Skip to content

Ledelsesberetning for hele skolen 2022/23

Jeg vil gerne begynde med at sige alle lærere, kolleger i administrationen, PR-kollega, pedellerne, SFO’en og klubben tusinde tak for et intensivt og godt år. Eleverne er glade, og netop elevernes trivsel ligger os meget på sinde.

Jeg vil også gerne sige alle forældre tak for stor opbakning til månedsfester, forskønnelsesdage, julebasar, forældremøder og vores mange andre arrangementer. Skolen er meget afhængig af jer.

Jeg siger også bestyrelsen tak for det forgangne år.

Børnehuset
Børnehusets tidligere leder var langtidssygemeldt og sagde sin stilling op i efteråret, hvorpå vi gik i gang med at finde en ny leder. Der gik lang tid, før vi fik seriøse ansøgere, men en af dem var vores nuværende leder, Eva Sofie Touborg. Skolen er meget heldig, for det lader til, at der er faldet ro på efter sygemeldingen og Corona.

Lea Modest, den tidligere leder, klarede sig virkelig også flot igennem Corona og andre udfordringer – for det er vi taknemmelige. På grund af det afbrudte lederskab er årsberetningen fra Eva Sofie kun en delberetning, se længere nede.

Steiner HF
Vores Steiner HF er stadig under udvikling, selvom der er faldet meget på plads. Nogle centrale spørgsmål for os er: Hvordan går det med vores elever efter 2. HF? Hvordan passer vi på de traditionelle Steinerfag? Og ikke mindst: Hvordan passer vi på vore elever?

DPU (Danmarks Pædagogiske Universitet) har lige frigivet en rapport om Steiner HF. Det er meningen, at den skal bruges som dokumentation til regeringen, og der er mange gode bulletpoints: Eksempelvis viste den, at fuldførelsesprocenten i Steiner HF for vores elever er ca. 90 %. Sammenfattende er det et udtryk for, at eleverne trives eller måske ligefrem stortrives. Eleverne oplever også et fagligt løft.

Ifølge rapporten kan andre erhvervs- og gymnasieskoler lære af os. – Der står således bl.a., at: ”Vi ved, at omkring 20% af en ungdomsårgang ikke når at afslutte deres uddannelse. Det kan skyldes mange ting. Men skal mønsteret brydes, kan erhvervsskoler og gymnasieskoler lære noget af Steiner. Det gælder især den brede fagrække, herunder de kunstneriske fag og håndværksfagene. Der tegner sig et tydeligt billede fra Steinerskoler og Steiner HF af, at disse fag ikke alene skaber variation i skoledagen, men også byder nogle op til dans, som ellers ville sidde alene tilbage. De kunstneriske og praktiske fag bidrager til trivsel og velbefindende. I betragtning af situationens alvor for vores ungdom er dette om muligt en vej til at overvinde mismod og mistrivsel.”

Verdenslærerstævne
I år tog otte lærere afsted på Verdenslærerstævne. Her mødte vi næsten 1000 andre lærere, vi lyttede til foredrag og deltog i workshops. Alt foregik på Goetheanum, som er hele verdens Steinerskolers højborg i Schweitz. Det var meget imponerende, og vi kom beriget hjem. Vi betalte privat for transporten derned. 

Fremtidige investeringer
Vores HF giver efterhånden vores skole lidt bedre økonomi, og derfor kan vi nu tillade os de næste år at investere lidt mere i andre tiltag. Vi vil for eksempel gerne bruge flere penge på efteruddannelse, flere coachsessioner i de forskellige klasser og måske flere foredrag.

Skolen har for også sagt ja til at få udskiftet 10 gasfyr til varmepumper, og det er en ordentlig udskrivning, men også nødvendig i forhold til at omstille til mere grøn energi.

