Skip to content

Ledelsens årsberetning 2016/17

Ledelsesberetningen omhandler 2016
AF skoleleder Jan Magnussen

Skolen overordnet set er inde i en god udvikling, både økonomisk og pædagogisk. En sund og stabil økonomi er forudsætningen for at kunne drive vores dejlige skole, og selvom vi i år, som led i en række nye pædagogiske tiltag, har forøget antallet af læste timer og dermed den samlet lønudgift, har skolen alligevel formået at komme ud af regnskabsåret 2016 med et overskud,. Det anser vi for tilfredsstillende.

Udvikling af økonomien

Ved elevoptællingen den 5. september 2016 var der 274 tilskuds-berettigede elever i modsætning til 262 elever året før. Der forventes en stigning af elevantallet efter sommerferien, og derfor også en stigning af elever på tælledagen den 5. september.

Gennemsnitlig var der 267 elever i gennem hele regnskabsåret 2016, en stigning på 12 elever i forhold til 2015.

Finansloven for 2016 øgede tilskudsprocenten med 2 pct. point til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Og da den nuværende regering ønsker at styrke det frie skolevalg yderligere, blev tilskuddet til frie grundskoler også i finansloven for 2017 øget med 2 pct.-point til i alt 75 pct.

Samarbejde

Samarbejde er en essentiel del af at drive skole, og det er vigtigt, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende mellem os alle sammen.

Der har i år været tre forældrerådsmøder, og de to af møderne har været en del af planlægningen af julebasaren. Dette er der blevet stillet spørgsmål til, og som en konsekvens af det, er det nu blevet besluttet at overdrage planlægning af julebasaren til to forældre, hvorved forældrerådet og Julebasarudvalget er blevet adskilt. Så nu skal der bare opbygges et forældresamarbejde omkring julebasaren med egne møder.

Sidste år tog jeg initiativ til et samarbejde med andre frie grundskoler i kommunen, og arbejdet har primært handlet om at få et tættere samarbejde med Helsingør kommune. Blandt andet har vi forsøgt at få politikere og embedsfolk indenfor skoleområdet ud på besøg på skolerne, dette er dog kun lykkedes i et mindre omfang.

Men vi har også indgået et samarbejde med elevrådene på hhv Michael og Vidarskolen, hvor repræsentanter mødes og udveksler idéer, indtil nu har det kun resulteret i tættere relationer mellem elever udenfor skoletid ,men målet er er tættere samarbejde mellem skolerne.

Her i foråret er der blevet igangsat et arbejde på tværs af hele skolen med fokus på ledelse, struktur og samarbejde. Det er vigtigt, når man arbejder tæt sammen hver dag, som vi gør her på skolen, ind i mellem at se kommunikationen og samarbejdet efter i sømmene, for at vi kan sikre os, at vi giver os selv og hinanden det bedste udgangspunkt for at skabe en super god skole. Arbejdet bliver gennemført med en ekstern konsulent og vil inddrage både ledelsen, lærere, pædagoger og administrativt personale.

Begivenheder

I juni måned sidste år indgik en række politiske partier et forlig om en ny gymnasiereform. Reformen gør det muligt for de danske steinerskoler at tilbyde 11. og 12. klasse som et ’Steiner HF’ og derved også at få statstilskud til de to ældste klasser.

Denne gymnasiereform, som blev vedtaget af folketinget i december 2016, kommer til at betyde en stor forandring for steinerskolernes status som anerkendt undgomsuddannelse, og udover at loven giver økonomisk støtte til 11. og 12. klasse, giver den også eleverne mulighed for at søge SU og få det særlige uddannelsesrejsekort.

Reformen vil her på skolen træde i kraft fra skoleåret 2018-19, og den nuværende 9. klasse bliver derfor den første klasse, der i sommeren 2020 vil have fuldført en statsanerkendt Rudolf Steiner Ungdomsuddannelse.

Vi har i kollegiet haft mange samtaler om mulighederne og udfordringerne ved at forandre 11. og 12. klasse til et HF forløb. Som skoletilbud i et samfund, der er under stadig forandring, må vi også løbende foretage tilpasninger og forandringer, men det er af stor vigtighed, at disse tager afsæt i vores værdigrundlag.

Og det har derfor været helt afgørende i denne proces, at 11. 12. klasse som ’Steiner HF’ forbliver en eksamens- og karakterfri uddannelse.

I denne forbindelse vil jeg endnu en gang takke de energiske forældre, der har arbejdet utrætteligt på dette projekt de seneste otte år, deres indsats har været uvurderelig.

Derudover har skoleåret været præget af de mange store og små begivenheder, som tilsammen er med til at skabe vores skole og pædagogik, her taler vi både om de faste rytmer indenfor den enkelte skoledag og de faste rytmer henover året.

