Skip to content

Tilsynsrapport 2018-2019

København, d. 18.5.2019

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217020

Skolens undervisning og elevernes standpunkt
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019

Mit tilsyn med undervisningen og elevernes standpunkt på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård bygger i dette skoleår hovedsageligt på tre besøgsdage i henholdsvis januar og april. Forud for hvert besøg modtog jeg et skema, der, så vidt det var praktisk muligt, var i overensstemmelse med mine ønsker om tilsyn i fag og klasser. Efter hver time har jeg haft uddybende samtaler med de pågældende lærere om undervisningens forløb, indhold og mål, det faglige niveau i klassen, de anvendte undervisningsmaterialer og undervisningsformer, den aktuelle børnegruppe samt de udfordringer og succeser, læreren oplever i relation til denne. Derudover har jeg i tilknytning til undervisningen set børnenes skriftlige arbejde i deres aktuelle undervisningshæfter og -bøger.

Tidligere på året fik jeg fremsendt en detaljeret oversigt over samtlige hovedfagstimer, projekter og rejser på skolen samt ugeskema for de enkelte klasser. Jeg har derudover orienteret mig i skolens undervisningsplaner mm. på skolen hjemmeside. Det er min opfattelse, at jeg således har et godt indblik i skolens samlede undervisning.

Tilsynstimer i skoleåret 2018/2019

Fredag, den 11/1
Hovedfag: Dansk, 3. klasse
Fagtime: Engelsk, 4. klasse

Mandag, den 14/1
Hovedfag: Matematik, 8. klasse
Fagtime: Matematik, 5. klasse
Fagtime: Engelsk, 7. klasse
Fagtime: Dansk, 6. klasse

Tirsdag, den 30/4
Hovedfag: Kemi, 7. klasse
Fagtime: Musik 4. klasse
Fagtime: Tegning 6. klasse

Fra tilsynsbesøgene findes følgende udtryk i mine notater:

Trivsel, respekt, arbejdsomhed

 • Dagen starter med, at mange børn kort fortæller noget fra deres hverdag:
  rart, tillidsfuldt, alle lytter interesseret og med respekt
 • Glade, trygge og tillidsfulde børn, som gerne vil arbejde med alle de ting, timen har budt på.
 • Rigtig fin time, der bliver arbejdet godt hele timen
 • Dejlig, koncentreret arbejdsro.
 • Rimelig god interesse med deltagelse og spørgsmål fra eleverne
 • Godt arbejde – fin time!
 • Alle synger. Glæde og god energi!

Undervisningen

 • God faglig undervisning i børnehøjde
 • God variation i arbejdsformer
 • Gode veltilrettelagte opgaver
 • God klasseledelse og pædagogisk arbejde med en børnegruppe, som er lidt flagrende
 • God klasseledelse af en klasse med generelt lidt mere flimmer end fokus
 • God faglig dialog.
 • Induktiv tilgang i matematik. Engagerede børn! De ”går til den” og er gode til at hjælpehinanden
 • God time! Fagligt relevante og vel tilrettelagte opgaver med god variation
 • God og fagligt relevant undervisning krydret med sjove og interessante sidehistorier
 • Klar og let forståelig instruktion fra læreren
 • Øvetime: God ide med 1⁄2 klasse. Læreren får virkelig tid til at hjælpe rundt omkring

Fagligt udbytte

 • Blokfløjter: De gør det rigtig godt. Mange forskellige sange spilles og synges.
 • Alle har skrevet en kort historie hjemme, hvor 4 bestemte ord indgår. Fine historier.
 • Frilæsning, stor spredning i fagligt niveau.
 • Meget fint fagligt niveau i matematik
 • Hurtig faglig progression – børnene skal stå på tæer, og de er med – god stemning.
 • Omhyggelighed, øvelse i at se og tegne det, de ser!
 • De får rigtig, rigtig god undervisning og lærer meget! De er dygtige!

 

 

Som forældrevalgt, ekstern tilsynsførende er det min opgave at føre tilsyn med:

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
2. At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,
3. Om skolen overholder kravet i lovens § 1, stk. 2, 2. pkt.:
Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
4. Om undervisningssproget er dansk
5. Donationer til skolen, jf. lovens § 9 d, stk. 5, herunder donationer i form af kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.
På baggrund af overværelse af undervisningen, samtaler med lærerne og skolelederen, gennemgang af skolens samlede undervisningstilbud, samtaler med eleverne, iagttagelse af de anvendte undervisningsmaterialer og elevernes skriftlige arbejde vurderer jeg at:

Ad 1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er på niveau med folkeskolens – hvilket ikke er udtryk for sammenlignelighed klassetrin for klassetrin i alle fagenes discipliner, men at det faglige niveau i sin helhed efter endt skolegang er fuldt på højde med folkeskolens.

Ad 2. Skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, hvilket betyder, at skolens samlede undervisningstilbud giver eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Ad 3. Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Ad 4. Skolens undervisningssprog er dansk

Ad 5. Skolen modtager ikke donationer.

Tak for spændende besøg og interessante samtaler.

Med venlig hilsen
Inger Kvist

Skoleleder på Lilleskolen Odense
Sortedam Dossering 85A, 1.- 1,
2100 København Ø
Tlf. 40 31 50 05

“CITAT”

af elev

Back To Top