Skip to content

Studieplaner

Idræt på Steiner HF

Indledning

Rudolf Steiner skolen er tolvårig med en otteårig grundskole og en fireårig overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i faget idræt dækkende for undervisningen fra 9. til 12. klassetrin. På Steiner-skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset den unges alder. Således danner den almene udvikling af det unge menneske grundlag for de faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan”.

Ved godkendelsen af den toårige Steiner-hf for skolernes 11. og 12. klassetrin skal hf- læreplanen i faget følges og for idræt C ses kravene i hf-læreplanen for fagene på:

Link til læreplanen: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og- laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

Formål og perspektiv
Det overordnede formål med idrætsundervisningen er at give eleverne erfaringer med og viden om fysisk udfoldelse og dennes sammenhæng med et sundt helbred – en forudsætning for at holde sig rask og være i stand til optimalt at klare de udfordringer som stilles i de øvrige skolefag. Gennem træning inden for forskellige discipliner – gerne under hensyntagen til ønsker fra eleverne – skabes rammer for bevægelsesglæde og udvikling af kropsbevidsthed, fysisk styrke og god kondition – kompetencer der er med til at udvikle og understøtte personlige kompetencer. Endelig giver en række holddiscipliner mulighed for at udvikle sociale kompetencer.

Emneområder
Fysiske aktiviteter af alle slags kan inddrages i kortere eller længere forløb alt efter hvilke rammer og muligheder den enkelte skole har; overordnet kan aktiviteterne inddeles i grundlæggende discipliner som opvarmning, udstrækning samt konditions- og styrketræning

individuelle discipliner

som atletik, bothmergymnastik og rytmisk gymnastik/dans

én mod én discipliner

som badminton, tennis og fægtning

holdspil

som basket ball, hockey, fodbold og håndbold

Der lægges i alle discipliner vægt på at udvikle kropsbeherskelse, styrke og kondition, ligesom tekniske færdigheder øves og udvikles. I holddisciplinerne øves derudover taktiske færdigheder.

Undervisningen tilrettelægges således at der er en passende afveksling som tager hensyn til en alsidig træning og forskelligt fysisk og fagligt niveau hos eleverne. Samtidig skal forløbenes længde give mulighed for fordybelse i den enkelte disciplins tekniske og taktiske udfordringer, ligesom en kontinuitet kan tilgodeses ved at forløb tages op flere gange i løbet af de 4 skoleår.

Kompetencemål

Grundlæggende discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

• gennemføre et opvarmningsprogram, et konditions- og styrkeprogram, ligesom de skal kunne gennemføre et udstrækningsprogram

Individuelle discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • demonstrere kropsbevidsthed, kondition og styrke i udfoldelsen af de discipliner der er gennemført som forløb.
 • beherske tekniske og taktiske færdigheder i de gennemførte discipliner
 • vise initiativ og udholdenhed i gennemførelsen i de valgte disciplinerÉn mod én – discipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • beherske samme færdigheder som nævnt ovenfor
 • beherske en god og sund konkurrencementalitet
 • kende og respektere det enkelte spils reglerHolddiscipliner

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

 • beherske samme færdigheder som nævnt ovenfor
 • derudover beherske gode sociale kompetencer så som samarbejdesevner
 • kende og respektere det enkelte spils reglerEvaluering
  Elevens udbytte af undervisningen vurderes ud fra indsatsen i timerne og elevens udvikling i faget.
  Desuden evalueres samlet skriftligt ved 10. og 12. klasses (2.hf) afslutning i et vidnesbyrd med tilhørende konkrete pensumangivelser. Heri beskrives elevens slutkompetencer og den faglige progression som den enkelte har gennemgået. Bedømmelsen sker ud fra lærerens samlede vurderinger efter afsluttet undervisning og opgaveafleveringer.

“Det bedste ved at gå her er fællesskabet og diversiteten i undervisningen. Vi har både boglige fag og håndværksfag, der alle bidrager til læringen. Derudover har man et godt forhold til lærerne”

 

Steiner HF elev

Back To Top