Skip to content

Ledelsens årsberetning 2017/18

Ledelsesberetningen omhandler 2017
AF KONSTITUERET SKOLELEDER CORNELIA D. HENRIKSEN

Året har været præget af det store arbejde med at forberede skolen til indførelse af Steiner HF fra august 2018.

Temaet har fyldt på mange konferencer og er blevet drøftet mange gange rundt om bordet på lærerværelset. Organisationsbeskrivelsen skulle fornyes, og til det fik kollegiet hjælp af Charlotte v. Bülow fra Crossfield Institute, som guidede os godt igennem. Charlotte v. Bülow var også med behjælpeIig omkring ansættelsesprocessen af vores kommende rektor, Anette Jørnung.

I løbet af foråret viste det sig, at bestyrelsen og skoleleder Jan Magnussen ikke ønskede at fortsætte samarbejdet, og fra august 2017 blev Cornelia D. Henriksen konstitueret skoleleder og varetog skoleledelsen i samarbejde med koordinatorerne ved siden af sine daglige opgaver. Heldigvis har skolen fået hjælp af en del mennesker, som har været tilknyttet skolen i mange år, blandt dem Charlotte v. Hauen, som har stået for skolens hjemmeside og hjulpet med pr-opgaver, og Ulli Ziegenhagen, som har hjulpet med implementeringen af Steiner HF.

Under temaet ”dannelse af motorikken” satte pædagogisk udvalg gang i et pædagogisk arbejde, som har fulgt kollegiet gennem skoleåret, blandt andet med forskellige arbejdsgrupper, foredrag og workshops.

Den 5. september kunne vi glæde os over, at elevtallet for første gang i skolens historie nåede op over 300, nemlig 308 elever. Dog modtager vi endnu ikke tilskud for alle 308 elever. Det sker først med indførelsen af Steiner HF.

Månedsfesterne har igen i år vævet skoleårets gang sammen med årstidernes skiften. Til månedsfesterne har forældrene kunnet se udpluk fra undervisningen i de forskellige klasser, og forældreforedragene har givet indblik i skolens pædagogik. Efter foredrag og optrædener har cafeen i Guldhornet desuden givet anledning til mange gode samtaler.
I løbet af sommerferien fandt en ombygning sted i Uglehuset. 9. klasse flyttede ind i det gamle musikrum på 1. sal, og musikken har fået stueetagen for sig selv, mens butikken har fået et lille rum i midten af Guldhornet.

Børnehuset

Børnetallet har været stabilt i 2017, både i børnehaven og i vuggestuen, og nye familier bliver løbende skrevet på venteliste.
Vi har igen i år haft en håndfuld børn med særlige behov. Det er en stor udfordring for børnehaven, og pædagogerne gør et stort stykke arbejde for at løse de opgaver, der følger med.
Vores ledelsessituation har i 2017 været meget sårbar, da Anette Henriksen har været sygemeldt hele året. Vi har generelt modtaget god opbakning fra forældrene, og vi arbejder på god løsning for børnehavens ledelse.
I personalegruppen har der været et par udskiftninger i løbet af året. Vi har desværre måttet sige farvel til at par gode medarbejdere og har siden været så heldige at kunne ansætte nye medarbejdere, som vi er rigtig glade for.
Vi har en stor gruppe dygtige vikarer, som altid er parate til at hjælpe ved sygdom og ferie.
Vores pædagogiske dag i 2017 handlede om de nye læreplaner, som vi skal i gang med at lave, og vi havde et oplæg om mentalisering i det pædagogiske arbejde.
Vi deltog igen i år i Fredensborg markedsdag, hvor vi havde en høstbod. Her kunne børn og barnlige sjæle kværne korn, snitte, binde høstkranse og få en snak om vores børnehus. Der var mange, der kiggede forbi.
Vi har derudover holdt årstidsfester med og uden forældre samt åbent hus, julebasar, arbejdslørdage, forældremøder og forældreforedrag.
Vi har løbende haft studerende fra Rudolf Steiner Seminariet. Det er vi rigtig glade for. Christina har været på uddannelse til praktikvejleder. Det er meningen, at i alt tre pædagoger skal have denne uddannelse.
Vi har også været til et stævne for pædagoger i Skanderborg.

