skip to Main Content

Årets gang

Traditionerne spiller en vigtig rolle – både fagligt og socialt

Der planlægges i løbet af året 7-8 månedsfester på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. De er et led i det omfattende pædagogiske arbejde med rytmerne, der finder sted på skolen.

Månedsfesterne er et udtryk for årstidernes skiften, periodeundervisningens gang markeres gennem året i kunstnerisk form, og eleverne oplever, at også månederne har deres rytme.
Månedsfesternes indhold sammensættes af skolens kollegium og udgør i kunstnerisk form hovedsageligt uddrag fra undervisningen.
Det pædagogiske formål hermed er, at eleverne lærer at forberede og fremvise en del af, hvad de har lært for hinanden og deres forældre.

For eleverne er det lige så væsentligt at deltage i festerne, når de selv skal på scenen, som det er at sidde i salen og se deres kammerater. Således tjener månedsfesterne både et socialt og et fagligt udviklende formål.
I som forældre inviteres med til månedsfesterne. Både for at I kan se eleverne fremvise, hvad de har lært, men også for at give jer mulighed for at sikre, at skolen lever op til sit formål om en undervisning, der står mål med både interne og eksterne krav.

Fremmødet til månedsfesterne er således i høj grad skolepligtigt og af stor betydning for den enkelte elev og den eksamensfri skole som helhed.

Lørdagscafé

Lørdagscaféerne i Guldhornet i forbindelse med månedsfesterne er et forældreinitiativ, hvis indtjening har muliggjort mange ekstra indkøb til skolen. Alle klasser deltager i en café en lørdag om året i samarbejde med en anden klasse.

Der findes en vejledning for café ved månedsfester. Denne vejledning rummer erfaringer og idéer og kan læses her: Månedscaféer

 

Oversigt over årets arrangementer

August: Modtagelse af 1. klasse
September: Sct. Michaels fest
November: Lanternefest
November/december: Julebasar og julespil
Januar: Workshop og Panelmøde
Februar: Fastelavn
Marts: Årsopgavefremlæggelse og åbent Hus
April: Forårskoncerten
Maj: Majfest
Maj/juni: Pinsen
Juni: Sommerfest, kransning af 2. HF og Vidnesbyrd

Modtagelse af 1. klasse

Dette er ikke en månedsfest, men årets første fælles arrangement, hvor vi modtager den nye 1. klasse og dens lærer på scenen.

Alle skolens elever er samlet i salen, og 1. klasse er særligt inviteret sammen med deres forældre. Eleverne fra klassen bliver enkeltvis kaldt op på scenen, hvor 5. klasse, som skal være deres fadderklasse, tager imod dem. De nye små modtager en broget blomsterbuket som symbol på de mange og forskellige klassetrin og fag, der nu venter dem. Bagefter følges eleverne med fadderklassen ud og planter et træ på skolens grund, og så begiver de sig til deres allerførste time i klassen.
2. klassesforældrene byder de nye førsteklassesforældre på kaffe imens.

Sct. Michaelsfesten

Denne fest er delt op i to fester:

Michaelsmånedsfesten for alle forældre, elever og lærere

Ved denne fest fejres høsten med alle dens goder, og 6. klasse byder op til dans! Alle elever har medbragt grøntsager til suppe, som 3. klasse og deres forældre forbereder, så alle efter månedsfesten kan modtage en skål suppe.
Månedsfesten indledes med et pædagogisk foredrag eller faglige workshops for forældrene, mens eleverne har undervisning i klasserne.

Michaelsfest for elever og lærere

Alle skolens elever opfører eventyret om Ridder Georg og hans kamp med dragen for hinanden. Formålet med festen er, at børnene gennem billeder og handling oplever årstidens kamp mellem de mørke kræfter og de lyse kræfter, således som den skildres i legenden om Sct. Georgs kamp med dragen, både den der måtte leve i vores eget indre, og den der kan opleves i naturens efterårsforfald. Michaelsdag eller Mikkelsdag (dansk) er en aktiv-initiativdag!

