekredsen består af de personer, som har forældremyndigheden over elever/børn skolen.
Forældrekredsen har rettigheder i medfør af friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Forældrenes rettigheder efter vedtægterne tilkommer den eller de personer, som har forældremyndighed over eleven/barnet. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje for bemyndiget til at handle forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen i grundskolen at føre tilsyn med grundskolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Forældrekredsen i grundskolen fastsætter nærmere regler for varetagelse af tilsynet, jf. § 7 og § 15 i nærværende vedtægter.

§ 5
Medlemsskab af forældrekredsen giver adgang til deltagelse i årsmødet og til at afgive stemme.
Forældrekredsen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter af og blandt forældrekredsens medlemmer.

RUDOLF STEINER SKOLEFORENINGEN KVISTGÅRD

§ 6
Skolen støttes af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård, som har følgende formål

 • at arbejde for oprettelse og drift af Rudolf Steiner skoler
 • at støtte foredrag, kurser, kunstneriske arrangementer, udstillinger m.m., der er baseret Rudolf Steiners antroposofi
 • at arbejde for oprettelse og drift af andre sociale, pædagogiske og almennyttige institutioner, baseret Rudolf Steiners antroposofi.

TILSYN

§ 7
I henhold til 4 stk. 2 udøver forældrekredsen i grundskolen det overordnede tilsyn med grundskolens undervisning.

Stk. 2. Efter bestemmelserne i friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser vælges der desuden en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver i grundskolen

Stk. 3. Valg af den eller de tilsynsførende sker for 2 år ad gangen. Valget sker årsmødet, og valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen indstiller kandidater til tilsynsførende, ligesom ethvert medlem af forældrekredsen i grundskolen kan foreslå kandidater. Kandidaterne skal fremgå af mødeindkaldelsen til årsmødet. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen i grundskolen, der stemmer.

Stk. 4. Den eller de tilsynsførende skal være certificerede fra ministeriets liste over certificerede tilsynsførende. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5. vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning skolens ordinære årsmøde. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser

Stk. 6. Tilsynet med undervisningen i 1.12. klasse varetages af Undervisningsministeriet.

ÅRSMØDE

§ 8
Årsmøde er skolens definition generalforsamling. Årsmødet består af forældrekredsen. Bestyrelsen skal demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen årsmødet. Bestyrelsen og årsmødet har fælles beslutningskompetence til at godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom. Se endvidere §17, 18, 20 og 21

Stk. 2. Ordinært årsmøde afholdes hvert år skolen eller et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Årsmødet afholdes i perioden 1. maj 30. juni. Bestyrelsen indkalder via skolens hjemmeside samt ved digitalt brev til forældrekredsens medlemmer med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede godkendte regnskab til orientering
 • Forældrekredsens valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 • Eventuelt valg af tilsynsførende
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet det ordinære årsmøde, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 15. marts, og de skal bekendtgøres for medlemskredsen ved indkaldelsen til årsmødet, jf. også §7 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Årsmødet kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 9
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært årsmøde skal i øvrigt også afholdes, når et mindretal 4 medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst 25 % af forældrekredsens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom. Det ekstraordinære årsmøde indkaldes som et ordinært årsmøde. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 10
Beslutninger på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 20 og 21 i nærværende vedtægter

Stk. 2. Årsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af de fremmødte forældrekredsmedlemmer, jf. dog § 21. Afstemninger foretages skriftligt, når blot et forældrekredsmedlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3. Over det årsmødet passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. .

