Skip to content

Bestyrelsens årsberetning 2019

Maj 2020
Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningen og 4 forældrevalgte, og fordelt med 4 mænd og 5 kvinder.
Bestyrelsen har i 2019 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam – med skolens rektor Anette Jørnung og de 3 koordinatorer fra henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole som faste deltagere i bestyrelsens møder. Derudover deltager lederen af Børnehuset og formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. I år havde vi kun en forældrevalgt suppleant som deltog regelmæssigt i bestyrelsesmøderne til vedkommendes barn skiftede skole og han desværre måtte stoppede.

Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem.
Bestyrelsen består af Barbara K. Nielsen, formand (repræsentant fra Skoleforeningen),
Thomas Hovgaard, næstformand (forældrevalgt) og formand for økonomiudvalget,
Lars Søgaard (forældrevalgt) formand for byggeudvalget,
Peter Tang Meldgaard (forældrevalgt) formand for PR-udvalg, Ulla Lau Hyldegård (forældrevalgt)
Maria Rugaard (repræsentant og formand for Skoleforeningen),
Thomas Rindom Papousek (repræsentant fra Skoleforeningen),
Sommer Johanson (repræsentant fra Skoleforeningen),
Lis Dannevang (repræsentant fra Skoleforeningen)


Bestyrelsens temadag og fokuspunkter

Bestyrelsens fokusområder har i år 2019 fortsæt været at styrke den nye Steiner HF i form af PR og opbakning af skolens ledelse i dette nye forløb samt at implementere et godt samarbejde med vores rektor og fortsat skabe et fælles vidensgrundlag med de nye bestyrelsesmedlemmer. I denne sammenhæng havde vi til vores temadag i september igen inviteret Dansk Friskoleforening denne gang Peter Højgaard og Christina Vilhelmsen fra Styregruppen for Steiner HF og Sammenslutning af R. Steiner skolerne.Vi har til alle bestyrelsesmøder lavet små indslag for at styrke vores samarbejde som bestyrelse og med ledelsen. Bestyrelsen startede også med at læse en bog af Rudolf Steiner for at skabe en fælles vidensbaggrund for det Steiner pædagogiske.
Vi har fokuseret på bærdygtighed og sammen med elevrådet udarbejdet fremtidige ønsker for skolen. Udover det er en lille gruppe af bestyrelsen gået i gang med at søge fonde for at have penge til de større bærdygtige projekter.

Skoleforeningen
Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlemmer af bestyrelsen for Den
selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende. Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning.

Ledelse
Anette Jørnung er skolens rektor for hele skolen, administrationen, ansætte, børnehuset, grundskolen (0.-10. klasse) såvel som 1.+2. Steiner HF. Anette arbejder sammen med et ledelsesteam som består af Cornelia Henriksen (GS 0.- 6.kl), Ib Kasper (MS 7.-9.kl), Jakob Rosendal (OS 10.kl + 1.+2. Steiner HF) såvel som Lea Modest, leder af Børnehuset.

Den nye Steiner-HF indebærer en stigning i statstilskud. Skolen har før Steiner-HF ikke modtaget statstilskud for 11./12. klasse. Eleverne bliver udover det også SU-berettigede og kan modtage reduktion i deres Ungdoms-rejsekort. Betingelsen for statstilskuddet er, at HF- klassen hele skoleåret igennem består af mindst 20 elever, hvilket er lykkedes skolen i 2019. Udover det er der god efterspørgsel for de kommende HF- klasser, således at både 1. og 2. Steiner-HF har over 20 elever.

Udvikling i skolens økonomiske forhold
Skolens økonomi har været positivt gennem de sidste mange år, i 2019 var der dog et underskud på knap 167.000 kr, dette skyldes et mindre antal elever på skolen, stigning af omkostninger og større personelle forandringer og omstruktureringer i Børnehuset. Skolens egenkapital er fortsat på ca. 9,3 millioner kr. samtidig med, at skolen har en likvid beholdning på ca. 4 millioner kr. Der budgetteres med et realistisk overskud i 2020. Skolens økonomi skaber stabilitet og åbner for nye muligheder for skolens fremtid.

Stort forældreengagement på skolen
Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, Julebazaren, Butikken, forskønnelsesdage i Børnehuset og på skolen. En stor indsats kommer også fra forældrene i forhold til rengøring på skolen. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi. Vi har et velfungerende forældreråd, som har to forældrerepræsentanter som medlemmer fra hver klasse; her kan nye ideer drøftes og gives videre til klasserne ved forældremøder.

Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.

En aktiv forældrekreds er med til at skabe den ånd, der gør en Steinerskole til et levende sted. Det er ved disse lejligheder, at eleverne oplever, at deres hverdag har betydning for deres forældre og familier, og hvor forældrene knytter bånd mellem sig.

I forår og efterår blev der igen gennemført en fælles arbejdsdag på skolen, som bestyrelsesmedlemmer var tovholder for. Det var med stort engagement, at børn og voksne deltog i dagen og forskønnede skolen. Det er et stort bidrag til skolen, at forældre gør så en stor indsats til en forskønnelsesdag. Det gentages i 2020 på grund af Corona krisen til efteråret.

TAK

Skolens bestyrelse takker alle ansatte på skolen og i børnehuset, SFO og Mellemstation for deres store arbejde for hele skolen og med eleverne, forældrene og hinanden. Det at være lærer/pædagog er en opgave, som kræver hele mennesket, og der er mange lejligheder i årets løb, hvor vi kan se den store entusiasme fra lærerne/pædagogerne, det være sig til morgensang, ved åbent hus arrangementer, til månedsfester eller julebasar, men også når der vises skuespil og andre fremlæggelser i salen og i Børnehuset. Udover det at undervise er der mange opgaver, som kræver lærernes/pædagogernes kræfter. Vi vil som bestyrelse takke alle lærere, pædagoger og ansatte for deres ihærdige indsats i 2019. Det har været et år, som har krævet nye tiltag med implementeringen af 1.+2. Steiner-HF, og vi kan se, at det er gået vældig godt. En stor tak også til administrationen, som er en meget vigtig gruppe på skolen. Tak for jeres åbenhed i de nye tiltag, som året bragte.

Tak til vores pedel, der tager sig af skolens bygninger og udendørs områder og holder skolen i god stand.
Alle medarbejdere er med deres store engagement og faglighed med til at løfte visionen om en helhedsskole, der favner hele barnets og de unge menneskers liv.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

“CITAT”

af elev

Back To Top