Lanternefesten

Denne fest holdes om aftenen for elever fra børnehaveklassen til 2. klasse, deres forældre og bedsteforældre, tanter og onkler.

Børnene har forberedt festen med fremstilling af lanterner, og skolen ligger i mørket kun oplyst af lanterner i gården. Der vises dukketeater, og lanternerne tændes og bæres rundt på skolens grund, mens børnene synger om Morten Bisp. Til sidst håber vi, Morten kommer og deler kager ud fra sin sæk, mens børnene står i rundkreds og venter på, at alle har fået en lille pose med kager.

Det er vigtigt, at de voksne ved denne fest ikke snakker, men i stedet synger med børnene, så alle forbliver i vintermørkets stemning og oplever glæden ved det enkle lanternelys i novembers mørke.

Julebasaren – årets største festdag

En af skolens ældste traditioner er årets julebasar, hvor vi lukker julen ind og giver børn og voksne en dejlig dag med mange julegøremål.

Vi genskaber barndommens jul og gensynsglæden, når julepynten kom frem. Derfor kan man også år efter år nikke genkendende til de fleste af boderne. Alle deltager i forberedelserne flere uger før, og elever, forældre og ansatte giver deres uundværlige arbejdsindsats og engagement som gave til børnene, skolen og dens virke.

Festen foregår fra morgen til aften. Den indledes med månedsfest, og de mange boder og spisesteder åbnes. Om aftenen afsluttes dagen med overskolens cabaret med optræden, musik og servering i salen for voksne og elever fra 9. klasse og opefter.

Basaren er den dag, hvor skolen byder gæster velkomne. Bedsteforældre og venner, skolens samarbejdspartnere og lokalbefolkningen m.fl. inviteres. Gæsterne får et indblik i skolens pædagogiske og kunstneriske impuls, og ved køb i boderne støttes skolens virke.

Denne fest har således dels et socialt-kulturelt og fagligt formål for skolens børn og voksne, men også et økonomisk formål ved, at der rejses penge til støtte for skolen og dens drift. Overskuddet fra tombolaen sendes hvert år til det børnehjem i Armenien, som 1. HF besøger i forbindelse med deres øst-rejse.

Værkstedsaftener

Som et tilbud til alle skolens forældre og andre interesserede arrangerer basarudvalget i nogle år en række værkstedsaftener med produktion af varer til julebasarens gavebod.

Da vi vægter kvalitet og ægte materialer i alt, hvad vi foretager os med eleverne, er de ting og gaver, der fremstilles af forældrene i hjemmet eller på basaraftenerne, lavet af naturmaterialer som træ, uld, silke, osv. Basarudvalget har altid brug for nye ildsjæle og modtager nye idéer og medlemmer med kyshånd!!!

Datoerne for værkstedsaftenerne offentliggøres i fredagsmeldingen.

Adventsspiral

Dette arrangement er for skolens elever og deres lærere. Forældrene og venner af skolen indbydes en aften.

På gulvet i salen ligger en stor spiral af gran, hvori der hele vejen rundt er sat lys. I midten af spiralen står et stort lys tændt. Salen er mørklagt, og der spilles musik, når eleverne kommer helt stille ind i salen – en klasse ad gangen. Hver elev går gennem spiralen, tager sit lys og tænder det ved det store lys, går så tilbage og sætter sit lys på plads på vejen. Formålet med festen er socialt og empatisk, at eleverne venter og ser hver enkelt kammerat gå sin egen vej. For voksne og børn kan det betyde at finde lys i decembers mørke og ro i en fortravlet juletid.

Julespil

Dette er er ikke en egentlig månedsfest, men en tradition, der indgår i årets rytme.

