Skip to content

Årsberetninger

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING OM 2021

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

TILLIDENS BØN læses højt – Steinertekst – som vi også har med til bestyrelsesmøderne

Jeg håber også at tillid, nysgerrighed og åbenhed vil præge mødet her i dag.

Vi er herinde samlet i dag – siddende side om side – en ting, vi tidligere tog som en selvfølgelighed, men som de seneste år har lært os kan blive udfordret, sågar forbudt ved lov. Det er dejligt, vi kan være samlet her i dag, og det er rigtig dejligt, at Børnehusets forældre igen sidder med her og kan vælges ind i bestyrelsen. Det skete jo for første gang sidste år efter bestyrelsens beslutning om, at Børnehusets forældrekreds ligeledes skal være tilknyttet Skoleforeningen og således have samme ret til bl.a. at sidde i bestyrelsen som skole-elevernes forældre. 

Sidste år sad vi udenfor og så tilbage på året, 2020, der gak med al sin finurlighed og første nedlukning nogensinde. Sidenhen har skolen heldigvis kun fået strukket ferierne lidt, men vi har også i 2021 måtte aflyse mange samlende og fællesskabs-løftende begivenheder, såsom månedsfester og julebazar. Det har vi været ret kede af, for vi oplever det som vigtige og bærende arrangementer for fællesskabet.

Corona-håndtering har igen fyldt rigtig meget i året, der gak, og det er krævende at navigere i, når holdninger til pandemien – også her på skolen som i befolkningen generelt – har spændt fra det ene yderpunkt til det andet. Med angst og frygt hæmmes vor udvikling, skriver Steiner i tillidens bøn, men det kan være svært at praktisere fuld tillid i konfrontation med dødsangsten, og det er en umulig opgave på andres vegne. Frygt for død og frygt for indskrænket frihed – måske endda spillet ud mod unødvendige ekstremer – har fyldt her, som de fleste andre steder, og Skolens ledelse har forsøgt at balancere beslutninger på en måde, så det tog hensyn til alle, men nem har det ikke just været da yderpositionerne kan være svært forenelige. I bestyrelsen har vi stor anerkendelse for skoleledelsen måde at tackle hele situationen på, om vi så må sige. Vi oplever at ledelsen har tacklet det ordentligt med respekt for reglerne, men uden unødig panik -Skoleskibet er kommet godt igennem så at sige. 

2021 har budt på mange andre – og mere positive ting end corona-håndtering, bl.a. har vi omsider fået rejst de famøse HF-bygninger, der har været budgetteret med rigtig længe. Det skyldes ikke mindst Kims arbejde her i bestyrelsen – det kan vi vist roligt sige. Han har lagt rigtig mange kræfter i det. Så er der en del rejser, som rent faktisk blev til noget og andre skønne ting, som skoleledelsen vil berette for jer herefter bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består lige nu af 8 medlemmer – 6 mænd og 2 kvinder – endskønt, der ifølge vedtægterne skulle være 9 bestyrelsesmedlemmer. 5 af bestyrelsens medlemmer skal ifølge vedtægterne komme netop fra Skoleforeningen for således at holde Steinerånden i hævd på skolen og fire medlemmer er forældrevalgte. Samtlige af bestyrelsens medlemmer stiller op igen, og vi har tilmed en forældre, der netop er blevet tilmeldt Skoleforeningen, og som Skoleforeningen vil udpege som  nyt bestyrelsesmedlem, og således kan vi blive fuldtallige. Imidlertid modtager bestyrelsen meget gerne to forældrevalgte suppleanter. Der kan hænde ting i menneskers liv, der gør, at de midt i en valgperiode må trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, så derfor er det godt for bestyrelsen af have nogle forældrevalgte suppleanter, der sidder ligeværdig med i alle bestyrelsen drøftelser, men blot ikke har stemmeret. Vi har bl.a. en næstformand, der inden alt for længe formodentlig skal flytte udenlands, så derfor vil det være fint med hele tre suppleanter valgt i dag.

Nu kan i lige sidde og tænke på, om det skal være én af jer, der stiller op til det, når vi kommer til det punkt.

Og hvis du sidder med et ønske om at lære mere om selve Steiners tanker og visioner samt menneskesyn, og måske oven i købet kunne tænke dig at støtte bestyrelsens arbejde, så tøv endelig ikke med at melde dig ind i Skoleforeningen, som Lucas senere fortæller lidt mere om.

Bestyrelsen har  i 2021 haft et tæt samarbejde med skolens ledelsesteam – med skolens rektor Anette Jørnung og de 3 koordinatorer fra henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole som faste deltagere i bestyrelsens møder. 