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 11
Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt medlemmer i forældrekredsen, samt 5 medlemmer der udpeges af bestyrelsen for Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård. Valg af alle bestyrelsesmedlemmer sker under iagttagelse af lovgivningens habilitetsbestemmelser. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Der vælges hvert år to suppleanter for bestyrelsen af og blandt forældrekredsens medlemmer. Suppleanterne kan deltage som observatører bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Valget foretages for et skoleår ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsens 4 forældrevalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og afgår med 2 medlemmer årligt. Hvis årsmødets dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. De 5 bestyrelsesmedlemmer udpeget af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård udpeges for en 2-årig periode og afgår med henholdsvis 2 i lige årstal og 3 i ulige årstal. Hverken ansatte eller elever Rudolf Steiner Skolen Kvistgård deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer årsmødet eller via medlemskab af bestyrelsen for Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård, med mindre de samtidig er forældre til elever skolen.

Stk. 5. Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af medlemmer af forældrekredsen og alene vælges stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod medlemmernes ønske.

Stk. 6. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal medlemmernes antal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af medlemmerne af den forældrekreds, der har valgt dem. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant.

Stk. 7. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård.

§ 12
Skolens rektor, skolens ledelse, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. De kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret efter retningslinjer fastsat af skolens bestyrelse. Eleverne har, hvis der dannes elevråd, ret til at udpege en repræsentant som kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Elevrepræsentanten skal lges fra 1.12. klasse.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af erhvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4. Skolens rektor samt repræsentanter for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolens rektor, repræsentanterne for de ansatte eller elevrepræsentanten, kan bestyrelsen bestemme at suspendere rektors henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer ligger ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet under for beslutninger truffet af den organisation eller institution, som har valgt eller udpeget dem.

OM BESTYRELSEN OG DENS ARBEJDE

§ 13
Bestyrelsen har den overordnede ledelse og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet. Bestyrelsen konstituerer sig selv

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde ofte formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.

Stk. 3. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling mødet.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol, der godkendes ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at deres afvigende mening ført til protokols. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 14
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt m.v. gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens rektor og øvrige ansatte.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder de betingelser for medlemskab af bestyrelsen, som følger af. friskolelovens § 5 samt lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser § 4, stk. 3 eller af vedtægterne. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 15
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med nærværende vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og skolens vedtægter.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor. Undervisningsministeriet skal godkende ansættelsen af skolens rektor.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 16
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til umyndige elever og ansatte ved skolen har efter anmodning ret til at indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har godkendt, dog ikke heri indeholdte oplysninger, som er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt

TEGNINGSRET

§ 17
Skolen forpligtes udadtil af bestyrelsens formand i forening med skolens rektor eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 8 stk. 1

SKOLENS LEDELSE

§ 18
Skolens rektor har den daglige ledelse af skolen, og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller HFs fagrække og er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 2. Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter og afskediger skolens rektor lærere, pædagoger, vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolens rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

REGNSKAB

§ 19
Regnskabsåret følger statens finansår.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet senest d. 15. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

VEDTÆGTSÆNDRING

§ 20
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse to efter hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. begge årsmøder skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Forældrekredsen har krav at modtage orientering herom.

Stk. 5. Vedtægtsændringer er ikke gældende med mindre, de:

1. indeholder oplysninger om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen,
2
. de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer,
3. de angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift f.eksmaskinskrift, og er offentliggjort skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og årsmødet i forening.

NEDLÆGGELSE

§ 21
Skolen skal nedlægges hvis den ophører med at drive skole i henhold til friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse et årsmøde, hvor mindst totredjedele af medlemmer af forældrekredsen stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges et nyt årsmøde, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer af forældrekredsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring et årsmøde.

Stk. 3. § 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen skal umiddelbart efter en beslutning om nedlæggelse orienteres skriftligt og om grundlaget herfor, jf. stk. 2.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrene umiddelbart efter, at beslutningen om skolens nedlæggelse er truffet. Det påhviler yderligere bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres omgående af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed indstilles.

Stk. 5. Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Stk. 6. Mulige overskydende midler tilfalder efter Undervisningsministeriets godkendelse de øvrige Rudolf Steiner skoler i Danmark, som driver skolevirksomhed i henhold til friskoleloven og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser.