Her spiller skolens lærerkollegium de tre julespil fra Middelalderen, som består af Paradisspillet, Kristi fødsel-spillet og Hyrdespillet. Rollerne fordeles ikke efter evner og dygtighed, men efter hvilken rolle, der pædagogisk passer i forhold til det klassetrin, den enkelte underviser på. Paradisspillet er for 3. klasse og opefter, da eleverne netop i 3. klasse har hørt om Adam og Evas uddrivelse af Paradiset.

Efter jul ser eleverne fra 4. klasse og opefter Hellig Tre Konger-spillet, som vises af et eksternt hold af tidligere og nuværende lærere fra andre Steinerskoler.
Julespillene er en gave fra lærere til elever i en kunstnerisk og meget oprindelig form som i billeder synliggøre julens egentlige budskab for eleverne. Spillene vises for skolens forældre, bedsteforældre og andre venner af skolen aftenen før.

Fastelavn

Fastelavnsfesten er for skolens elever og lærere.

Her klæder børnene sig ud efter de temaer, der hører til deres respektive klassetrin:

1. klasse: Eventyr
2. klasse: Dyr
3. klasse: Bønder og håndværkere
4. klasse Vikinger osv…

Eleverne optræder for hinanden i salen med festlige indslag og slår katten af tønden klassevis.

Årsopgavefremlæggelse

Dette er ikke en månedsfest, men den dag, hvor 2. HF afleverer deres sidste store opgave, Årsopgaven, og fremlægger indholdet og ikke mindst arbejdsprocessen med opgaven gennem et helt år.

Eleverne har selv valgt et emne, som de har arbejdet med. Opgaven består af en skriftlig, en praktisk og en kunstnerisk del, som den enkelte har vægtet efter ønske, emne og evner.
Opgaven er ”Kronen på værket” efter 12 års skolegang. Gennem sin tredeling støttes dannelsen af hele mennesket gennem tanke (skriftlig del), følelse (kunstnerisk del) og vilje (praktisk del), sådan som skolens øvrige undervisning og pædagogiske opbygning gør det.
Opgaven består ikke i at blive bedømt i forhold til andre, men i at tilegne sig kendskab og viden om sig selv og vejen til indsigt og viden. Opgaven er således en selvprøve ud fra hvilken, eleven kan måle egne evner.
Det er en højtidelig dag, hvor hver enkelt meget personligt og selvstændigt fremfører, hvad han/hun har på hjertet! Alle skolens forældre er velkomne, og der er altid mange fremmødte. Overskolens elever er også indbudt.

Åbent hus

Vi viser skolen frem med udstilling af alle elevernes arbejder fra det forgangne år.

Dagen indledes med en månedsfest, hvor både grundskole, mellemskole og overskole er repræsenterede med indslag på scenen.
Overskolen har åbnet for arbejdende værksteder, og 2. HF’s afleverede årsopgaver udstilles.
Her findes en informationsbod, hvor der også sælges pædagogisk og antroposofisk litteratur, og der kan hentes indmeldelsesblanketter til eventuelle nye elever.
Formålet er i hovedsagen, at skolens egne forældre får mulighed for at få et indblik i elevernes arbejde og derved få en oplevelse af, om den eksamensfri skole lever op til sit pædagogiske og faglige grundlag.
Til dagen inviteres alle kommende forældre, venner af skolen og lokalbefolkningen i øvrigt via lokalpressen.

Forårskoncerten

Her viser elever fra 4. klasse til 2. HF udsnit af, hvad de har arbejdet med i det forløbne år i deres musikundervisning

Majfest

Ved denne festlige månedsfest er der en hovedbegivenhed: Første klasse viser deres skuespil!

Det er deres første lange optræden på skolens scene, og alle ældre elever sidder musestille og ser til. Bagefter bydes der op til dans, og vi danser foråret ind!
Månedsfesten indledes med et foredrag. Eleverne har undervisning under foredraget.
På denne dag ligger også skolens loppemarked, som alle skolens forældre og elever har deltaget i planlægningen af. Indtjeningen fra loppemarkedet går dels til Mellemstationen, dels til rejser fra 8. klasse til 2. HF

Pinsen

Ved morgensang reciterer hver klasse fra 1 klasse til 2. HF fadervor på forskellige sprog.

