Skip to content

Organisation

Det er i det følgende kortfattet beskrevet, hvordan skolens ledelsesform er tænkt at skulle fungere:

organisationsdiagram 5
Det enkelte job

Det enkelte job er den mindste organisatoriske enhed. Af jobbeskrivelserne fremgår hvilke arbejdsopgaver, der er i jobbet og under ”personlige forudsætninger for alle ansatte” beskrives hvordan arbejdsopgaverne kvalitativt skal udføres. Samarbejdet er med til at sikre, at selv om opgaverne i hverdagen løses individuelt, parvis eller i mindre grupper, sker det ud fra et fælles værdigrundlag.

De fire grupper

Det er de enkelte grupper, den enkelte medarbejder og leder, der har det direkte ansvar og indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen, og ligeledes ansvar for, at dette sker i god sammenhæng med helheden.
Der er lagt stor kompetence og ansvar ud til den enkelte – et bærende princip om frihed under ansvar for opgaver og helheden.
Mundtlig dialog og skriftlig kommunikation i og imellem grupperne tilrettelægges således at det fungerer for både den enkelte og helheden.

Den pædagogiske konference

Skolens sammenhængskraft fastholdes på de ugentlige torsdagskonferencer, hvor hele kollegier mødes til et fælles møde.

Det teknisk/administrative personale

Det teknisk/administrative personale har en stabsfunktion i tilknytning til ledergruppen.

Ledelsesgruppen

Skolelederen og de fire gruppeledere danner tilsammen ledergruppen. Ledergruppen mødes hver uge til et ledelsesmøde og med det administrative/tekniske personale til administrationsmøde.

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at være ledelsesmæssig samtale- og sparringspartner for lederne og medarbejderne på skolen. I den forbindelse specielt have fokus på, at der er en god sammenhæng imellem de kvalitative resultater, der skal nås og de ressourcer, der medgår hertil.

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægter og lovgivningen i øvrigt.

Bestyrelsens opgave er herudover at være ledelsesmæssig samtale- og sparringspartner for lederne og medarbejderne på skolen. Bestyrelsen har særligt fokus på, at der er en god sammenhæng imellem de kvalitative resultater, der skal nås og de ressourcer, der medgår hertil. Bestyrelsen udøver sin samtale- og sparringspartnerrolle ud fra skolens værdi-, mål- og handlingsgrundlag, og ud fra de økonomiske rammer, der er aftalt.

Bestyrelsesarbejdet skal:

  • ske internt i bestyrelsen og i et samspil med ledelsen og medarbejderne
  • ikke beskæftige sig med daglige driftsspørgsmål, men det er værdifuldt, at bestyrelsen medvirker til at kommunikere med omverden om det skolen står for, og bringer evt. reaktioner fra omverden med til ledelsen og medarbejderne
  • godkende udviklings- og tilpasningsaktiviteter og følge op herpå i bestyrelsen
  • foregå med fokus på at bidrage til, at man opretholder og udvikler grundlaget for de opgaver man løser. F.eks. byggeprojekter/fondsøgning mm.
  • være engagerende og “konstruktiv kritisk” og dermed kan medvirke til, at der opnås en god synergieffekt
  • samarbejde med skolens ansatte og forældrekredsen med respekt for dokumentet ”Kommunikationsveje på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens årlige tilrettelæggelse og hvordan bestyrelsen i øvrigt tilrettelægger sit arbejde fremgår af skolens vedtægter.

Bestyrelsen beslutter hvert år ved skoleårets begyndelse, hvilke indsatsområder, der skal arbejdes med i det pågældende skoleår.

Skoleforeningen

Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgårds formål

  • at arbejde for oprettelse og drift af Rudolf Steiner skoler,
  • at støtte foredrag, kurser, kunstneriske arrangementer, udstillinger m.m., der er baseret på Rudolf Steiners antroposofi,
  • at arbejde for oprettelse og drift af andre sociale, pædagogiske og almennyttige institutioner, baseret på Rudolf Steiners antroposofi.

Hent skoleforeningens vedtægter her.

Back To Top