skip to Main Content

Årsmøde 2021

Kære Forældrekreds

Så nærmer tiden sig for den årlige samling, Årsmødet, hvor I kan høre skolens tilsynsførende aflægge rapport om skolens undervisning, møde bestyrelsen, få indblik i skolens økonomi m.v.

I år vil der være et punkt om vedtægtsændringer, da bestyrelsen – i samarbejde med ledelsen – vil foreslå nogle få justeringer, der dels tilgodeser en mere tydelig inddragelse af Børnehuset i formuleringerne, og dels retter lidt formuleringer/opsætninger. I finder forslagene samt dagsorden vedhæftet her.

Da vedtægtsændringer kræver to på hinanden følgende Årsmøder, vil der senere blive indkaldt til endnu et årsmøde – nemlig d. 7. juni kl. 17.30 – dog udelukkende med dette ene punkt om vedtægtsændringerne på Dagsordenen (igen). Som noget nyt inviteres også Børnehusets forældrekreds til Årsmødet.

Har du forslag, du ønsker behandlet på Årsmødet, beder vi dig sende dem til bestyrelsesformanden på mail: ullalau@gmail.com, inden for en uge og altså senest fredag d. 23. april.

I bestyrelsen vil det være en gave med forældre, der sidder med god økonomisk indsigt, så hvis du har disse kompetencer, og kunne tænke dig at støtte skolen i en fortsat sund økonomi, så vil det være meget velkomment.

Vi håber at se mange af jer og regner med at gennemføre mødet fysisk i Stenladen med god afstand (nærmere herom, når det nærmer sig).

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Ulla Lau Hyldgård

Dagsorden til Årsmødet mandag d. 17. maj kl. 17-19 i Stenladen
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Tilsynsførende uddyber sin skriftlige rapport
4. Bestyrelsen forelægger det reviderede godkendte regnskab til orientering
5. Beslutning træffes vedr. foreslåede vedtægtsændringer
6. Forældrekredsens valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Evt.

 

Forslag til vedtægtsændringer:
§ 2
1. linie: Skolens formål er at drive en (UD 12-årig) helhedsskole baseret på Rudolf Steiners pædagogiske principper [Udelukkende fordi Børnehuset også er skolens formål!]

Linjen, der starter med: Undervisningstilbud skal være i bulletform som de to ovenstående

Nederst lige inden paragraf 3 foreslår vi, at der står:

Når der siden refereres til skolen forstås skolens samlede virksomhed – altså inklusiv dagtilbud, SFO og HF

§ 4
3. Linie: Her skal blot mellemrum ind mellem efter og vedtægterne, der er blevet samskrevet
4. linie: som har forældremyndigheden over eleven/barnet. Skolen kan….

§ 10
2. linie:.. beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 20 (SLET 9-tallet – en fejl !!!) samt § 21 i nærværende vedtægter.

§ 12
stk. 5.
Kan formuleres bedre – forslag:
Bestyrelsesmedlemmerne ligger ikke – ved udøvelse af bestyrelseshvervet – under for beslutninger truffet af den organisation eller institution, som har valgt eller udpeget dem.

I forhold til ændringer i Børnehusets bilag, foreslår vi følgende:

Børnehuset erstattes alle steder med dagtilbud, således at Børnehuset evt. kan skifte navn, uden at vi skal igennem en vedtægtsændringsproces igen.

§ 4
stk. 1.
skal erstattes med ’Forældrebestyrelsen består af et medlem fra hver af stuerne, valgt af forældrene’

stk. 2 perioden man vælges for skal rettes fra 1 til 2 år

§ 7
i første Linje skal et n fjernes (slåfejl – der står Børnehusetn)

 

Forældreforslag til årsmødet 2021:

Kære forældre

Der er kommet et forslag fra en forældre i forældrekredsen ang. skolepengene. Forslaget står nedskrevet herunder og vil til Årsmødet blive præsenteret af vedkommende, hvorefter det vil komme til afstemning. Dog vil skolens bestyrelse understrege, at sidstnævnte del med rabat til lærerne ikke er lovligt og vil medføre, at vi ikke kan få statstilskud, som vi er dybt afhængige af, hvorfor den del naturligvis må udgå af forslaget.

Forslaget fra Anja Devach lyder:

“Ærede medlemmer.

Jeg har i mange år gjort mig tanker om forældrebetalingen, og ser det rimeligt, at der opkræves det samme pr. barn, eller at søskende rabatten er væsentlig mindre, da jeg ikke finder det rimeligt, at forældre til et barn betaler så stor en andel. Således så søskenderabatten mindskes eller forsvinder, og betalingen for 1. barn bliver mindre.

Rabatten så jeg gerne givet til lærernes egne børn, da lærerne bidrager med så ualmindelig stort et engagement.

Økonomisk ligestilling passende til vort moderne samfund.”

Såfremt I ønsker indflydelse på beslutningen bedes I møde op og afgive jeres stemme til Årsmødet d. 17. maj kl. 17-19.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Ulla Lau Hyldgård

Månedsfest og forskønnelsesdag

Lørdag d. 25. marts kl 10-15 holder vi månedsfest og forskønnelsesdag på vores dejlige skole.…

Læs mere

Ingen PFAS på skolens grund!

Som vi tidligere har informeret om, har Helsingør Dagblad i en artikelrække sat fokus på…

Læs mere

Indsamling til Ukraine

På lørdag d. 25. marts er der Forårsmånedsfest og forskønnelsesdag på skolen. I den forbindelse…

Læs mere

Forældreseminar i Børnehuset

Vi inviterer til forældreseminar onsdag d. 15. marts kl. 17-19. Forældreseminaret er obligatorisk for at…

Læs mere
Back To Top