Skip to content

Tilsynserklæring 2021-2022

Rapport om tilsyn med undervisningen for skoleåret 2021 – 2022

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217 020

Rapport om tilsyn med skolens undervisning og elevernes standpunkt for skoleåret 2021 – 2022

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Calle Nørvig

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato  Klasse  Fag  Fagområde  Tilsynsførende
08-10-2021  4. kl. hovedfag  matematik  Naturfag  Calle Nørvig 
08-10-2021  6. kl.  dansk  Humanistiske fag  Calle Nørvig 
08-10-2021  7. kl.  dansk  Humanistiske fag  Calle Nørvig 
09-03-2022  3. kl. hovedfag  Dansk  Humanistiske fag  Calle Nørvig 
09-03-2022  8. kl.  Matematik  Naturfag  Calle Nørvig 
09-03-2022  10. kl.  Matematik  Naturfag  Calle Nørvig 
09-03-2022  7. – 8. kl.  Kor  Praktiske/musiske fag Calle Nørvig 
09-03-2022  5. kl.  Orkester  Praktiske/musiske fag Calle Nørvig 


2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?
Ja.

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.1 Uddybning

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

8.1 Uddybning

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie?
Nej

10.1 Årsag
Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?
Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Ja

15.1 Uddybning
Skolen kønsopdeler i idræt i 7. og 8. klasse, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at de udfolder sig med et større engagement, når de ikke har idræt sammen. Ellers skønner skolen at det er vigtigt ikke at kønsopdele, da spejlingen mellem kønnene er vigtig.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?
Ja

16.1 Uddybning
Det ligger implicit i skolen pædagogik at arbejde sammen og ikke gøre forskel mellem kønnene.

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?
Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?
Ja

19.1 Uddybning
Der foregår både mundtlig dialog og tydelig information på skolens intra om den skærpede underretningspligt.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?
Ja

20.1 Uddybning
Der er tydelig information på skolens intra

21. Donationer
Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?
Nej

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
10.400,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning
Det er min opfattelse, at der bliver arbejdet godt i timerne, – eleverne er engagerede og deltagende og lærerne er velforberedte.

Samlet set er det mit indtryk at skolen fungerer godt både fagligt og socialt, og som tilsynsførende kan jeg rapportere at alt “… står mål med undervisningen i Folkeskolen”.

Med venlig hilsen
Calle Nørvig
Marius Pedersens Vej 70, 4300 Holbæk
28 34 35 12

“CITAT”

af elev

Back To Top