Kunstens vigtighed
I år har vi i kollegiet arbejdet med mange forskellige emner og blandt andet et af vores slogans:

Tanke – Følelse – Vilje – i undervisningen. I den forbindelse har vi også arbejdet med mere kunst i undervisningen.

Den internationale organisation Children Need Arts kan dokumentere, at:

Children who have access to art activities:

  • More easily complete an education
  • More easily develop good health, quality of life and resilience
  • More easily develop social skills
  • Have a more imaginative, creative and innovative approach to the future (www.childrenneedarts.com)

Så vi kommer ikke uden om, at vi næste år og i mange år frem stadig skal arbejde på at få mere kunstundervisning i vores skole, og jeg tror, mine kolleger giver mig ret i, at vi også skal bruge flere penge på dette.

Sygemeldinger
Vi har haft en del langtidssygemeldinger, som for de flestes vedkommende drejer sig om private udfordringer blandet med stress på arbejdet. I det kommende år skal vi kigge mere på, hvordan vi undgår det. Vi synes, vi har været heldige med at dække timerne, men indrømmer, at det til tider har været svært at dække alle timer med kompetente lærere. Vore unge vikarer er til gengæld dygtige og glade for skolen, og eleverne har for det meste oplevet en kontinuitet. 

I dette forår har vi haft rigtig mange samtaler både i grupperne, men også med de sygemeldte. Det vigtige for os har været, at vore kolleger kommer skånsomt tilbage på arbejde, og den proces er vi i gang med. Når vi kommer over på den anden side af alle sygemeldinger, vil vi kigge på, hvordan vi kan ændre på arbejdsforhold, der stresser.

Nye, stærke kræfter, gode netværk og samarbejder
For nogle år siden kunne det være meget svært at tiltrække nye kompetente kolleger – det er bestemt lykkedes, men der skulle tålmodighed til. Nu viser det sig, at der er flere og flere, der henvender sig af sig selv. Det har vi også brug for, for de næste år står vi foran et stort generationsskifte, der er en del lærere og andre ansatte, der nærmer sig pensionsalderen. Derfor er det godt, at vi er i gang med at tiltrække nye gode kræfter. 

Med Steinerskolernes og lærernes hjælp, er der en del netværk, der er kommet op at stå, og vi har i det forgangne år i den grad rakt ud både til de traditionelle skoler og gymnasieskoler men også til andre Steinerskoler. Det skal vi blive ved med, selv sidder jeg i mange forskellige netværk – det er vigtigt, at vi videndeler og bakker hinanden op.

I år er det lykkedes os at få godkendt vores lønaftale med Dansk Lærerforening. Arbejdet har været udskudt i nogle år på grund af Corona. Aftalen blev gennemført med smil og håndtryk. Det får mig også nu til at takke for de institutioner, som sætter rammen for skolen, og som skal sørge for, at vi overholder loven og aftaler i det hele taget. Institutionerne er: Ministeriet, som vi har haft møder med i forbindelse med HF, Steinerskolerne (vores sammenslutning) for utrætteligt samarbejde, Friskolerne, som vi er tæt forbundne med og Dansk Lærerforening, som nævnt ovenfor. De institutioner har jeg som leder i det sidste år arbejdet for at have et godt samarbejde med.

Anette Jørnung, rektor

 

Årsberetning for Overskolen
Vores overskole har dette år været præget af, at lærerne og eleverne efterhånden har fået en vis rutine i at være en HF. Det er ikke mere nyt, hvordan og hvornår der skal skrives Årsopgave og SSO (større skriftlig opgave), lærerne har lært det nye studieadministrative system, Lectio, at kende. Vores lærerstab har længe været stabilt, og det tilsammen giver en ro. 

Til gengæld har Overskolen haft tre lærere i pædagogikum, hvilket har lagt et stort arbejdspres på vores lærere, især på de lærere, der har været ude af huset og undervise på andre institutioner, men også for de lærere, der har holdt skansen herhjemme.

