Skip to content

Bestyrelsens årsberetning 2017

Maj 2018

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.

Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningens bestyrelse og 4 forældrevalgte, 2 mænd og 7 kvinder.

Bestyrelsen har i 2017 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam – med skolelederen(i år også leder af Grundskolen), de 2 koordinatorer i henholdsvis, Mellemskole og Overskole som faste deltagere i bestyrelsens møder. Derudover deltager formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. De 2 forældrevalgte suppleanter er blevet valgt ind i bestyrelsen efter sommerferien 2017.

Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem.

Bestyrelsen består af Barbara K. Nielsen, formand (repræsentant fra Skoleforeningen), Lotte Honoré, næstformand (forældrevalgt), Jacob A. Cornett, formand for økonomiudvalget (forældrevalgt), Caroline Klem (repræsentant fra Skoleforeningen),Vibeke Vedel, formand for byggeudvalget (forældrevalgt), Georg W. Busch (repræsentant fra Skoleforeningen), Helle Weissmann (forældrevalgt), Christina Flyckt (repræsentant fra Skoleforeningen), , Maria Rugaard (repræsentant fra skoleforening).

Skoleforeningen
Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlem af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende (vælges ikke af medlemmerne).

Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning.

Ledelse
I maj måned 2017 viste det sig, at bestyrelsen og daværende leder Jan Magnussen ikke ønskede at fortsætte deres samarbejde. Jans ansættelse stoppede til slutning september 2017 og Cornelia Henrikson blev konstitueret skoleleder for skoleåret 2017/18 sammen med koordinatorerne fra Mellem- og Overskolen.

Sammensætningen af klasser i grund-, mellem- og overskolen og den nye Steiner-HF
Siden august 2017 er klasserne på skolen opdelt i:

Grundskolen: 1.-6. klasse

Mellemskolen: 7.-9. klasse

Overskolen: 10.-12. klasse

Fra august 2018 vil overskolens 11. klasse gå over til at blive den 2 årige Steiner-HF uddannelse. Dette sker på basis af den nye gymnasielov, som blev vedtaget i december 2016.

Repræsentanter fra bestyrelsen og kollegiet har i forbindelse med implementering af den nye Steiner HF deltaget i Styregruppens møder i Odense under projektleder Christina Vilhelmsen. Her mødes de 5 Steinerskoler, som starter HF samtidigt fra august 2018, ca. hver anden måned for at være forberedt på de forskellige krav fra Undervisningsministeriet. Vi har i denne forbindelse et godt samarbejde med Christina Vilhelmsen, som har været projektleder siden april 2017, Peter Højgaard fra Dansk Friskoleforening, såvel som med de andre Steiner skoler. Udover det har vi haft møder med kollegiet for i samarbejde at komme frem til skolens kommende ledelsesstruktur med rektor, som skolens formelle leder. Konsulent, Charlotte von Bülow fra Crossfield Institut har siden sommerferien ledt kollegiet og bestyrelsen igennem disse nye udfordringer. Her har vi mødt en ekspertise som formår at belyse skolens stærke sider og derigennem bringe det frem, som kan føre skolen ind i en ny og spændende fremtid. I forbindelse med Steiner HF er der nye krav fra Undervisningsministeriet ift kvalifikationer af skolens rektor. I efteråret 2017 har bestyrelsen igennem en grundig ansættelsesprocedure med Charlotte von Bülow som rekrutteringsfirma, ansat Anette Jørnung som den kommende rektor fra 1.8.2018. Dette samarbejde fortsætter til implementering af rektorstillingen her i løbet af sommerhalvåret.

Den nye Steiner HF kommer til at indebære en væsentlig stigning i statstilskud, skolen har indtil nu ikke modtaget statstilskud for 11./12. klasse. Eleverne bliver udover det også SU-berettigede og kan modtage reduktion i deres Ungdoms-rejsekort. Betingelsen for statstilskuddet er, at HF- klassen hele skoleåret igennem består af 20 elever, hvilket skolen forventer at opnå.

Arbejdet med Steiner-HF, ledelsesstruktur og ansættelse har været et stort fokusområde i bestyrelsens arbejde i 2017.

Udvikling i skolens økonomiske forhold
Skolens økonomi har udviklet sig positivt gennem de sidste 5 år baseret på en støt stigning i antal elever, og igen i 2017 var der et overskud på knap 400.000 kr, hvilket har medført, at skolens egenkapital nu er på godt 9 millioner kr. samtidig med, at skolen har en likvid beholdning på ca. 2,3 millioner kroner. Der budgetteres med et tilsvarende overskud i 2018. I denne budgettering er der ikke medtaget de ekstra indtægter, der kan forventes fra statsstøtten til den nye Steiner HF-ordning. Denne positive økonomiudvikling skaber en stabilitet, som åbner for helt nye muligheder for skolens fremtid.

Stort forældreengagement på skolen
Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, Julebazaren, Butikken, forskønnelsesdage i Børnehus og på skolen. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi. Til Julebazaren havde vi alle for andet år glæden af en gårdsplads fyldt med boder, juletræer og liv. En fryd for øjet. Vi har et velfungerende forældreråd, som har to forældre som medlemmer fra hver klasse, her kan nye ideer drøftes og gives videre til klasserne ved forældremøder. Det er vidunderligt at se alle engagerede forældre i årets løb, som arbejder med på at skabe en skole deres børn kan trives på.

Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.

Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til et sted i bevægelse og vækst, hvor mødet med det enkelte menneske og dets udvikling sættes i centrum.

I foråret blev der gennemført en fælles arbejdsdag på skolen, som bestyrelsesmedlem Lotte Honoré var tovholder for. Det var med stort engagement at børn og voksne deltog i dagen og forskønnede skolen. Der kan nås meget på sådan en dag med så mange hænder. Det gentages i forår 2018.

Udover det har vi vores dejlige butik med sunde fødevarer, farver og skolegrej, som også baseres på frivilligt arbejde. Butikken er flyttet i mindre lokaler, men er lige så vel opsøgt som før.

TAK
Skolens bestyrelse vil takke alle de bærende kræfter på skolen.

Som det første skal lærerne nævnes, som til dagligt dedikerer deres liv til eleverne og skolens helhed og yder en kæmpestor indsats. Vi får lov at få et lille indblik i det, der skabes i skoledagene til åbent hus arrangementer og månedsfester, men også helt enkelt ved det vores børn vender hjem med og den ånd vi kan mærke på skolen. En stor tak til jer.

Vi vil også rette en stor tak til pædagogerne og personalet i Børnehuset, SFO og på Mellemstationen. I er med til at skabe hverdage som kan fungere i et travl samfund og giver børnene nærvær og omsorg uden for undervisningstiden. Også en stor tak til en velfungerende administration, som så fint er faldet til og arbejder godt og selvstændigt. Tak til pedel Hanne Kacirek, der tager sig af vores bygninger og udendørs områder og holder skolen i god stand.

Alle medarbejdere er med deres store engagement og faglighed med til at løfte visionen om en helhedsskole, der favner hele barnets liv.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

“CITAT”

af elev

Back To Top