Skip to content

Bestyrelsens årsberetning 2018

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige oginitiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningens bestyrelse og 4 forældrevalgte, og fordelt med 4mænd og 5 kvinder.
Bestyrelsen har i 2018 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam – med skolens rektor Anette Jørnung og de 3koordinatorer fra henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole som faste deltagere i bestyrelsens møder.
Derudover deltager lederen af Børnehuset og formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne.
Den ene forældrevalgte suppleant blev valgt ind i bestyrelsen efter sommerferien 2018, den anden deltog jævnligt i møderne.
Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem.

Bestyrelsen består af Barbara K. Nielsen, formand (repræsentant fra Skoleforeningen),Thomas Hovgaard, næstformand (forældrevalgt) og formand for økonomiudvalget Lars Søgaard (forældrevalgt) formand for byggeudvalget,Peter Tang Meldgaard (forældrevalgt) formand for PR-udvalg, Helle Weissmann (forældrevalgt, Caroline Klem (repræsentant fra Skoleforeningen)Thomas Rindom Papousek (repræsentant fra Skoleforeningen), Charlotte van Hauen (repræsentant fra Skoleforeningen), Eva Hermannsen (repræsentant fra Skoleforeningen) i år barselsvikar for Maria Rugaard.

Bestyrelsens temadag og fokuspunkter

Bestyrelsens fokusområder har i år 2018 været at styrke den nye Steiner HF i form af PR og opbakning af skolensledelse i dette nye forløb samt at implementere et godt samarbejde med vores nye rektor og skabe et fællesvidensgrundlag med de nye bestyrelsesmedlemmer.
I denne sammenhæng havde vi til vores temadag i septemberinviteret Peter Mondrup fra Dansk Friskoleforening og Christina Vilhelmsen fra Styregruppen for Steiner HF.
Bestyrelsen og skolen ønsker i fremtiden at arbejde mere og videre med bærdygtighed.

Skoleforeningen

Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlemmer af bestyrelsen for Denselvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende.
Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning.

Ledelse

Cornelia Henriksen fortsatte som konstitueret skoleleder indtil sommer 2018 sammen med koordinatorerne fra mellemogoverskolen.

Den 1.8.2018 tiltrådte Anette Jørnung rektorstillingen for hele grundskolen (0.-10. klasse) såvel som 1.Steiner HF og 12.klasse.

Sammensætningen af klasser i grund-, mellem- og overskolen og den nye Steiner-HFKlasserne på skolen var opdelt som følgende:

Grundskolen: 1.-6. klasse
Mellemskolen: 7.-9. klasse
Overskolen: 10., 1.Steiner HF og 12. klasse

Fra august 2018 startede skolens 11. klasse med at blive den 1. Steiner-HF i den 2 årige Steiner-HF uddannelse.
Dette sker på basis af den nye gymnasielov, som blev vedtaget i december 2016.

Den nye Steiner-HF kommer til at indebære en væsentlig stigning i statstilskud.
Skolen har før Steine-HF ikke modtagetstatstilskud for 11./12. klasse.
Eleverne bliver udover det også SU-berettigede og kan modtage reduktion i deres Ungdoms-rejsekort.
Betingelsen for statstilskuddet er, at HF- klassen hele skoleåret igennem består af mindst 20 elever, hvilket er lykkedes skolen i 2018.

Udover det er der god efterspørgsel for de kommende HF- klasser, således at både 1.og 2. Steiner-HF har over 20 elever.

Udvikling i skolens økonomiske forhold

Skolens økonomi har udviklet sig positivt gennem de sidste 5 år, og i 2018 var der et overskud på knap 300.000 kr,hvilket har medført, at skolens egenkapital nu er på ca. 9,4 millioner kr. samtidig med, at skolen har en likvid beholdningpå ca. 4 millioner kroner.

Der budgetteres med et tilsvarende overskud i 2019.

Denne positive økonomiudvikling skaberen stabilitet, som åbner for helt nye muligheder for skolens fremtid.

Stort forældreengagement på skolen

Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, Julebazaren, Butikken, forskønnelsesdage i Børnehuset og på skolen.

En stor indsats kommer også fra forældrene i forhold til rengøring på skolen.
Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi.

Vi har et velfungerendeforældreråd, som har to forældrerepræsentanter som medlemmer fra hver klasse; her kan nye ideer drøftes og givesvidere til klasserne ved forældremøder.

Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats ogpædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.
En aktiv forældrekreds er med til at skabe den ånd, der gør en Steinerskole til et levende sted.
Det er ved disselejligheder, at eleverne oplever, at deres hverdag har betydning for deres forældre og familier, og hvor forældrene knytterbånd mellem sig.

I foråret blev der igen gennemført en fælles arbejdsdag på skolen, som bestyrelsesmedlemmer var tovholder for. Det varmede stort engagement, at børn og voksne deltog i dagen og forskønnede skolen. Det er et stort bidrag til skolen, at forældre gør så en stor indsats til en forskønnelsesdag.
Det gentages i forår 2019 og ønskes udvides til efteråret.

TAK

Skolens bestyrelse takker alle ansatte på skolen og i børnehuset for deres store arbejde for skolen og med eleverne,forældrene og hinanden. Det at være lærer er en opgave, som kræver hele mennesket, og der er mange lejligheder i årets løb, hvor vi kan se den store entusiasme fra lærerne, det være sig til morgensang, ved åbent hus arrangementer,til månedsfester eller julebasar, men også når der vises skuespil og andre fremlæggelser i salen. Udover det atundervise er der mange opgaver, som kræver lærernes kræfter.
Vi vil som bestyrelse takke alle lærere for deresihærdige indsats i 2018.
Det har været et år, som har krævet nye tiltag med implementeringen af 1. Steiner-HF, og vi kan se, at det er gået vældig godt.
En stor tak også til administrationen, som er en meget vigtig gruppe på skolen, som ikke altid er så synlig. Tak for jeres åbenhed i de nye tiltag, som året bragte.
En stor tak til pædagogerne og personalet i Børnehuset, SFO og på Mellemstationen.
Tak til vores pedel, der tager sig af skolens bygninger og udendørs områder og holder skolen i god stand.

Alle medarbejdere er med deres store engagement og faglighed med til at løfte visionen om en helhedsskole, der favner hele barnets og de unge menneskers liv.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

“CITAT”

af elev

Back To Top