Skip to content

Årsberetninger

Bestyrelsens årsberetning 2020

Maj 2021
Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

TILLIDENS BØN – Steinertekst – som vi også har med på bestyrelsesmøderne

Jeg håber også at tillid, nysgerrighed, åbenhed, forståelse og ikke mindst accept vil præge mødet her i dag.

Her sidder vi i dag, på det, der i gamle dage blev kaldt Kvistgård Hovedgård, skønt det egentlig ikke var en hovedgård, men for at skelne den fra selve Stationen og også hele byen, som senere fik navn efter denne gård. Qvistgård blev bygget på det, der kaldtes Qvistens ager – formetlig p.g.a. en stor sten på stedet, for det var gammel skik at opkalde en stor sten efter dyr – så det skal forstås som Kvie-sten Ager.

Gården var oprindelig en 4-længet stråtækt ejendom, men flere ombygninger og brande i løbet af 1800-tallet, gjorde at gården efterhånden fik karakter af proprietær-ejendom. Altså gården blev forpagtet og ejet af andre end landmænd. Bagermester Ludvig Lichtenberg ejede den i 1861-1893 og anlagde Kvistgård Teglværk på dens jorde og byggede dertil stenladen. I hans ejerperiode blev også jernbanen bygget – indviet d. 8. juni 1864 af Christian d. 9 – og byen voksede langsomt op. I 1978 lejede nogle ildsjæle sig ind og startede Steinerskolen her. De sad bl.a. og mediterede og visualiserede en stor og blomstrende skole lige her ved den lille gruppe træer, og i 1983 købte skolen så bygningerne og den efterhånden mindre tilhørende grund.

Her sidder vi så i dag, og jeg som bestyrelsens nye formand (jeg overtog formandsposten fra Barbara i juni sidste år) skal aflægge en Årsberetning for det forgangne år 2020. Et fuldstændig ualmindeligt år, hvor skolen lukkes ned for første gang i dens historie – i første omgang 14 dage, og så kender I selv det videre forløb med nedlukning, hjemmeundervisning, gradvis genåbning, nedlukning igen o.s.v. Det har været noget af en omgang at navigere i for os alle, og naturligvis også for skolen.

Det har været en træning i at navigere i det uforudsigelige, og det har krævet rigtig meget omstillingsparathed ift. både restriktionsudmeldinger, undervisning på nye måder, aflysninger af arrangementer o.s.v.. Skolens ledelse har virkelig været på arbejde ift. at få skoleskibet godt igennem så at sige. Lærerne har konstant måtte ændre kurs og nogen gange i sidste øjeblik. Det har været en udfordrende tid, men – som i vores eget liv med udfordrende tider– har vi også lært vigtige ting – hvor betydningen af fællesskabet nok er én af de væsentligste. Derfor også så dejligt at se så mange samlede her i dag!

Bestyrelsen
Bestyrelsen består lige nu kun 6 medlemmer – 4 mænd og 2 kvinder – endskønt, der ifølge vedtægterne skulle være 9. Det skyldes at Skoleforeningen pt. er lidt talfattig – hvilket desværre ses på flere Steinerskoler – at det kan svinge lidt m.h.t. at have nok medlemmer i Skoleforeningen, der også gerne påtager sig bestyrelsesarbejde, for 5 af bestyrelsens medlemmer kommer netop fra Skoleforeningen for således at holde Steinerånden i hævd på skolen. Det er dog ikke ulovligt at have en mindre bestyrelse – vi er beslutningsdygtige ved 5 medlemmer, men hvis du sidder med et ønske om at lære mere om selve Steiners tanker og visioner samt menneskesyn, og måske oven i købet kunne tænke dig at støtte bestyrelsens arbejde, så tøv endelig ikke med at melde dig ind i Skoleforeningen.

Bestyrelsen har i 2020 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam – med skolens rektor Anette Jørnung og de 3 koordinatorer fra henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole som faste deltagere i bestyrelsens møder.
Derudover deltager lederen af Børnehuset og formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. I år havde vi kun en forældrevalgt suppleant som deltog regelmæssigt i bestyrelsesmøderne, da vores anden valgte suppleant sidste år hurtig blev et fuldbyrdet bestyrelsesmedlem.

Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem, skønt der lige nu er dobbelt op af mænd. Bestyrelsen består af

Ulla Lau Hyldgård, formand (repræsentant fra Skoleforeningen),
Søren Dahm, næstformand (forældrevalgt) og formand for PR-udvalget Lars Søgaard (forældrevalgt) formand for byggeudvalget,
Sommer Johanson (repræsentant fra Skoleforeningen),
Bent Gerstrøm (forældrevalgt) medlem af byggeudvalget
Rene Viborg (forældrevalgt)

Bestyrelsens fokuspunkter
Bestyrelsens fokusområder har i år 2020 fortsat været at styrke den nye Steiner HF i form af bl.a. PR samt i fællesskab med skolens ledelse at navigere så godt som muligt gennem corona-epedemien. Herudover har det været et fokusområde at lande et godt samarbejde med skolens rektor og ledelse og fortsat skabe et fælles vidensgrundlag med bestyrelsens medlemmer. Vi har bl.a. haft inviteret Peter Højgaard fra Lilleskolernes sekretariat og Christina Vilhelmsen fra

Sammenslutningen af R. Steiner skolerne til at holde et oplæg for os om bestyrelsesarbejde. Samtidig har vi til alle bestyrelsesmøder små indslag for at styrke vores samarbejde som bestyrelse og med ledelsen. Det kan være små mindfulness-oplæg, men også læsning af nogle af Steiners tekster for at skabe en fælles videns-baggrund for det Steiner pædagogiske, som jo er denne skoles kerneopgave.

Det har været vigtigt for skolens bestyrelse at få Børnehuset integreret mere i Skolens samlede virksomhed, hvilket bl.a. også betyder at Børnehusets forældrekreds for første gang deltager her på Årsmødet, og kan blive valgt ind i skolens bestyrelse på lige fod med forældre til skoleleverne. I forslaget til vedtægtsændringer vil I bl.a. også se enkelte små-justeringer, der er lavet for at Børnehusets tilhørsforhold fremstår tydeligere.

I samarbejde med skolens ledelse vil bestyrelsen indenfor nærmeste fremtid udarbejde en forretningsorden, som tydeliggør ansvarsområder ift. bestyrelsens og ledelsens samarbejde. Dette som en hjælp og støtte også til de kommende bestyrelseskonstellationer. Vi har fortsat et fokus på bærdygtighed og søger fonde for at skaffe penge til de større bærdygtige projekter – bl.a. kunne vi rigtig godt tænke os at få jordvarme. Endvidere har det været en stor opgave – dog primært rektors opgave – at få byggeriet til at blive godkendt og indledt, så inden længe går opførslen af nye HF-bygninger i sving.

Skoleforeningen
Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlemmer af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende.
Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning. Har du interesse for Steinerpædagogikken og for at læse Steinertekster og sætte dig mere ind i antroposofien er du meget velkommen til at melde dig ind i skoleforeningen.

Ledelse
Anette Jørnung er skolens rektor for hele skolen, administrationen, ansatte, børnehuset, grundskolen (0.-10. klasse) såvel som 1.+2. Steiner HF. Anette arbejder sammen med et ledelsesteam som består af Cornelia Henriksen (GS 0.-6.kl), Ib Kasper (MS 7.-9.kl), Jakob Rosendal (OS 10.kl + 1.+2. Steiner HF) såvel som Lea Modest, leder af Børnehuset.

Udvikling i skolens økonomiske forhold

Skolens økonomi har været positivt gennem de sidste mange år, i 2019 var der dog

et underskud på knap 167.000 kr, dette skyldes et mindre antal elever på skolen, stigning af omkostninger og større personelle forandringer og omstruktureringer i Børnehuset. I 2020 har vi igen et underskud på kr. 460.618, hvilket vi dog ikke kunne forudse, da ministeriet i begyndelsen af 2020 varslede en tilbagebetaling i statstilskud fra HF, og dette blev effektueret i 2. semester af 2020. Grunden til tilbagebetalingen er et politisk mellemværende om merit i 10. klasse og er en sag mellem Steinerskolerne og Undervisningsministeriet.

I 2020 blev vores første 2. HF-elever færdige, og i august begyndte en anden stor 2. HF klasse, og en lille 1. HF – det sidste giver et mindre statstilskud, end vi havde regnet med. Desuden er vi stadig i gang med at uddanne HF-lærere, og vi havde i den forbindelse en del udgifter.

Antal årselever er steget fra 294,2 i 2019 til 321,4 i 2020.

Den samlede omsætning er steget fra kr. 32.382.628 i 2019 til kr. 33.713.476 i 2020, hvoraf statstilskuddet er steget fra 17.677.765 i 2019 til kr. 18.254.074 i 2020.
Nettolikviditeten er forringet med kr. 221.000 i 2020, hvilket medfører, at skolen nu har en likvid beholdning på kr. 3.841.868 pr. 31/12 2020.

