Skip to content

Tilsynsrapport for skoleåret 2020/2021 for Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217 020

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2020 – 2021

Jeg har i år været på 3 besøg, på trods af situationen omkring Covid-19. Mine besøg beskrives nedenfor.

Det er primært bestyrelsen, skolelederen og forældrene, der dagligt fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Dernæst kommer den forældrevalgte eksterne tilsynsførende – nemlig undertegnede, som fører tilsyn med følgende:

  1. Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik.
  2. Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.
  3. Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  4. Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

Ad.1 Jeg har efter samtaler med flere elever, lærere og ledelsen fået indtryk af at det faglige niveau i de pågældende fag er meget tilfredsstillende. Jeg har selv overværet lektioner i dansk, matematik og engelsk, og oplever et stort engagement hos både elever og lærere, og en seriøs tilgang til fagene. Jeg har gennemset undervisningsmaterialer for både dansk, engelsk og matematik, og det generelle billede er, at både niveauet og engagementet er fint.

Ad.2 Jeg har læst årsplaner og skemaer. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og holdt møder med lærere og ledelse om deres tiltag i forhold til den samlede undervisning. Skolen ønsker at danne til livet, og gøre eleverne indstillet på læring. Skolen betragter alle fag som ligeværdige, og den bestræber sig på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Skolen giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring. Denne formative evalueringsform er en motiverende faktor for elevernes engagement.
På Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård arbejdes der både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt. Disse tre områder i livet integreres i undervisningen, så eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke.
Skolens samlede undervisningstilbud er derfor meget bredt.

Ad.3 Dannelse og opdragelse til demokrati er et af skolens mål. Skolen ønsker at være en skole, der vægter elevernes og forældrenes stemme i dagligdagen. På mine besøg har jeg oplevet skolens demokratiske værdier skinne igennem både i ord og handling.

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er engelsk eller tysk.
Jeg har på mine besøg (tilsynsbesøg samt årsmødet) ført samtaler med elever, forældre og lærere, samt haft oplysende møder med skoleleder Anette og Cornelia.
Lidt generelt om besøgene Det bliver en lidt anderledes beretning i år. 2. bølge af corona og nedlukning af skolen har sat sit præg. Det har givet mange dønninger og der er sat ekstremt høje krav til både børns, unges og voksnes omstillingsparathed, tålmodighed og evne til at håndtere uvished, ensomhed, usikkerhed, skrappe retningslinjer, krav til faglig, social og personlig udvikling,- vel at mærke uden at kunne mødes og se hinanden ’rigtigt’ i øjnene. I mine øjne har skolen klaret denne opgave flot. Både sidste forår og denne vinter har jeg oplevet en seriøsitet blandt både elever og lærere, der har taget udfordringen op og får det bedste ud af en, – undskyld mit franske, ’lortesituation’. Ingen har bedt om, forudset eller troet på en så udmarvende pandemi, der bare bliver ved med at udfordre os. Men jeg er blevet mødt af smilende, legende, arbejdende og foretagsomme børn og voksne, der prøver at få en alternativ hverdag til at fungere – imponerende . Helt til den sidste uge har der været skemamæssige og personlige udfordringer.

Læs hele tilsynsrapporten HER

“CITAT”

af elev

Back To Top