Skip to content

Læreplaner

Samfundsfag

Samfundsfagsundervisningen i 9. klasse bibringer eleverne viden om de bærende demokratiske principper i Danmark. Herunder er det især magtens tredeling (Montesquieu) i Danmark, parlamentarismen i Danmark, Folketingets partier og sammensætning samt vedtagelse af love. Endvidere er kriminalitet og straffelovgivningen et tema, hvor eleverne gennem gruppearbejde med forskellige cases bliver bekendt med hvilke strafferammer, der eksisterer indenfor forskellige former for kriminalitet. Mediernes rolle i det politiske spil vil også være et tema i 9. klasse. Desuden vil samfundsfagsundervisningen i 9. klasse indeholde emner som identitet og gruppedannelser, både med udgangspunkt i klassen som social gruppe og identiteten som skoleelev, men også med et større perspektiv, hvor fokus er flyttet til integration mellem forskellige kulturer. Eleverne skal gennem undervisningen endvidere blive bekendt med internationale organisationer som EU, FN, Nato, menneskerettigheder samt globale sammenhænge og bæredygtighed, herunder verdensmålene.

I slutningen af året laver eleverne i 9. klasse en samfundsfaglig projektopgave og fremlæggelse med udgangspunkt i en selvvalgt samfundsfaglig problemstilling, som alternativ til udtræksprøverne i samfundsfag. Denne evalueres og der gives vidnesbyrd for denne opgave, udover det vidnesbyrd der gives i samfundsfag.

Opgaven og fremlæggelsen løses individuelt eller i grupper af 2-3 elever.

Kriterier for opgaven:

 • Er problemstillingen omdrejningspunktet i projektarbejdet/fremlæggelsen?
 • Får eleven svaret sagligt på sin problemformulering?
 • Har eleven viden om og overblik over det, som eleven skriver om?
 • Er der en rød tråd i opgaven?
 • Indeholder opgaven en nuanceret konklusion på problemformuleringen?
 • Er der arbejdet kildekritisk med den viden, som eleven har brugt undervejs i opgaven?

Slutmål

Undervisningen skal lede frem imod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • gøre rede for Folketingets opbygning og de politiske partier samt deres mærkesager og ideologiske ophav
 • gøre rede for lovgivningsprocessen i Danmark
 • diskutere mediernes rolle i meningsdannelserne i samfundet
 • diskutere mediernes rolle som forbindelse mellem magthavere og borgere
 • diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når individet skal indgå i en gruppe
 • diskutere hvilke udfordringer, der opstår, når to grupper med forskellig kulturel baggrund mødes
 • diskutere socialgrupper og løsninger af sociale problematikker
 • diskutere internationale konventioner
 • diskutere bæredygtighed og bæredygtige løsninger
 • sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet forstå, læse og skrive samfundsfaglige tekster
 • har viden om informationssøgning, herunder digitale medier
 • har kendskab til både faglitterære og skønlitterære/kunstneriske tekster, der forholder sig til samfundsfaglige problemstillinger
 • kan tolke statistik

“Der er meget godt ved at gå her, men en af de mest nævneværdige ting er de søde lærere samt det gode fællesskab der er på tværs af klasserne”.

 

Elev i 2. HF

Back To Top