Fx undergik julebasaren en større forandring, da nye forældre trådte til med nye idéer. Der kom boder på gårdspladsen, alt udsmykket meget fint, og tilsammen lykkedes det os endnu en gang at skabe et vellykket arrangement.

Også til vores Åbent Hus-dag forrige lørdag kastede vi os ud i lidt ændringer i forhold til tildligere år. På gårdspladsen kom udstillingen i det opslåede telt til at fungere som omdrejningspunkt for dagens aktiviteter, og det blev en dejlig dag med fine elevoptrædener og god stemning.

PR

Skolens hjemmeside har gennemgået en større forandring, så der nu er langt flere billeder, der viser skolens mange forskellige aktiviteter. I 2016 har vi henover året haft en fotograf på besøg her på skolen, og han har fotograferet på livet løs, så vores fælles hverdag i hhv børnehuset og skolen, i undervisningen og i frikvartererne nu kan ses dokumenteret på hjemmesiden. Og udover at den ændrede hjemmeside giver et indblik i vores dynamiske skole, har den også fået en aktivitetskalender på forsiden.

Som noget nyt blev der lavet en målrettet kampagne for at få flere børn til Børnehuset, da børnehaven stod i den situation, at 12 børn skulle begynde i børnehaveklassen til sommer. Der blev gennem 4 måneder annonceret på Google, og det lykkedes at få alle pladserne besat.

Pædagogisk udviklingsarbejde

Repræsentanter for overskolen har gennem året været med i et visionsarbejde sammen med steinerskoler i Norge. Norge og Danmark står i sammenlignelige situationer i forhold til at arbejde med egen identitet, etablere læreruddannelse og efteruddannelse og udfordringen med at få elever til at fortsætte fra mellemskolen i overskolen.

Så samarbejdet har haft fokus på i fællesskab at se på udvikling og visioner for disse områder, og et fælles grundlag for et steinerpædagogikum, som er et vigtigt pædagogisk efteruddannelsesforløb for vores lærere i overskolen, er det første konkrete resultat i dette samarbejde.

Tidligere i skoleåret havde vi besøg af Rudi Lauridsen, som er historielærer på Sct. Knuds Gymnasium. Han kom og inspirerede lærere i mellem- og overskolen med sit kursus om ’Arbejdsformer til det mangfoldige læringsmiljø’. En inspirerende dag.

Henover året har hele kollegiet været indbudt til foredrag med Michael Brink fra Sophia Seminariet. Han har fortalt om ’tanker om waldorfimpulsen i samtiden – åbenlyse og skjulte udfordringer, og fremtiden?’

Her i foråret er der blevet nedsat et nyt pædagogisk udvalg. Som noget af det første har de arbejdet med at finde den fremtidige struktur og mandatet for deres arbejde. Dette arbejde er nu ved at blive færdiggjort.

I planlægningen af skoleåret har der været fokus på at forbedre udbyttet af undervisningen indenfor især tegning og maling i grundskolen og musik i mellemskolen. Det er en del af en længere proces, som har til formål, henover en årrække, at løfte de kunstneriske kompetencer hos eleverne.

Grundskolen

Børnehaveklassen tog i august måned imod 25 elever, 15 drenge og 10 piger, og vi er ved at optage et par piger mere til 1. klasse inden skolestart i august.

Første skoledag førte Signe Athena Juul Jensen 28 skønne elever ud af stenladen og over til 1.klasse for at plante et træ, som traditionen jo er for 1. klasse. Og til den kommende sommer-månedsfest skal klassen på scenen for første gang for at afslutte deres første skoleår med et eventyrspil.

I 2. klasse har både elever, lærere og forældre haft ekstra fokus på det sociale liv i klassen. 3. klasse har henover året skabt glæde med deres høstfest og senest danset om majstangen. Vikingerne i 4.klasse har ofte været at se i skolegården i gang med stavfægtning og de viste et skønt spil til Åbent Hus.

5. klasse forbliver som den første klasse endnu et år i grundskolen, efter den nye deling af grundskolen. I grundskolen har nu alle klasser en støtte- eller hjælpepædagog tilknyttet, i 1. klasse begyndte Brigitte Maak.

SFO

I SFO-en har vi ansat Gisela Schonart, som hen over året overtog Anita Stokkebæks rolle som den koordinerende pædagog. SFO-ens kollegie har bl.a. arbejdet videre med, hvordan vi bedst kan tilgodese det sociale liv i børnenes SFO tid.

Mellemstationen

Mellemstationen har gennem året fornøjet børnene med hyggelige sysler, leg og ture til svømning m.m. Praktikanter har også i år fået lov at bidrage til og opleve det summende liv.