Skolens egenkapital er faldet med underskuddet på kr. 460.618 fra kr. 9.257.142 til kr. 8.796.524 pr. 31/12 2020. Vi håber naturligvis, at meritsagen ordner sig, således at vores egenkapital ender med en stigning fremfor et fald.

Usædvanlige forhold
Der foreligger det nye forhold, at vi venter på, at politikerne bliver enige om meritsagen. Afgørelsen vil falde i løbet af de næste par måneder. Hvis vi vinder meritsagen, hvilket der lige nu er flertal for, vil vi forvente at ende på en egenkapital mellem kr. 9.600.000 og kr. 9.800.000.

Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb.

Forventninger til det kommende år
Det forventes, at vi næste år har en 2. HF på 14 elever og en 1. HF på 26 elever. 2. HF er i underkanten af det antal, vi ønsker, men med en stor 10. klasse næste år, forventer vi at hente ind på antal. Indtil videre opfylder vi kravene fra Undervisningsministeriet.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
I vores HF er der 3 elever, der har modtaget specialpædagogisk støtte, og skolen har modtaget kr.116.160. Støttetimerne lægges i samråd med SPS-læreren og eleverne.

I grundskolen er der i alt 15 elever, der modtager specialundervisning og 2 elever har modtaget personlig assistance. Til det modtager skolen et tilskud på kr. 1.156.000 i 2020, hvilket er en stigning. De fleste timer lægges i hovedfag og resten ligger senere på dagen i timer, hvor der er en mere løs struktur.

Stort forældreengagement på skolen
Vi ved, det har været et svært år for mange, og vi vil gerne takke for den støtte og opbakning I som forældre har vist skolen i 2020. Tak for at udfylde spørgeskemaet, så vi som bestyrelse kunne få indblik i, hvordan I oplevede fjernundervisningen, tak for at indbetale skolepenge og SFO, skønt der måtte lukkes helt ned i perioder, tak for at tage udmeldinger om så det ene og så det andet med oprejst pande og bakke op i det omfang, det har været muligt. En stor indsats kommer også fra forældrene i forhold til rengøring på skolen. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi, så også stort tak for det.

Vi kunne jo desværre ikke afholde vores ellers så stemningsfulde julebazar i 2020, så der må vi vende ekstra stærkt tilbage i år – om alt går vel – ligesom vi forhåbentlig snart kan glæde os til at samles om månedsfesterne igen. Vi har et forældreråd med to forældrerepræsentanter som medlemmer fra hver klasse; hvor nye ideer om skolens fællesanliggender kan drøftes og gives videre til klasserne ved forældremøderne. Bestyrelsen vil gerne samarbejde med et aktivt forældreråd, så vi sammen kan drøfte skolens fællesanliggender.

Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen. En aktiv forældrekreds er med til at skabe den ånd, der gør en Steinerskole til et levende sted. Vi glæder os derfor også til at Fællesskabet fylder mere igen ved diverse arrangementer, da det jo har haltet lidt med dem her i 2020. Lige om hjørnet har vi istandsættelsesweekenden, den sidste weekend i juni, hvor børnene går på ferie, og hvor vi gør det klasselokale klar, som vores børn skal gå i, i det kommende skoleår.

TAK

Skolens bestyrelse vil gerne takke alle ansatte på skolen og i børnehuset, SFO og Mellemstation for deres store arbejde for hele skolen og med eleverne, forældrene og hinanden. Det har været en kæmpe opgave at komme nogenlunde helskindet igennem 2020. Det var i forvejen en kæmpe-opgave at integrere en stats-støttet HF i Steinerskolerne – for skolens rektor har det været som at have nærmest to lederstillinger på én gang – og så oven i hatten få fulgt et sådant intens og arbejdsomt forløb op af en covid-pandemi. Vi kan være glade for, at vi har med så kompetente og livsduelige mennesker at gøre, som Steinerfolket. Det at være lærer/pædagog er en opgave, som kræver hele mennesket, og der har været ekstra mange udfordringer i året 2020 m.h.t. at undervise og være nærværende med børnene på nye og ikke foretrukne måder. Vi har her på skolen og i Børnehuset en gruppe lærerne og pædagogerne, som samlet set har klaret det rigtig rigtig godt, og vi skylder jer en kæmpe tak for et umådelig godt stykke arbejde og for med jeres store engagement og faglighed at løfte visionen om en helhedsskole,

En stor tak også til administrationen, som er en meget vigtig gruppe på skolen. Tak for jeres omhyggelighed og grundighed.

Tak også til vores pedel, der tager sig af skolens bygninger og udendørs områder og holder skolen i god stand.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

“CITAT”

af elev

Back To Top