Skip to content

Tilsynsrapport 2019-2020

Rapport om tilsyn med undervisningen for skoleåret 2019 – 2020

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217 020

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2019 – 2020

Jeg har kun været på 1 besøg, da jeg først blev valgt midt i skoleåret, og skolen efterfølgende blev lukket ned pga. Covid-19. Mit besøg beskrives nedenfor.

Det er primært bestyrelsen, skolelederen og forældrene, der dagligt fører tilsyn med undervisningens kvalitet.

Dernæst kommer den forældrevalgte eksterne tilsynsførende – nemlig undertegnede, som fører tilsyn med følgende:

  1. Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik.
  2. Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.
  3. Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  4. Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

Ad.1 Jeg har efter samtaler med flere lærere, ledelsen, samt den tidligere tilsynsførende fået indtryk af at det faglige niveau i de pågældende fag er meget tilfredsstillende. Jeg har selv overværet lektioner i matematik og engelsk, og oplever et stort engagement hos både elever og lærere, og en seriøs tilgang til fagene. Jeg har gennemset undervisningsmaterialer for engelsk og matematik, og det generelle billede er, at både niveauet og engagementet er fint.

Ad.2 Jeg har læst årsplaner og skemaer. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og holdt møder med lærere og ledelse om deres tiltag i forhold til den samlede undervisning. Skolen ønsker at danne til livet, og gøre eleverne indstillet på læring. Skolen betragter alle fag som ligeværdige, og den bestræber sig på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag. Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Skolen giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring. Denne formative evalueringsform er en motiverende faktor for elevernes engagement. På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård arbejdes der både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Disse tre områder i livet integreres i undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke. Skolens samlede undervisningstilbud er derfor meget bredt.

Ad.3 Dannelse og opdragelse til demokrati er et af skolens mål. Skolen ønsker at være en skole, der vægter elevernes og forældrenes stemme i dagligdagen. På mine besøg har jeg oplevet skolens demokratiske værdier skinne igennem både i ord og handling.

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er engelsk eller tysk.

Rapport om tilsyn med undervisningen for skoleåret 2019 – 2020

Jeg har på mine besøg (intro til skolen, tilsynsbesøg samt årsmødet) ført samtaler med elever, forældre og lærere, samt haft oplysende møder med skoleleder Anette samt Ib og Cornelia.
Jeg har desuden undersøgt om skolen i 2019 har modtaget donationer, der overstiger 20.000 kr. fra samme donator. Skolen har modtaget donationer for 60.000 kr. fra forældrecaféen i 2019.

Kort notat om tilsynsbesøg på Rudolf Steiner Skolen Kvistgaard
Torsdag d. 5. marts 2020
Mit skema for dagen så således ud:

  • 1. modul Matematik i 6. klasse
  • 2. modul Engelsk i 9. klasse
  • 3. modul Årsopgave aflevering i 12. klasse
  • 4. modul Historie i 8. klasse
  • 5. modul Eurytmi i 9. klasse

Det blev en rigtig fin dag med masser af nye og positive indtryk. Jeg startede i 6. klasse, hvor læreren gennemgik begrebet Pi. Klassen havde arbejdet med Pi, både praktisk og teoretisk og skulle nu nedskrive lærerens tavlenotater. Både lærerens og elevernes notatteknik var meget udbygget, så det blev nogle meget flotte notatbøger, jeg kunne iagttage. Eleverne havde godt fat i emnet.

Efter denne time stod den på engelsk i 9. klasse. Her blev en australsk tekst gennemgået og der blev både talt om Australiens historie og tilknytningen til England. Både niveau og indhold var alderssvarende og der blev grinet og prøvet dialekter og forskelle mellem det engelske og det australske sprog, – fx hedder en ’teacher’ en ’chalker’ på australsk (nok fordi han bruger kridt). God og levende time.

Nu skulle vi til noget helt særligt på skolen. Jeg var så heldig at overvære 12. klasses aflevering af den store årsopgave. En meget vigtig og meget værdig begivenhed med flotte og kreative produkter, selvindbundne bøger og mange spændende og interessante emner, som eleverne havde fordybet sig i.
Det er dejligt at se, hvad det bliver til i sidste ende, – selvom det ligger uden for mit tilsynsområde. Der var meget kvalitet i denne flotte afslutning på et langt forløb.Efter afleveringen kom 11. klasse op og fortalte hvilke emner, de havde tænkt sig at beskæftige sig med, – det skal nok blive et spændende år for dem – god fornøjelse.

Så gik min dag videre med historie i 8. klasse. Eleverne (og jeg) hørte om operation Barbarossa, som var kodenavnet for Nazi-Tysklands invasion af Sovjetunionen under 2. verdenskrig (d. 22. juni 1941). Der blev tegnet og fortalt og set på forskellige kilder, som så på operationen fra flere vinkler – spændende og gribende.
Eleverne skrev efterfølgende ind i deres periodehæfter, som er en stor hjælp til at huske, hvad der blev gennemgået og som de efterfølgende kan vende tilbage til. En af eleverne fortalte mig om at han nu meget bedre kunne huske, når han havde skrevet det ned og tegnet de forskellige scenarier.

Som det sidste på denne gode dag, blev jeg introduceret til eurytmi, som igen var noget nyt for mig.
Der var en helt særlig stemning i lokalet, underbygget af musiklæreren, der spillede på klaveret. Jeg oplevede en intensitet og indlevelse fra eleverne, som skulle lære en ny øvelse. Der blev trænet mønstre og bevægelser, – langsomt og indfølende. Stille og roligt blev der tilføjet flere og flere momenter og hele tiden skulle eleverne spejle hinanden og følge musikken. En flot kropslig disciplin, der giver eleverne noget helt særligt. Desværre havde jeg ikke fornøjelsen af at se det færdige produkt, som også indeholder kostumer. Det må blive en anden gang.

Undervejs og i forlængelse af timerne har jeg talt med lærerne om forløb, materialer og pædagogiske overvejelser, om elevernes arbejdsindsats og standpunkter.

Det er min opfattelse, at der bliver arbejdet godt i timerne, – eleverne er engagerede, spørgende, deltagende og lærerne virker velforberedte og arbejder tydeligt med at skabe gode og tydelige relationer mellem børn og voksne.
Samlet set er det mit indtryk, at skolen fungerer godt både fagligt og socialt, og som tilsynsførende kan jeg rapportere at alt ”… står mål med undervisningen i Folkeskolen” – og mere til.

Tak for spændende besøg, interessante samtaler og stor imødekommenhed over for mig.

Med venlig hilsen
Calle Nørvig
Marius Pedersens Vej 70, 4300 Holbæk
28 34 35 12

“CITAT”

af elev

Back To Top