Skip to content

Forældresamarbejde

KOMMUNIKATION

FORÆLDRERÅDET

KONTAKTFORÆLDRE

Forventninger til samarbejdet mellem skole og forældre

Af hensyn til barnet, forældrene og skolen er det vigtigt, at man som forælder inden barnets indmeldelse har gjort sig klart, hvad det indebærer at sætte sit barn på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

Vi har samlet al information i Forældrebogen, som du kan læse HER

Vi forventer:

 • at forældrene har sat sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag.
 • at nye forældre deltager i skolens forældreseminar.
 • at alle forældre tager ansvar for klassefællesskabet i barnets klasse og forbereder deres barn til at indgå i dette fællesskab.
 • at forældrene sørger for, at deres barn møder skoleparat hver dag.
 • at forældrene bakker op om og prioriterer skolens arrangementer.
 • at forældrene sørger for, at deres barn i fritiden ikke bruger meget tid ved skærmen.
 • at forældrene har en grundlæggende tillid til den måde, vi forvalter vores lærergerning på, både fagligt og socialt i klassen og i mødet med den enkelte elev.
 • at forældrene følger skolens kommunikationsveje i spørgsmål vedrørende klassens eller det enkelte barns trivsel og faglige indlæring.

Kommunikation

Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at begge parter som udgangspunkt har samme forventninger til hinanden og til indholdet af, hvad der skal drøftes eller afklares. Disse forventninger gælder både samtaler og skriftlig kommunikation.

Læs mere om hvordan vi kommunikerer med hinanden på skolen i det daglige og i særlige situationer HER 

Forældrerådet

Forældrerådets organisatoriske sammensætning

De faste medlemmer af forældrerådet er sammensat af skoleleder, bestyrelsesformand, klasserepræsentanter fra børnehaveklasse til og med 2. HF, samt en forældrerådsformand. Forældrerepræsentanterne varetager deres opgaver for 2 år ad gangen, så halvdelen af rådet er på valg hvert år.

Se artikel om kontaktforældres opgaver i afsnittet herunder

Forældrerådet mødes to til tre gange om året. Alle forældre er velkomne. Formanden sender dagsordenen via e-mail til klasserepræsentanterne og sørger for, at den kommer med i fredagsmeldingen, cirka fire uger inden mødet finder sted. Dette giver forældre og klasserepræsentanter mulighed for at komme med emner til dagsordenen. Den endelige dagsorden sendes ud cirka en uge inden mødet.

Forældrerådets muligheder

At være bindeled mellem skolens lærerkollegium, ledelse, bestyrelse og forældrene, med vægt på dialog

At være sparringspartner i forhold til emner vedrørende almene forhold omkring skolen. Det kan for eksempel være arbejdslørdage, månedsfester, mælkeordningen, rengøringsplanen, mm.

At være inspirator og udveksle idéer ved skoleledelsens og bestyrelsens fornyende arbejde

At sikre afstemning af gensidige forventninger som forældre, skolens ledelse og skolens bestyrelse har til hinanden

At være en platform, hvor der kan stilles spørgsmål om de forhold, der berører skolen (for eksempel parkeringsforhold, forældredeltagelse ved morgensang, udførelse og opbakning omkring skolens regler vedrørende mobiltelefoner, parkering, køb i butikken, mm.)

At være et opsamlingspunkt af information, der skal formidles videre til alle forældre via klasserepræsentanterne

Kontaktforældre

En kontaktforælder bliver valgt for to år ad gangen på det første forældremøde, der finder sted i det nye skoleår.

Der skal være mindst to kontaktforældre i hver klasse. Fratrædelse fra posten sker, så der altid er en kontaktforælder, der fortsætter, mens en ny bliver valgt.

Kontaktforældrene sørger bl.a. for:

 • At diverse lister bliver udfærdiget (for eksempel klassekasse, frugtliste m.m.).
 • At uddelegere klasserelaterede opgaver, for eksempel bollebagning
 • At planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren

Kontaktforældrene deltager også i de 2-3 årlige forældrerådsmøder, hvor almene forhold omkring skolen behandles. Se Forældrerådet

Skoleledelse og konfliktmægling ligger udenfor kontaktforældrenes opgave. Det er derfor vigtigt, at kontaktforældrene også sætter sig ind i skolens kommunikationsveje for blandt andet at kunne henvise forældre til de rette personer i forbindelse med spørgsmål.

Kontaktforældrenes faste opgaver i årets rytme

I løbet af skoleåret er der en række arrangementer, som klasserne står for. Kontaktforældrene planlægger og uddelegerer opgaverne:

Modtagelse af 1. klasse (slutningen af august):

 1. klasse står for kagebagning og modtagelse af 1. klasses forældre, mens 1. klasses elever har deres første undervisningstime.

Høstfest (slutningen af september):

 1. klasse koger græskarsuppe til alle skolens elever, forældre og lærere. De sørger ligeledes for udendørs pyntning med halmballer, blomster m.m.

Julebasaren:

Alle klasser står for opgaver/boder ved julebasaren. Opgavefordelingen står basarudvalget for. Klassens basarrepræsentant orienteres om opgaverne ved skoleårets første forældrerådsmøde i september/oktober.

Månedsfesterne:

Ved årets månedsfester står alle klasser for kagebagning og betjening af cafeen på skift. Hvert år informeres kontaktforældrene via årskalenderen om, ved hvilke månedsfester de har caféopgaven.

Back To Top