Morgenen indledes med en lille beretning om baggrunden for pinsen.

Sommermånedsfesten

Årets sidste månedsfest, hvor eleverne går på scenen, og vi synger sommeren ind!

Efter månedsfesten omdannes salen til en cirkusmanege, og Cirkus Garibaldi – med 100 børn fra skolens SFO – viser en flot forestilling, hvor alle har roller som bl.a. popcorn-/billetsælgere, artister, scenehjælpere og musikere.

Kransning af 2. HF og vidnesbyrd

På årets sidste skoledag holdes der fælles afslutning i salen for hele skolen, med undtagelse af børnehaveklassen som har deres egen afslutning.

2. HF’s forældre er særlig indbudt til festdagen.

Eleverne fra 6. klasse, 8. klasse og 10. klasse får overrakt deres vidnesbyrd af deres klasselærere/klasseledere. Herefter kommer 2. HF på scenen, hvor deres klasseleder holder en afskedstale og overrækker hver enkelt det afsluttende vidnesbyrd.
Efter flere takketaler og indlæg kommer elever fra 1. klasse på scenen med hver sin blomsterkrans, som de højtideligt lægger på hovedet af eleverne i 2. HF.

Festen afsluttes med, at alle eleverne i en lang slange, med 2. HF i spidsen, går ud og danser og synger omkring Lindetræet i skolegården. Herefter vinker eleverne farvel, imens 2. HF drager af sted.

Foredrag, kurser og workshops

Udover de nævnte begivenheder arrangerer Skoleforeningen en række foredrag, kurser og workshops, der kan give indblik i antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik.

Disse annonceres her på hjemmesiden.

Introduktionsforedrag

I første halvår af skoleåret er der bl.a. arrangementer for nye og kommende forældre, så de føler sig velkomne og måske kan finde svar på tvivlsspørgsmål. Dog er alle skolens forældre altid velkomne til introduktionsforedraget, hvor skolens læreplan som helhed præsenteres, og lærerrepræsentanter deltager og svarer på spørgsmål.

Workshop og panelmøde med tidligere elever

Når eleverne når 8.-9. klasse, er spørgsmålet om deres fremtid og ungdomsuddannelse et emne, der optager såvel forældre som børn.
I 1. og 2. HF er eleverne optaget af, hvad muligheder de har efter endt 12. klasse.
Skolen tilbyder derfor hvert år to arrangementer for elever og forældre i 8.-12. klasse.
Disse arrangementer har gennem årerne haft forskellig udformning, alt efter hvilke behov skolen vurderer, der er i forældregruppen og blandt eleverne.
Ved panelmødet er alle skolens forældre velkomne.

Panelaften for forældre

Denne aften indledes med en præsentation af overskolens lærere og læreplan. Overskolekollegiet fortæller om overskolen som del af en den 12-årige enhedsskole og om det pædagogiske formål med den tilgang, man i dette perspektiv har til eleverne i overskolen. Der informeres om, hvordan elever med et vidnesbyrd aktuelt søger ind på videregående uddannelser med Studielederen fra Studievalg.
Desuden vil tidligere elever, der har fuldført den 12-årige steinerskole, fortælle om deres vej fra endt skolegang til i dag. Aftenen slutter med spørgsmål i plenum.
Forældre, kommende forældre og andre interesserede er velkomne!

Workshop og infoaften for elever

Dette arrangement henvender sig primært til elever i 8. – 10. klasse og giver indblik i, hvad overskolen tilbyder af fag og muligheder.
Gæsterne vil være nuværende 1. og 2. HF elever samt tidligere elever, der har fuldført 12. klasse fra en Rudolf Steiner Skole i Danmark og herefter har taget en uddannelse.
Lærerne og de nuværende elever vil fortælle om, hvordan det er at gå i overskolen, om muligheder og krav, og om hvordan hverdagen tager sig ud.
De tidligere elever holder workshop om deres fag, dets indhold og muligheder, og om hvad deres baggrund med et afgangsvidnesbyrd fra steinerskolen har betydet for deres videre vej.
Aftenen afsluttes med en fælles panelsnak/spørgerunde. Eleverne og deres forældre sørger for forplejning.