Alle er kommet tappert igennem og i skrivende stund mangler pædagisterne ”kun” at skrive den store teoretiske opgave.

Alle klasser har været på deres klassiske studieture – helt uden Corona.

Der er forsøgt forskellige samarbejder for elever på tværs af skolerne, nogle med mere held end andre. Disse arrangementer har været første gange, og vi har evalueret dem, og næste gang skal de selvfølgelig forbedres.

Vi er meget glade for vores elever, de trives godt, og lærerne er meget fokuserede på at have et tæt forhold til eleverne. Det vidner trivselsundersøgelsen også om.

Vores geografi- og biologilærer har været stressramt, heldigvis har vi en anden biolog, der har kunne dække hans fag.

Vi siger farvel til Dagmar Grønlykke, som har sagt sin stilling op, så hun har sidste dag d. 31.5.23.

Grith Gamborg begyndte hos os i august som kemilærer, og hun har virkelig bare blendet ind. Vi er meget taknemmelige.

Anette Jørnung, på vegne af Jacob Rosendal, koordinator for Overskolen

 

Årsberetning for Mellemskolen
Et skoleår er ved at være til ende, og MS er, trods et vanskeligt år med flere langtidssygemeldte lærere, kommet nogenlunde godt igennem året. Det kan vi takke de gode vikarer og lærere for, som er trådt til for at hjælpe. De har gjort deres bedste for at give og sætte sig ind i det stof, de har skulle undervise eleverne i.

7. klasse begyndte skoleåret med sejlads på sejlskibet Fylla, som er del af den pædagogiske tanke om temaet ”Opdagelsesrejsende”, der drager ud i det ukendte på åbent farvand.

Senere på året lavede de en udstilling i klassen om rumfart, nutidens opdagelsesrejsende, som 6. klasse besøgte.

Klassen har haft besøg af Atanasio fra Sophia Seminariet, som underviste klassen i socialkultur med udgangspunkt i Grønland og Fridtjof Nansens ekspeditioner. Eleverne lavede teambuilding ud fra grønlandske lege.

8. klasse begyndte skoleåret med den uforglemmelige tur til Lapland – og mange elever udtrykte efterfølgende en længsel efter naturen og den simple og enkle tilværelse.

To store opgaver ligger i 8. klasses pensum, nemlig en dramaperiode og den store månedsopgave, som er delt i to; en praktisk kunstnerisk del og en skriftlig del. Denne opgave fremlægger eleverne for MS og OS.

Den anden store ting er dramaperioden. Stykket i år hed ”Katalog over pinligheder”, og eleverne opførte det for Vidar Skolens elever, forældre og vores egen skoles elever.

Senere på året var de til basketstævne på Vidar Skolen sammen med Michael Skolen.

Nyt for 9. klasse i år er alle de nye håndværksfag, de er blevet præsenteret for og har arbejdet med.

Af større opgaver i år er deres engelsk-biografi opgave, som de har fremlagt for OS. De har ligeledes lavet en stor samfundsopgave og skal til juni rejse til Folkemødet på Bornholm, som omhandler demokrati og politiske tanker blandt unge mennesker.

9. klasse har også været på landbrugstur til Svanholm Gods i en uge, hvor de skulle hjælpe med det daglige landbrugsarbejde.

Mellemskolen har i løbet af året arbejdet med klasserumsledelse: Hvordan og hvilke regler har vi, hvordan opretholdes de og følges, så der er fælles fodslag for alle?

Vi arbejder stadig ihærdigt på en større brobygning mellem 9. klasse og Overskolen for at beholde en større del af vores elever. Vi forsøger løbende at arrangere forskellige tiltag med andre Steiner Skoler, så de møder ligestillede (basketstævnet er et eksempel herpå), men også lade dem få et indblik i, hvad der venter dem i Overskolen.

Vi har en pragtfuld Mellemskole med energiske og søde elever.