Herudover deltager lederen af Børnehuset og også ofte formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. Vi starter altid møderne med en lille mindfulness-øvelse og ofte også en oplæst Steinertekst, hvorefter vi går til ofte gunstige og givende debatter om diverse aktuelle emner.

Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem, skønt der lige nu er tredobbelt op af mænd. Bestyrelsen består af

Ulla Lau Hyldgård, formand (repræsentant fra Skoleforeningen), formand for økonomiudvalget
Søren Dahm, næstformand (forældrevalgt) og formand for PR-udvalget
Lars Søgaard (forældrevalgt) medlem af byggeudvalget
Sommer Johanson (repræsentant fra Skoleforeningen), 
Bent Gerstrøm (forældrevalgt) formand for byggeudvalget,
Rene Viborg (forældrevalgt), medlem af økonomiudvalget
Lucas Bergendahl (Skoleforeningen), formand for Skoleforeningen

Bestyrelsens fokuspunkter
Et af bestyrelsens fokusområde har fortsat i år 2021 været at styrke den nye Steiner HF i form af bl.a. PR og et intenst fokus på at få bygningerne op at stå med alt, det har krævet af diverse papirarbejde, der skulle falde på plads. 

Herudover har vi brugt mange timer på at udarbejde en forretningsorden, som tydeliggør ansvarsområder ift. bestyrelsens og ledelsens samarbejde. Dette også som en hjælp og støtte til de kommende bestyrelseskonstellationer. Den er stadig i de sidste drøftelser, men lander forhåbentlig meget snart.

Bestyrelsen har endvidere haft et stærkt ønske om at udvide samarbejdet med forældrene, hvilket vi oplever er ved at lykkedes via et mere aktivt forældreråd. Vi vil også meget gerne skærpe deltagelsen på arbejdsdage og går med forskellige overvejelser over, hvordan det kan ske og forhåbentlig uden at skulle til at kræve betaling for udeblivelsen.

I det hele taget ønsker bestyrelsen udvidet dialog mellem Skolens forskellige ’grupper’. 

Ét er Børnehus, Grundskole, HF, Mellemstation og SFO, men der er også forældreråd, elevråd, kollegie, ledelse og bestyrelse, som godt kan samarbejde mere dialogisk og transparent. Det er noget, vi i bestyrelsen er optaget af, da vi mener det er vigtigt for Skolens fortsatte udvikling, at alle stemmer høres ift. ønsker og drømme om Skolens udvikling.

Skoleforeningen
Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlemmer af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende.

Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning. Har du interesse for Steinerpædagogikken og for at læse Steinertekster og sætte dig mere ind i antroposofien er du meget velkommen til at melde dig ind i skoleforeningen.

Ledelse
Anette Jørnung er skolens rektor for hele skolen, administrationen, ansatte, børnehuset, grundskolen (0.-10. klasse) såvel som 1.+2. Steiner HF. Anette arbejder sammen med et ledelsesteam som består af Suzanne Olsson (GS 0.-6.kl), Inger Barfod (MS 7.-9.kl), Jakob Rosendal (OS 10.kl + 1.+2. Steiner HF) såvel som Lea Modest, leder af Børnehuset.

Udvikling i skolens økonomiske forhold
Skolens økonomi har historisk set været positiv gennem mange år. I 2019 var der dog et underskud på knap 167.000 kr og igen i 2020 havde vi et underskud på kr. 460.618, – som nogen af jer måske kan huske fra vores forrige Årsmøde – hvilket vi dog ikke kunne forudse, da ministeriet i begyndelsen af 2020 varslede en tilbagebetaling i statstilskud fra HF, og dette blev effektueret i 2. semester af 2020. Grunden til tilbagebetalingen er et politisk mellemværende om merit i 10. klasse og er en sag mellem Steinerskolerne og Undervisningsministeriet. 

Dette mellemværende landede til vores fordel I det forgangne år, og derfor kan vi nu berette om et overskud på kr. 889.273. Det ville have været endnu større, hvis ikke vi havde forsøgt at putte så mange som muligt at dette års løse udgifter ind I forrige års regnskab – bl.a. indkøb af materialer til cykelskur m.v. Ikke kun p.g.a. det store overskud, men også fordi indeværende års budget er lidt presset.

Det er det af flere faktorer, bl.a. den fortsatte uddannelse af flere af lærerne, nødvendig prioritering af PR-medarbejder, omstrukturering af musikundervisningen, store stigninger I varme og el, hvorfor vi også har set os nødsaget til at vasle stigningen I Skolepengene, da vi gerne på sigt vil prioritere både en ekstra pedel og en fast PR-medarbejder.

Vi vil fra bestyrelsens side afrunde med at takke alle, der har bidraget og ydet støtte til skolen i det forgange år – forældre, undervisere, pædagoger, ledelsen. Stor tak fra os.

“CITAT”

af elev

Back To Top