§ 22
Disse vedtægter træder i kraft den 1. august 2021 og erstatter de vedtægter, der blev vedtaget d. 1. august 2018. Nærværende vedtægter er vedtaget to efter hinanden lgende årsmøder d. 17.05.2021 og d. 07.06.2021. Underskrevet af bestyrelsen d. 08.10.2021.

Nærværende vedtægter er ændret efter et ønske om et vedtægtssprog, der i endnu højere grad tilgodeser dagtilbuddet som del af skolens formål og virke.

Formand
René Viborg
Jacobsmindevej 18
3050 Humlebæk 

Næstformand
Emil Høylyck
Baldersvej 27, st.
3000 Helsingør

Kim Wolff
Fyrrebakken 26
3210 Vejby

Bent Svenningsen
c/o Gerstrøm
Ramsvej 36 Ramløse
3200 Helsinge

Novelle Søndergaard
Dageløkkevej 92C
3050 Humlebæk

Lucas B. Diderichsen
Solvænget 10
3480 Fredensborg

Lars Søgaard Larsen
Gl. Mejerivej 14
3050
Humlebæk

Merete Malmberg
Vænget 16
3400 Hillerød

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20
Bilag til Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds vedtægter

§1
I henhold til § 1 i Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds vedtægt har friskolen efter godkendelse i Helsingør kommune hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

§2
I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

§3
Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (Rudolf Steiner børnehus Kvistgård) ses i lyset af følgende: Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravs-specifikationen. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

Målsætningen for dagtilbuddets pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling baseret på Rudolf Steiners pædagogiske impulser, der tager sigte på barnets legemlige, sjælelige og åndelige udvikling. Midlerne til opnåelse af dette er, at personalet kontinuerligt vedligeholder og udvikler deres forståelse for pædagogikken og udfører den ved:

1. At udføre efterlignelsesværdigt arbejde.
2. At give hverdagen, ugen og året en rytme, som er genkendelig for barnet.
3. At skabe årstidsfester, der giver barnet en kvalitativ fornemmelse af årets og naturens forløb.
4. At give barnet kvalitative sanseindtryk.

Målsætningen for privat-institutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til elevernes opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§4
Forældrebestyrelsen består optimalt af et medlem fra hver af stuerne, valgt af forældrene, samt 1-2 suppleanter. Herudover deltager en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant til møderne efter aftale med forældrebestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for to år og suppleanter for ét år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges (genvælges) på et årligt valgmøde inden udgangen af september måned. Øvrige mødedeltagere indkaldes af forældrebestyrelsen og deltager uden stemmeret.

Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 1-2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen – senest efter endt valgperiode – når de ikke længere har børn i privatinstitutionen (børnehaven/vuggestuen).

§5
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

Stk. 2. Den daglige leder af børnehaven benævnes koordinator, og pågældende er ansvarlig over for friskolens bestyrelse og friskolens daglige leder. Koordinatoren skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§6
Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for privat-institutionens daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som friskolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution,

Stk. 2. Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i daginstitutionen. Ved ansættelse af daglig ledelse har forældrebestyrelsens formand ret til at deltage i ansættelsen.
Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtaleret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtaleretten udøves i forhold til skoleleder og friskolens bestyrelse,

Stk. 3. I samarbejde med privat-institutionens ledelse og medarbejdere medvirker forældrebestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal indeholde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§7
Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere friskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt. I tilfælde af privat-institutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

§8
Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.

§9
Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen. Nærværende vedtægter er vedtaget på to efter hinanden følgende årsmøder d.17.05.2021 og d. 07.06.2021. Underskrevet af bestyrelsen oktober 2021, og de få ændringer har omhandlet formuleringerne vedr. forældrebestyrelsen i paragraf 4 samt udgåelse af navnet ‘Børnehuset’ til fordel for daginstitution, således, så der er mulighed for at skifte navn.


Underskrevet af friskolens bestyrelse:
Bent Svenningesen
Novelle Johansson
Kim Wolff
Lucas Bergendahl Diderichse
Lars Søgaard Larsen

Back To Top