Inger Barfod, koordinator for Mellemskolen

 

Årsberetning for Grundskolen
Cornelia Dinner og Anita Stokkebæk sagde velkommen til Børnehaveklassens 28 elever i august. Det har været et år med lange sygdomsperioder for familierne. Til trods for det er en skøn klasse snart klar til at få deres klasselærer. 

Den 11. august begyndte 29 forventningsfulde elever i 1. klasse. På scenen stod skolens nye klasselærer, Thomas Papousek Rindom, sammen med klassens nye støttelærer, Hedda Ynderstad Vie, klar til at tage imod eleverne. Det var en festlig dag. 

Hver morgen kan man høre 1. klasse lave forskellige kredslege og øve tabeller udenfor. 

Lørdag den 13/5 viser klassen skuespillet Snehvid og Rosenrød, hvor det er første gang, de optræder på skolens scene.

Thomas Papousek Rindom har senest arbejdet på Hellebækskolen og tager, sideløbende med sin stilling, Steinerlæreruddannelsen (Sophia Seminariet). 

Signe Athena og 2. klasse har arbejdet med fabler og legender. De har lagt strikkepindene på hylden for at lære at hækle. Med deres hænder har de både fremtryllet Frans af Assisis fugle og dyrene, man bl.a. kan finde i Mikkel Rævs skov. 

Anni Roepstorff Nissen, Brigitte Maack og tredje klassen er gået i dybden med historier fra det gamle testamente. De har også arbejdet med jorden og de mennesker, der har arbejdet med jorden (bønderne). Fra bønderne er de gået til håndværkeren, hvor de slutter året af med at bygge en hule i SFO-haven. 

Agnete Fredslund, Anne Damtoft og de vilde vikinger i 4. klasse er for nyligt kommet hjem fra deres togt til Lejre. De har været på den første lejrskole med overnatning. De har desuden forgyldt flere grundskoleklasser med små – og halvt spontane – optrædener. 

I skrivende stund er Hanne Boss og 5. klasse på lejrskole i Skagen. Der står den på lange – og korte – cykelture. Mon ikke både Grenen og Råbjerg Mile får besøg? Klassen har desuden lært meget om de gamle kulturer, såsom Ur-Persien, Ur-Indien, Egypten og Grækenland.  

Suzanne Olsson og Thomas Ahrendt siger om meget kort tid “God vind videre” til 6. klasse, som efter sommerferien går videre op i Mellemskolen. Skoleåret begyndte med en klassetur til Bornholm, hvor de oplevede det bakkede terræn på klippeøen. Det blev til mange kilometer på cykel. 

Som en pendant til det er klassen i foråret blevet undervist i geologi. Hovedtemaet i historieundervisningen har været Romerriget. 

Ved siden af det faglige stof har vi vægtet arbejdet i det sociale. I den forbindelse får de forskellige grundskoleklasser besøg af en konsulent, Gitte Drewes, som vil observere interaktionen mellem lærer og klasse, samt mellem eleverne. 

I grundskolekollegiet, der (ligesom de andre kollegier) mødes hver torsdag, har vi haft fokus på forældresamarbejde og rammesætning. 

Dette er bl.a. kommet i kølvandet af, at vi på skolen i år har været ramt af meget sygdom blandt lærerne. Fraværet har vi også kunne mærke i grundskolen og vi har alle prøvet at hjælpe med at løse udfordringen med mangel på vikarer.  Selvom grundskolen har været præget af flere langtidssygemeldinger, har vikarstaben trådt flot til. Vikarfordeleren har virkelig gjort en stor indsats for at få det hele til at gå op til alles bedste, og de arbejdende lærere har tjenstvilligt trådt til med et give et ekstra nøk. Vi synes på trods af udfordringerne, at vi er lykkedes godt med at have undervisningen kørende.

I SFO’en er der god plads til både fri leg og planlagte projekter. Her har vi sagt farvel til Rumle Rindom Papousek, Wara Ponce de León Heinecke og Wai Yan Pang. 

