skip to Main Content

Kompetenceplan for engelsk på Steiner HF

Indledning

Rudolf Steiner skolen er tolvårig med en otteårig grundskole og en fireårig overskole/overbygning. Denne kompetenceplan relaterer sig til overskolen/overbygningen i faget engelsk dækkende for undervisningen fra 9. til 12. klassetrin. På Steiner-skolerne tilrettelægges undervisningen, så et fags progression og sammenhæng er tilpasset den unges alder. Således danner den almene udvikling af det unge menneske grundlag for de faglige temaer, der undervises i for hver årgang. Læs mere i ”Introduktion til Rudolf Steiner-skolens læreplan”.

Ved godkendelsen af den toårige Steiner-hf for skolernes 11. og 12. klassetrin skal hf- læreplanen i faget følges og for engelsk B ses kravene i hf-læreplanen for fagene på:

Link til læreplanen: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017

Formål og perspektiv
Engelsk er et verdenssprog som eleverne beskæftiger sig med såvel i skolen som i fritiden, og som de har erfaringer med meget tidligt i forbindelse med anvendelse af internettet. Det betragtes derfor helt naturligt som vores 1. fremmedsprog.
At kunne læse, tale og skrive på engelsk er elevernes adgang til at indgå i en global kontekst, opnå viden og kommunikere via især skærmmedier. Det overordnede formål med engelskundervisningen er at optimere elevernes færdigheder i sproget således at deres fundament for at orientere sig i og agere i en globaliseret verden bliver det bedst mulige. Samtidig med tilegnelsen af de rent sproglige færdigheder lægges vægt på at indføre eleverne i engelsksproget litteratur og give dem et førstehåndskendskab til prosa, digte og drama fra forskellige epoker og forskellige dele af den engelsksprogede verden. Et andet formål med undervisningen er at eleverne opnår viden om samfundsforhold og kulturer i engelsktalende lande, med hovedvægt på Storbritannien og USA, således at de også kulturelt får et godt fundament for at interagere med andre folkeslag. Endelig er det formålet generelt med fremmedsprogsundervisningen at bevidstgøre eleverne om eget sprog og egen kultur.

Emneområder

Sprog og Kommunikation
I arbejdet med sprog og kommunikation udvikles sprogfærdighederne hos den enkelte elev. Der lægges vægt på udvikling af ordforråd og idiomatiske udtryk, udtale, intonation, ortografi, grammatik og syntaks. Ligeledes lægges vægt på at øve en varieret sprogbrug og bevidstgøre om forskellen mellem formelle og mindre formelle udtryksformer og skriftligt at beherske forskellige stilniveauer. I den skriftlige fremstilling øves formidlingsprocessen i opgaver hvor eleven henvender sig til definerede modtagere i en angivet genre.

Kunstneriske og saglige udtryksformer
I undervisningen arbejdes med litterære tekster fra forskellige litteraturperioder ligesom der læses tekster i alle litterære genrer, fx short-stories, romaner, drama og poesi. Kontemporære sagprosatekster læses, fx avisartikler, artikler fra tidsskrifter såvel i trykt form som skærmtekster. Ligeledes ser og arbejder eleverne med film, såvel engelsksprogede spillefilm som engelsksprogede dokumentarfilm.

Samfund kultur og historie
Gennem arbejdet med såvel litterære tekster som sagprosatekster og historiske tekster stifter eleverne bekendtskab med en mangfoldighed af forskellige engelsksprogede kulturer og samfund. Centralt i dette arbejde står dog den britiske og amerikanske identitet set i forhold til egen kultur, men også tekster af og om andre folk og nationer læses og bearbejdes.

Kompetencemål

Sprog og kommunikation
Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne:

• anvende en tydelig og god udtale
• tale sammenhængende og udtrykke sig nuanceret og velformuleret
• anvende et varieret ordforråd og grammatisk korrekt sprogbrug
• redegøre for grammatiske regler
• differentiere mellem formelt og uformelt sprog/tilpasse sin sprogbrug til en given social sammenhæng
• læse, oversætte og forstå tekster
• redegøre for de læste teksters indhold og form
• skrive grammatisk og ortografisk korrekt
• skriftligt udtrykke sig velformuleret i et varieret sprog
• formulere og forme sin skriftlige fremstilling til en defineret modtager i en given genre
• anvende hjælpemidler som ordbøger, grammatik og it-værktøjer • udtrykke og begrunde egne meninger skriftligt og mundtligt

Kunstneriske og saglige udtryksformer
Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne:

• redegøre for de litterære genrers form og indhold
• analysere og fortolke litterære tekster fra forskellige litterære perioder og præsentere dette skriftligt og mundtligt
• redegøre for grundlæggende poetiske og metriske strukturer
• referere, analysere og fortolke film på engelsk, skriftligt og mundtligt • bruge litterære tekster, sagprosa mv. som basis for egen produktion
• sammenholde tekster med den tid og kultur de er produceret i

Samfund, kultur og historie
Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne:

• kende til og redegøre for vigtige træk fra britisk og amerikansk kultur og historie
• sætte sig ind i og redegøre for sociale, kulturelle og historiske forhold i den engelsksprogede verden
• diskutere internationale nyheder og aktuelle hændelser på engelsk
• forstå og redegøre for den historiske udvikling som har gjort engelsk til et verdenssprog

Evaluering
Elevernes arbejdsindsats og faglige udvikling evalueres løbende af læreren og formidles via samtaler med eleven, ved skriftlige kommentarer i afleveringer samt ved de 2 årlige elevkonsultationer. Desuden evalueres samlet skriftligt ved 10. og 12. klasses afslutning i et vidnesbyrd med tilhørende konkrete pensumangivelser. Heri beskrives elevens slutkompetencer og den faglige progression som den enkelte har gennemgået. Denne bedømmelse sker på baggrund af lærerens samlede vurderinger efter afsluttet undervisning og opgaveafleveringer.

Evalueringen baserer sig på lærerens iagttagelser af elevens arbejdsevne, koncentrationsevne, sproglige færdigheder, evne til fordybelse, aktivitet i samtaler, social dynamik og motivation.
Ved mundtlige fremlæggelser, ved oplæsning, i samtaler og ved recitation iagttages elevens evner til at udtrykke sig grammatisk og fonetisk korrekt samt indholdsmæssigt sammenhængende og forståeligt. Ved skriftlige arbejder iagttages desuden elevens evner til at udtrykke sig grammatisk, syntaktisk og ortografisk. Der laves prøver i dele af pensum som synes relevante.

“Her har hver enkelt elev mere selvbestemmelse end jeg har oplevet andre steder. Alle lærerne kender elevernes svage og stærke sider og hjælper til med at udvikle dem”.

 

Steiner HF elev

2. HFs sidste skoledage 🌞🌿🌸 #steinerhfkvistgaard #steinerhf #uddannelse #uddannelsesvalg

2. HFs sidste skoledage 🌞🌿🌸 #steinerhfkvistgaard #steinerhf #uddannelse #uddannelsesvalg ...

Volleyturnering @steinerhfkvistgaard  #steinerskolenkvistgaard #steinerhf

Volleyturnering @steinerhfkvistgaard #steinerskolenkvistgaard #steinerhf ...

1. HF plantetryk fra åbent hus på @rsskvistgaard 🌱#steinerhfkvistgaard #steinerhf #steinerskolenkvistgaard

1. HF plantetryk fra åbent hus på @rsskvistgaard 🌱#steinerhfkvistgaard #steinerhf #steinerskolenkvistgaard ...

Back To Top