Skip to content

Tilsynsrapport 2017-2018

København, d.10.5.2018

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217020

Skolens undervisning og elevernes standpunkt
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018

Mit tilsyn med undervisningen og elevernes standpunkt på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård bygger i dette skoleår hovedsageligt på tre besøgsdage i henholdsvis januar og maj. Forud for hvert besøg modtog jeg et skema, der, så vidt det var praktisk muligt, var i overensstemmelse med mine ønsker om tilsyn i fag og klasser. Efter hver time har jeg haft uddybende samtaler med de pågældende lærere om undervisningens forløb, indhold og mål, det faglige niveau i klassen, de anvendte undervisningsmaterialer og undervisningsformer, den aktuelle børnegruppe samt de udfordringer og succeser, læreren oplever i relation til denne. Derudover har jeg i tilknytning til undervisningen set børnenes skriftlige arbejde i deres aktuelle undervisningshæfter og -bøger.

Efter mit sidste tilsynsbesøg i maj havde jeg en grundig og interessant samtale med skolens leder Cornelia Henriksen. Her gjorde hun rede for, hvordan skolen underviser i demokratiformer og -forståelser og i praksis forbereder eleverne til at være deltagere i et demokrati. Vi talte desuden om skolens arbejde med det digitale, dels i undervisningen, dels i forhold til børnenes trivsel og dannelse. Tidligere på året fik jeg fremsendt en detaljeret oversigt over samtlige hovedfagstimer, projekter og rejser på skolen samt ugeskema for de enkelte klasser. Det er min opfattelse, at jeg således har et godt indblik i skolens samlede undervisning.

Tilsynstimer i skoleåret 2017/2018

Torsdag, den 11/1
Hovedfag: Dansk, 5. klasse
Fagtime: Samfundsfag, 9. klasse
Fagtime: Samfundsfag, 9. klasse
Fagtime: Engelsk, 9. klasse

Fredag, den 12/1
Hovedfag: Formtegning, 2. klasse
Fagtime: Dansk, 6. klasse
Fagtime: Tysk, 4. klasse

Mandag, den 7/5
Projekt: Idræt, 7. – 8. klasse
Projekt: Foredrag mm., 7. – 8. klasse
Projekt: Croquis, 7. – 8. klasse

 • Fra tilsynsbesøgene findes følgende udtryk i mine notater:
 • Firestemmig blokfløjte. Meget fint. Deltagende og fokuseret over hele linjen
 • Børnene læser op på skift og vil meget gerne. Det går fint, selv om det er en gammel tekst, også sprogligt.
 • Godt at bruge den sidste del af timen til det praktiske og kreative
 • En elev får en håndskrevet 4 sider lang boganmeldelse tilbage. Fyldig skriftlig tilbagemelding til eleven fulgt op af mundtlige forklaringer
 • Velplanlagt undervisningsforløb
 • Eleverne diskuterer livligt, men mangler saglige argumenter eller dokumentation for deres, udsagn, synspunkter og forslag
 • Høje forventninger og stor seriøsitet om månedsopgaven
 • Stor faglig spredning i klassen. Kun 5-6 elever deltager i klassesamtalen
  Børnene fortæller, i forlængelse af hinanden, en historie, som læreren fortalte i går. Læreren beder dem undervejs om at beskrive detaljer. Rigtig god øvelse, både i at huske og fortælle.
 • Formtegning; det kræver omhyggelighed! Børnene er meget optaget af opgaven og gør sig umage.
 • Skriveøvelse i grupper. God ide, godt oplæg. Alle 6 grupper fungerer og producerer.
 • Skuespil, leg og masser af gentagelser – masser af tysk. Det virker! Fin og hyggelig stemning.
 • Meget velstruktureret og velformuleret fremlæggelse!
 • En elev læser sin novelle op. Imponerende! Både disposition, sprog og ide.
 • Herlig time, fyldt med respekt, faglighed og godt humør
 • Meget fin stemning under fremlæggelserne. Man kan mærke, de er vant til at lytte til og respektere hinanden.
 • Alt er meget roligt og rart. Timen har sin velkendte rytme, som børnene kan agere frit inden for og tydeligvis befinder sig godt i.
 • Helt igennem dejlig og varieret time.
 • Projektdage med krop og bevægelse. Gennemtænkt og vel tilrettelagt!
 • Fysisk aktivitet og højt humør. Der er fuld fart på langt de fleste i 7. og 8. klasse.
 • Interessant, og for mange af eleverne overraskende og tankevækkende, oplæg om naturisme.
 • Dybt imponerende at se de ca. 60 teenagere koncentrere sig om croquis-tegning i knap en time.
 •  I forhold til aldersgruppen en relevant og modig ide. Professionelt veltilrettelagt og gennemført.

Som forældrevalgt, ekstern tilsynsførende er det min opgave at føre tilsyn med:

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
2. At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,
3. Om skolen overholder kravet i lovens § 1, stk. 2, 2. pkt.:
Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
4. Om undervisningssproget er dansk
5. Donationer til skolen, jf. lovens § 9 d, stk. 5, herunder donationer i form af kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.
På baggrund af overværelse af undervisningen, samtaler med lærerne og skolelederen, gennemgang af skolens samlede undervisningstilbud, samtaler med eleverne, iagttagelse af de anvendte undervisningsmaterialer og elevernes skriftlige arbejde vurderer jeg at:

Ad 1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er på niveau med folkeskolens – hvilket ikke er udtryk for sammenlignelighed klassetrin for klassetrin i alle fagenes discipliner, men at det faglige niveau i sin helhed efter endt skolegang er fuldt på højde med folkeskolens.

Ad 2. Skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, hvilket betyder, at skolens samlede undervisningstilbud giver eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Ad 3. Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Ad 4. Skolens undervisningssprog er dansk

Ad 5. Skolen modtager ikke donationer.

Tak for spændende besøg og interessante samtaler.

Med venlig hilsen
Inger Kvist

Skoleleder på Lilleskolen Odense
Sortedam Dossering 85A, 1.- 1,
2100 København Ø
Tlf. 40 31 50 05

“CITAT”

af elev

Back To Top