Vi endte 2017 med en tilfredsstillende økonomi, og børnehaven har i den anledning fået et nyt fint bålhus, som bliver brugt flittigt.

Grundskolen

Grundskolen har nu indarbejdet, at alle 1.klasser har en støttepædagog. Efter 1.klasse tages stilling til, om den enkelte klasse fortsat har brug for støtte til enkelte elever. P.t. har alle klasser i grundskolen en støttepædagog/støttelærer tilknyttet.
I år er vores nye inddeling af grund-, mellem- og overskole trådt i kraft, hvilket betyder, at 6.klasse forbliver en del af grundskolen.
Klasselærer for kommende 1. klasse bliver Hanne Boss.

I børnehaveklassen modtog vi 28 nye elever.
I 1. klasse er der 28 glade elever. Som altid tager det tid for en 1.klasse at lære den svære kunst at gå i skole. Klassen har haft et tæt samarbejde med sin fadderklasse, der blandt andet har været faste følgesvende til morgensang.
Med klassens 29 børn er 2. klasse skolens største klasse. Klassen har været på udflugt med sin fadderklasse til Fredensborg Slotspark.
Der er p.t. 23 elever i 3. klasse. Klassen har fået ny klasselærer i år og har fået et par nye elever, mens andre har skiftet skole. Klassen har været på flere klasseture, blandt andet til Frilandsmuseet, på bondegård og på skøjtetur. Eleverne har været optaget af aktiviteter omkring håndværk, de har blandt andet opmålt en halv kilometer af Hornbæk strand med deres hjemmelavede meterstokke, og de har lavet knive i smedjen.
4. klasse har 26 vilde vikinger. Nye fag har været geografi og dyrekundskab. Der har været udflugter til Kronborg, Øresundsakvariet, Zoologisk Have og Nationalmuseet, og til sommer skal klassen på deres første lejrtur til Sagnlandet Lejre.
De 26 elever fra 5. klasse har været glade for deres nye rolle som fadderklasse for 1. klasse. Klassen har gået luciaoptog og optrådt på plejehjem. De har i år fået klasseorkester som nyt fag. De skal fremføre en børneopera, som de har øvet sig på, og til sommer skal de til Skagen på lejrskole.
Strukturændringen, som betyder, at 6. klasse for første gang er en del af grundskolen og først til næste skoleår rykker op i mellemskolen, har vist sig at være en god ting for klassen. Der er p.t. 25 børn i klassen. Klassen har i dansk haft et læseforløb om bogen Momo og har i den forbindelse været i Den Kongelige Opera for at se Momo opført som børneopera. Klassen skal i forbindelse med geologiundervisningen besøge Geologisk Museum. Til juni tager klassen på lejrskole til Bornholm.

Mellemstationen

På Mellemstationen overtog Nanna Golles arbejdet efter Merethe og har sammen med Andreas skabt mange god stunder efter endt skoletid for eleverne.

Mellemskolen
I begyndelsen af skoleåret fik vi to nye klasselærere i mellemskolen: Ninka Nikoline Pedersen og Thomas Ravn i 7. klasse. I 8. klasse er Kristina Lomborg klasselærer. Dette skoleår år er Ib Kasper alene som klasselærer i 9. klasse, da Suzanne forlod mellemskolen for at blive klasselærer i 1. klasse. I midten af juni tager 7. klasse på togt med skonnerten Fylla i Det Sydfynske Øhav. Dette for at få en lille fornemmelse af, hvordan opdagelsesrejsende søfarere oplevede verden fra et skib. Samtidig drager 8. klasse til Lapland, nærmere bestemt til Jokkmokk, hvor de igen i år vil padle i kano og sove i telt. 9. klasse skal på landbrugstur til Marjatta i maj. Kort før jul opførte 8. klasse et eventyrligt spil om livet i det gamle Bagdad for 4.-12. klasse samt forældre og venner. Det var en skøn forestilling, og spillet passede perfekt til klassen. Efter jul gik 8. klasse i gang med sin produktopgave. Igen i år har vi valgt at lægge stor vægt på det praktiske arbejde. Derfor havde 8. klasse en måned til at lave et produkt. Det var interessant at se, hvad de valgte at fordybe sig i. Derefter havde de tre uger til at skrive en procesbeskrivelse samt lidt om baggrunden for projektet. Efterfølgende fremlagde de deres projekter for resten af skolen (6.-12. klasse). 9. klasse har arbejdet med og fremlagt den store engelskopgave, der blev vist for 7.-12. klasses elever i salen. 9. klasse har været i erhvervspraktik og har i år skullet tage stilling til deres videre skoleforløb. 9. klasse har som pionerklasse i den nye skolestruktur været en del af mellemskolen.