Camilla fra 2. HF har en artikel i seneste udgave af Steinerbladet🥳💪

Artiklen er skrevet i forbindelse med Årsopgaven og handler om bæredygtige byggemetoder 🏗

Læs Camillas artikel på vores hjemmeside (link i bio) under fanen ‘10. Klasse & HF’ - Artikler 📑

#steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation #steinerbladet #bæredygtigtbyggeri

Camilla fra 2. HF har en artikel i seneste udgave af Steinerbladet🥳💪

Artiklen er skrevet i forbindelse med Årsopgaven og handler om bæredygtige byggemetoder 🏗

Læs Camillas artikel på vores hjemmeside (link i bio) under fanen ‘10. Klasse & HF’ - Artikler 📑

#steinerhfkvistgård #steinerhf #waldorfeducation #steinerbladet #bæredygtigtbyggeri
...

Meld dig til rundvisningen på fredag og hør mere om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse og HF-uddannelse 🌸

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og se vores dejlige skole ☘️

Tilmelding senest i dag, mandag d. 8. maj til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig foran hovedhuset på fredag d. 12. maj kl. 13:30 🥳

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation

Meld dig til rundvisningen på fredag og hør mere om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse og HF-uddannelse 🌸

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og se vores dejlige skole ☘️

Tilmelding senest i dag, mandag d. 8. maj til:
jar@steinerskolen-kvistgaard.dk

Vi glæder os til at se dig foran hovedhuset på fredag d. 12. maj kl. 13:30 🥳

#steinerhfkvistgård #steinerskolenkvistgaard #steinerskolen #waldorfeducation
...

10. klasse har de sidste fire uger haft dramaperiode og har arbejdet med Shakespeares ’Helligtrekongersaften’ 🎭

På mandag er der premiere på forestillingen i Teaterhuset i Espergærde. Der er to forestillinger for elever og en for forældre og venner 🥳🌼

#steinerskolenkvistgaard #steinerhfkvistgård #10klasse #teaterhusetespergærde

10. klasse har de sidste fire uger haft dramaperiode og har arbejdet med Shakespeares ’Helligtrekongersaften’ 🎭

På mandag er der premiere på forestillingen i Teaterhuset i Espergærde. Der er to forestillinger for elever og en for forældre og venner 🥳🌼

#steinerskolenkvistgaard #steinerhfkvistgård #10klasse #teaterhusetespergærde
...

Så er det på torsdag, vi holder infomøde om vores 10. klasse 🥳
 
Kom og hør om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse, som både er for elever, der kommer her fra skolen, men i høj grad også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med masser af variation, kreative fag og projekter 🌸
 
Skriv til vores koordinator for 10. klasse og HF, Jacob Rosendahl Pedersen og meld dig til: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk. Så ses vi på torsdag kl. 17 💪🏼💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #steinerskolenkvistgaard #10klasse

Så er det på torsdag, vi holder infomøde om vores 10. klasse 🥳

Kom og hør om vores karakter- og eksamensfri 10. klasse, som både er for elever, der kommer her fra skolen, men i høj grad også for dig, der kommer fra en anden grundskole og har lyst til nye skoleoplevelser med masser af variation, kreative fag og projekter 🌸

Skriv til vores koordinator for 10. klasse og HF, Jacob Rosendahl Pedersen og meld dig til: jar@steinerskolen-kvistgaard.dk. Så ses vi på torsdag kl. 17 💪🏼💚

#steinerhfkvistgård #steinerhf #steinerskolenkvistgaard #10klasse
...

Back To Top