Derimod har vi sagt velkommen til Lærke Dürr Kehlet Andersen (pædagog) og Pernille Zinita (medhjælper). 

Efter Corona har Børnehaveklassen fået sin egen lille legeplads. 

Udover SFO’ens store legedag fejres årstiderne også gerne med god mad og årstidslege. 

Efter juleferien sagde vi farvel til Casper Juul Andersen på Mellemstationen og velkommen til Stine Pinholt, som er ny leder. Her står hun, sammen med Astrid Salhauge, klar til at tage imod eleverne fra 4. til 6. klasse hver dag. 

Suzanne Olsson, koordinator for Grundskolen

 

Delberetning for Børnehuset 
D.1/3 2023 startede jeg (Eva Sofie Touborg), som ny leder i Børnehuset. Jeg er rigtig glad for at være her. Vi fortsætter med koordinatorerne på stuerne, men de har fået færre opgaver.

15. marts holdt vi forældreseminar i Børnehuset, og derefter har vi holdt nogle gode optagelsessamtaler med nye børn og forældre, som alle starter til august. Der er blevet ryddet op i ventelisten og lavet en optagelsesprocedure, som kører fra nu af. 

Alle faste medarbejdere har afholdt en MUS-samtale, og det var dejligt at høre, at alle er glade for deres arbejdsplads og engagerede i deres arbejde. 

Weekenden d. 15/16 april havde vi forskønnelsesweekend, hvor der blev lavet mange flotte ting udendørs. Der var derudover også snak om en eventuel ny bålhytte, der hvor bakken er nu. Konklusionen på bålhytten blev, at det kræver lidt nærmere undersøgelse, før vi går videre med det. 

Sidst i februar var en af pædagogerne netop blevet langtidssygemeldt. Vi har nu haft en muligheds-samtale og lavet en tretrins plan: d.15/6 kommer hun tilbage på nedsat tid indtil sommerferien.

Efter sommerferien satser vi på, at hun er tilbage på fuld tid. Men inden da følger to “opbyggende” samtaler. 

I marts var vores mad-far syg I tre uger. Han er nu tilbage og har pt. ikke været mere syg. 

Børnehuset har i en periode benyttet sig af “Jobrotation”. Det har været en lidt blandet fornøjelse. Vores kvote for jobrotationer udløber her til august, hvor vi muligvis får noget tilbagebetaling for Aniki. 

Til gengæld har vi startet et samarbejde med Steiner Seminariet, så vi får to tredjeårs praktikanter, der starter her hos os d. 1. august. Tanken er at trække flere uddannede steinerpædagoger til, som kan være med til at opbygge og løfte steinerpædagogikken i praksis, og som har interesse i eventuel ansættelse på sigt. 

Gitte Drewes har været her og holdt foredrag på vores to pædagogiske dage. Det har vi alle været glade for. Hun kom bl.a. med gode råd og hjælp til et bedre samarbejde stuerne imellem. Disse tiltag er vi gået I gang med at implementere i det daglige, og det ser positivt ud i måden, det går stille og roligt fremad på. 

Vi har i en periode kørt med en lille overnormering af børn i børnehaven, men efter sommerferien kommer vi helt naturligt tilbage til normal normering, da de store børn rykker op i børnehaveklassen på skolen. 

Vi har haft besøg af både fødevarestyrelsen og brandtilsynet. De har tjekket, at vi lever op til reglerne og rettet lidt hist og her, så nu har vi fået en smiley fra fødevarestyrelsen og sikret os, at brandalarmen virker.

Vi har rykket tidspunktet for personalemødet fra kl. 17:00-20:00 til kl.16:30-18:30 hver anden torsdag. Det frigiver nogle timer til andre møder og/eller teambuilding, som vi ser frem til. 

Eva Sofie Touborg, daglig leder af Børnehuset

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

Back To Top