 

Overskolen

I august begyndte overskolens nye struktur, hvilket betød, at overskolen for første gang var uden 9. klasse, som forblev i mellemskolen. Vi lærere tror på, at 9. klasse er tjent med at få en ordentlig afslutning på et grundskoleforløb. Vi tror også, at det er vigtigt, at 9. klasse i en samtale med overskolelærere får en god og moden start på deres overskoleforløb, som nu begynder i 10. klasse.

Poul Erik Vase Pedersen, som var en vellidt lærer, sagde sin stilling op i september, hvilket vi var kede af. Derudover gav det os en del vanskeligheder med at besætte timerne, men ved fælles hjælp klarede vi skærene.

Blandt overskolens lærere og elever bliver der talt meget om HF.

I overskolen er de lærere, der skal undervise i HF-fagene, i gang med at efteruddanne sig. Det er både interessant at lære nyt og inspirerende for andre lærere at følge med i.
Vi er dog alle enige om, at det er vigtigt at beholde vores gode værdier: det kunstneriske og håndværksmæssige skal fylde lige så meget som før.

Alle er nu klar over, at vi fra næste år skal modtage nye lærere, da vi mangler kandidater i nogle af HF-fagene. Det glæder vi os meget til.

På trods af ovenstående er vores omdrejningspunkt stadigvæk eleverne. De har det ret godt, de klarer sig godt og er sociale, ansvarlige og dygtige mennesker.

12. klasse har på trods af deres lille elevtal haft en fremlæggelse, der på mange måder fyldte meget. Kvaliteten var høj, og eleverne gav sig god tid til fordybelse og fremlæggelse. Det var en fortrinlig aften. Efterfølgende præsterede 12. klasse at give os en forestilling, som er svær at glemme: Dyregården (The Animal Farm). Her spillede eleverne dyr på en meget overbevisende måde, pakket ind i et mere eller mindre absurd teaterstykke.

11. klasse har været i Armenien, de har været i socialpraktik og arrangeret julecafé. Det er et travlt klassetrin, og man kan fornemme, at de unge mennesker arbejder intenst og vokser med opgaverne. Vi glæder os til at se dem stå frem som 12. klasse næste år.

10. klasse har været på landmålingstur, og i år har de igen været sammen med Vidarskolen. Som sædvanlig er det en succes at blande skolerne. I år blev landmålingskortene lidt anderledes, da vi lærte en ny teknik af en gammel garvet lærer, Jørgen Kampmann, som vikarierede for Poul Erik.

Michaelskolen har også sat et aftryk på vores skole. Vi har haft projektuge sammen med dem, og det var med emnet ”bæredygtighed”. Eleverne sluttede af med at komme med en del ideer til nye tiltag til at gøre skolerne mere bæredygtige. Det forpligter os lærere.

Afsluttende vil vi rette en stort tak til administrationen, som har været udfordret af et år med en konstitueret skoleleder og en skoleledelse, der har skullet lære meget nyt. Ligeså vil vi takke forældrene for deres store frivillige arbejde på skolen.
Med taknemlighed oplever vi også bestyrelsens utrættelige indsats for at støtte op om kollegiets arbejde og skabe trivsel for elever og forældre på skolen.

med venlig hilsen

Cornelia Dinner Henriksen

Konstitueret skoleleder
Grundskolekoordinator og
Børnehaveklasseleder på
Steinerskolen i Kvistgaard
Tel. 49138614
Mobil: 51553023
Mail: cdh@steinerskolen-kvistgaard.dk

“CITAT”

af elev

Back To Top