Skip to content

Årsberetninger

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2022
Maj 2023

Skolens formål er at drive en helhedsskole baseret på Rudolf Steiners pædagogiske principper.
Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og
initiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningen og 4 forældrevalgte, og fordelt med 4 mænd og 5 kvinder.
Bestyrelsen har i 2022 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam – med skolens rektor Anette Jørnung og de 3 koordinatorer fra henholdsvis Grundskole – Suzanne Olesen, Mellemskole – Inger Barfod og Overskole – Jacob Rosendal, som faste deltagere i bestyrelsens møder.
I år havde vi ingen forældrevalgt suppleanter

Bestyrelsens fokuspunkter
Bestyrelsens fokus i 2022 har været at styrke samarbejdet med skolens ledelse, så vi sammen kan sikre en bæredygtig fremtid for vores skole.
Vi har også arbejdet på at skabe et fælles vidensgrundlag med vores nye bestyrelsesmedlemmer, så vi kan træffe velovervejede beslutninger for skolen.

Energioptimering har fyldt meget på vores dagsorden, da vi som Waldorf skole ønsker at passe på vores miljø og ressourcer herunder at gøre opvarmningen økonomisk bæredygtigt. Vi har derfor igangsat et projekt, hvor hele skolen bliver omlagt til opvarmning via varmepumper.
Projektet har mødt udfordringer, da der ikke var nok el kapacitet på skolen og i Kvistgaard området, men vi har arbejdet hårdt for at finde løsninger og der er blevet etableret en ny transformerstation som kan dække skolens el behov. Selvom materialer og timeomkostninger steg eksplosivt, har vi forhandlet en god pris på kr. 3 mill. for den samlede omlægning, herunder opgradering af el-tilførslen og udgravning.
Rent økonomisk betyder det en betragtelig nedgang i omkostningerne til opvarmningen af skolens bygninger.
Udgifter til gas i 2022 var kr. 571.366 og i 2021 kr. 369.595. Dette beløb falder, med de nuværende prognoser for elpriser, til ca. kr. 100.000 pr. år efter omlægningen til varmepumper. Vi er stolte over at have investeret i en bæredygtig og fremtidssikret energiløsning til vores skole.

Bestyrelsen brugte også tid og fokus på at håndtere eftervirkningerne af Morten Klinkvorts afskedigelse.
Morten Klinkvort var ansat på skolen i næsten 20 år og blev opsagt i februar 2022.
Bestyrelsen kan konstatere, at opsigelsen desværre ikke fulgte de saglige retningslinjer, og Bestyrelsen anerkender og beklager de procedurefejl, der har været. Skolen har taget ansvar og udbetalt Morten en kompensation.
Det er Bestyrelsens klare ønske, at alle medarbejdere på vores skole skal kunne føle sig sikre på, at blive behandlet sagligt og lovmæssigt korrekt.
Bestyrelsen ønsker at pointere, at opsigelsen var alene begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Ydermere beklager Bestyrelsen at en gruppe kolleger ikke oplevede sig mødt med deres spørgsmål i denne sag i den efterfølgende tid. Det er vores bestræbelse, at lignende ikke sker igen og at vi fremmer
vores indbyrdes kommunikation. Dette er et af fokuspunkterne for vores fremtidige arbejde.

Et andet fokusområde var bygninger og udeområder. I det kommende år vil fokus også være rettet mod en plan for skolens bygninger og udeområder. Dette vil blive drøftet af Byggeudvalget sammen med Skolens kollegie. Målet er at udarbejde en omfattende plan, som kan anvendes under istandsættelsesdagene og danne grundlag for eventuelle fondsansøgninger.

Skoleforeningen
Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlemmer af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Skoleforeningens bestyrelse er selvsupplerende.
Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning.

Ledelse
Anette Jørnung er skolens rektor for hele skolen, administrationen, ansatte, børnehuset, grundskolen (0.-10. klasse) såvel som 1.+2. Steiner HF. Anette arbejder sammen med et ledelsesteam som består af Suzanne Olsson (GS 0.-6.kl), Inger Barfod (MS 7.-9.kl), Jakob Rosendal (OS 10.kl + 1.+2. Steiner HF), Eva Sofie Touborg leder af Børnehuset.

Udvikling i skolens økonomiske forhold
Skolens økonomi har været positiv gennem de sidste mange år, i 2022 ligeledes med et overskud på knap 431.000 kr.
Der budgetteres ligeledes med et lignende overskud i 2023. Skolens økonomi skaber stabilitet og åbner for nye muligheder for skolens fremtid.

Stort forældreengagement på skolen
Forældreengagement er en nøglefaktor i at skabe en positiv og levende skolekultur, og vi er heldige at have en særdeles aktiv forældrekreds på vores skole. Forældrekredsen bidrager frivilligt til forskellige arrangementer og tiltag, herunder månedsfesternes caféer, Julebasaren, butikken og forskønnelsesdage i Børnehuset og på skolen. Disse tiltag støtter både skolens økonomi og er med til at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.

Vi har et velfungerende forældreråd, som drøfter nye ideer og bidrager med input og feedback til klasserne ved forældremøder. To forældrerepræsentanter fra hver klasse er medlemmer af forældrerådet, og dette sikrer, at forældrenes perspektiver og ideer bliver hørt og integreret i skolens beslutningsprocesser.

Vi vil gerne takke vores forældre for den energi og glæde, som de bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde. En aktiv forældrekreds er med til at skabe den ånd, der gør en Steinerskole til et levende sted.

Vi vil også gerne fremhæve forældrekredsens bidrag til vores fælles arbejdsdage på skolen i forår og efterår. Bestyrelsesmedlemmer var tovholdere for dagen, og det var med stort engagement, at børn og voksne deltog og forskønnede skolen. Det er et stort bidrag til skolen, at forældre gør en så stor indsats til en forskønnelsesdag, og vi værdsætter jeres bidrag meget højt.

TAK
Skolens bestyrelse vil gerne udtrykke deres oprigtige taknemmelighed til alle medarbejdere, herunder dem på skolen, Børnehuset, SFO og Mellemstation, for deres bemærkelsesværdige arbejde med eleverne, forældrene og hinanden. At være lærer eller pædagog kræver en helhjertet indsats.
Alle medarbejdere er med deres store engagement og faglighed med til at løfte visionen om en helhedsskole, der favner hele barnets og de unge menneskers liv.
Vi vil som bestyrelse takke alle lærere, pædagoger og ansatte for deres ihærdige indsats i 2022.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

“CITAT”

af elev

Back To Top