Til sommer skal vi sige farvel til Merethe Pedersen. Hun kaster sig ud i sin store drøm om en gård ved Ringsted, så vi er i gang med at finde en ny “Stationsforstander”. Et stort og hjerteligt tak til Merethe!

Specialundervisningen

Specialundervisningen er nu blevet en fast gruppe på syv personer, og der er på den måde blevet skabt et forum, hvor der er flere øjne på det enkelte barn.

Det fungerer godt med støttelærere i klassen fra 1. – 6. klasse, og vi sørger for at hver enkelt støttelærer får sparring omkring deres arbejde, når de mødes. Mange emner bliver på denne måde taget op og diskuteret, og børnebetragtninger indgår i deres arbejde.

Desuden er der nogle af støttelærerne, der også arbejder i SFO’en, og de får på den måde et godt indblik i børnenes adfærd ved fri leg, ligesom der også er et tæt samarbejde med helseeurytmien.

Mellemskolen

I begyndelsen af skoleåret fik vi to nye klasselærere i mellemskolen – Helle Uglebjerg i 6. klasse og Kristina Lomborg i 7. klasse. I 8. klasse har Ib Kasper Boskov Hansen og Suzanne Olsson delt klasselærerposten. Næste år er Ib Kasper alene som klasselærer i 9. klasse, eftersom Suzanne forlader mellemskolen for at blive klasselærer i 1. klasse.

Skoleåret begyndte for 7. klasses vedkommende med en klassetur til Lübeck. Det var en fin tur til den gamle middelalderby.

I midten af juni tager 7. klasse på togt med Skonnerten Fylla i det Sydfynske øhav. Dette for at få en lille fornemmelse af, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib.

Samtidig drager 8. klasse til svenske Lapland. Nærmere bestemt til Jokkmokk. Her vil de igen i år padle i kano og sove i telt.

Lige før jul, opførte 8. klasse Et juleeventyr af Charles Dickens for 4.-12. klasse samt forældre og venner. Det var en skøn forestilling og spillet passede perfekt til klassen.

Efter jul gik 8. klasse i gang med sin produktopgave. I år blev det valgt, at lægge stor vægt på det kunstneriske/praktiske. Derfor havde 8. klasse en måned til at lave et produkt. Det var interessant at se, hvad de valgte at fordybe sig i. Derefter havde de tre uger til at skrive en procesbeskrivelse samt lidt om baggrunden for projektet.

Den fælles projektuge for 6.-7.-8. klasse lå i år lige før påske og handlede om orientering og at finde svar på opgaver. Turene gik til Tegners museum, Helsingør og Knurrenborg Vang ved Fredensborg. Det var nogle fine dage, hvor eleverne arbejdede på tværs af de tre klasser.

I år har vi haft fokus på vores kommende strukturforandring. Fra og med næste skoleår (2017/18) kommer mellemskolen til at bestå af 7., 8. og 9. klasse.

Overskolen

Året begyndte med en alle tiders introforløb for hele overskolen. Det var vigtigt at få vores store 9. klasse godt ind i det nye skoleår. Klassens gode forhold til 10. klasse var en stor hjælp, ligesom det har været fint at se, at 11. og 12. klasse har været usædvanlige imødekommende. Vi kan således sige, at elevmæssigt, er der et godt socialt liv på tværs af klasserne.

Derudover fik vi to nye lærere i overskolekollegiet, nemlig Lisa Marie Frost og Keike Møller. De har beriget os med mere tegning, malning og grafik, – vi vil gerne opprioritere håndværksfagene og synes derfor vi er heldige, at de vil arbejde sammen med os. Velkommen til dem.

10. klasse var på landmålingstur med Vidar Skolen, og denne gang stillede de teodolitten op på Oxeøerne i det Sønderjyske. Det er en fornøjelse at se eleverne fra de to skoler finde sammen og arbejde med matematik, geografi og teknisk tegning.

Det blev jul, og det er et af overskolens højdepunkter med julecaféen som 11. klasse står for. I år har vi en lille 11. klasse, og vi var derfor alle spændte på, hvordan projektet, som havde titlen Shakespeare, ville spænde af.

Klassens elever gjorde alt hvad de kunne, – men det var alletiders, at projektet blev støttet af lærere og forældre, og aftenen havde mange gode indslag.

Fordi vores nuværende 11. klasse ikke er så stor, besluttede vi at flytte deres Armenienstur til næste skoleår, hvor de så rejser afsted sammen med kommende 11. klasse. Og det lyder til, at dette forslag er blevet godt modtaget i begge klasser.

12. klasse er lige kommet hjem fra deres kunst- og dannelsesrejse til Italien, og hvis man stopper op og taler med eleverne, kan man høre begejstringen over turen. Vi ved nu, at de er en rigtig 12. klasse.

Jan Magnussen
skoleleder

“CITAT”

af elev

Back To Top