Skip to content

Tilsynserklæring for skoleåret 2023/2024 for Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode: 217020

Skolens navn: Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Calle Nørvig

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Læs hele tilsynserklæringen HER

Læs hele tilsynsrapporten HER

Back To Top