skip to Main Content

Læreplaner

Geografi

Der undervisies i geografi fra 4. – 9. klassetrin

Formål
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og resten af verden samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.

Undervisningen skal bygge på elevernes egen iagttagelser, oplevelser og undersøgelser af geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte mverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

SLUTMÅL

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • gennemføre en analyse af globale mønstre, problemstillinger og regioner og sammenspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • redegøre for det internationale nødhjælpsarbejde i forbindelse med naturkatastrofer
 • anvende globus, kort, samt forskellige data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder navne på væsentlige danske lokaliteter og deres placering
 • foretage undersøgelser, målinger og registreringer på grundlag af egne iagttagelser og oplevelser i natur- og kulturlandskaber
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse

TRINMÅL EFTER 4. KLASSETRIN

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at få et bevidst og rumligt forhold til deres nærmeste omverden, således at interessen for omverden vækkes
 • at give dem mulighed for ved selvoplevede vandringer i terrænet at mærke terrænets mangfoldighed, stigning og fald og få en oplevelse af topografien ved at følge en bæk, åens løb, en bakke eller vandring omkring en sø
 • at kunne tegne deres skole og nærmeste omgivelser i fugleperspektiv
 • at give dem en mere bevidst fornemmelse af tid og sted
 • at lade dem lære Danmark at kende med de vigtigste byer, bælter, sunde, fjorde og landsdele
 • at give dem lejlighed til at stifte bekendtskab med de gamle erhverv som fiskeri, landbrug, smeden og andre håndværkeres arbejde i ”gamle” dage, og få dem til at fornemme den første følelse af, at vandet og byernes beliggenhed har en nøje sammenhæng

Trinmål efter 5. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at videreudvikle den naturgeografiske forståelse som blev grundlagt i 4. klasse, men nu udvides området til Skandinavien og Norden
 • at kunne se og beskrive de forskellige kvaliteter for Østersøen og Nordsøen
 • at kunne beskrive de karakteristiske fænomener for hvert af de nordiske folkeslag

Trinmål efter 6. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at være i stand til at rykke sig løs fra de hjemlige forhold og forbinde sig med fremmede geografiske forhold og verdensdele
 • at give indsigt i og oplevelse af zonegeografien, hvor hovedvægten bliver lagt på modsætningen mellem varme og kulde, f.eks. ved at beskrive Afrika og Grønland som store modsætninger
 • at få en oplevelse af de klimatiske betingelser for planteliv, dyreliv og menneskets livsbetingelser, bl.a. gennem billedlige skildringer af jægere, nomader eller fastboende folkeslag
 • at få en oversigt over Europas biografi, lande, hovedstøder, bjerge, folder o.s.v.. med dets mangfoldige forskelle, men også et billede og en forståelse for den europæiske helhed, som ikke længere er spaltet i to eller flere politiske dele

Trinmål efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at blive bekendt med alle jordens verdensdele og havene som adskiller dem
 • at kunne kende og tegne omridset af kontinenterne og bruge dem som en nøgle til forståelse af de forskellige kontinenters egenart
 • at fordybe sig i enkelte udvalgte kulturer, f.eks. den kinesiske, buskmændene eller eskimoer, og skildre hvordan et bestemt land eller kulturområde hænger sammen med naturforholdene
 • at kunne stifte bekendtskab med andre lande ved at bruge opslagsværker og i opgaver eller på anden måde lægge arbejdet rem for de øvrige elever

Trinmål efter 8. klassetrin

Globale mønstre
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
 • beskrive det globale vandkredsløb
 • placere de væsentlige elementer i det globale vindsystem på verdenskortet
 • beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jorden
 • kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale fordeling
 • kende til fordelingen af verdens storbyer
 • kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden

Naturgrundlaget og dets udnyttelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • give eksempler på sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv
 • kende til naturlige klimasvingninger og samfundets påvirkning af jordens klima
 • kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark
 • give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på de givne naturforhold
 • kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent drikkevand

Kultur og levevilkår
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • kende til byvækst og byers opbygning og funktioner
 • kende til befolkningsudvikling
 • sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande
 • kende til eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer
 • kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres rolle i forbindelse med konfliktløsning
 • kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og produktion knyttet hertil
 • kende konsekvenser af samfundets forbrugsmønstre for natur og miljø

Arbejdsmåder og tankegange
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål
 • kende til principper for korttegning, også de første kort i historien, og fremstille egne kort i tegning og malning
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus
 • foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer i lokalområdet og på ekskursioner

Efter 9. klassetrin

Globale mønstre
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at sætte de forskellige naturgeografiske mønstre ind i større sammenhænge
 • analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på jordkloden
 • analysere og forklare jordskælv vulkanisme, dybgrave, bjerge udfra pladetektonikken

“Der er meget godt ved at gå her, men en af de mest nævneværdige ting er de søde lærere samt det gode fællesskab der er på tværs af klasserne”.

 

Elev i 2. HF

Back To Top