Årshjul

I løbet af året, er der en række arrangementer, der kan give forældrene viden om Rudolf Steiner Skole pædagogikken og holde dem orienteret om elevernes arbejde. Arrangementerne annonceres i skolens Årskalender her på hjemmesiden.

Lørdagscaféer

Alle klasser deltager i en café en lørdag om året i samarbejde med en anden klasse.

Disse Lørdagscaféer i Guldhornet ved månedsfesterne er et forældreinitiativ, hvis indtjening har muliggjort mange ekstra indkøb til skolen. 

Der findes en vejledning for café ved månedsfester. Denne vejledning rummer erfaringer og idéer og kan læses her: Månedscaféer

 

Oversigt over årets arrangementer

Det følgende kan betragtes som en udvidet kalender for året rettet mod forældre, der gerne vil vide, hvor de finder hvad, samt hvilket formål de forskellige arrangementer tjener.

August: Modtagelse af 1. klasse
September: Sct. Michaelsfest 
November: Lanternefest
November/december:           Julebasar og julespil
Januar: Workshop og Panelmøde
Februar: Fastelavn
Marts: Årsopgavefremlæggelse og åbent Hus
April: Forårskoncerten
Maj: Majfest
Maj/juni: Pinsen
Juni: Sommerfest, kransning af 2. HF og Vidnesbyrd

 

Månedsfester og arrangementerne

Som et led i det omfattende pædagogiske arbejde med rytmerne, der finder sted på en Rudolf Steiner Skole, er månedsfesterne et udtryk for årstidernes skiften, således som vi på vore breddegrader fejrer naturens og kulturens vekslende højtider. Her markeres også periodeundervisningens gang måned for måned gennem året i kunstnerisk form og eleverne oplever, at også månederne har deres rytme.
Månedsfesternes indhold sammensættes af skolens kollegium og udgør i kunstnerisk form hovedsageligt uddrag fra undervisningen.
Eksempler på indslag er derfor ikke kun scene-egnet optræden som musik, eurytmi og skuespil, men kan også være uddrag fra den rytmiske del af undervisningen fra en tysktime i 3.kl. eller et kemiforsøg i 8.klasse.
Det pædagogiske formål hermed er, at eleverne lærer at forberede og fremvise en del af, hvad de har lært for hinanden og deres forældre.

For eleverne er det lige så væsentligt at deltage i festerne, når de selv skal på scenen, som det er at  sidde i salen og se deres kammerater. For de små elever giver iagttagelsen af de større dem noget at se frem til og stræbe efter. For de større elever giver tilbageblikket mulighed for refleksion og omsorgsfuld indlevelse i, hvor de selv var engang, og hvor de har flyttet sig hen. Den enkelte elev får muligheden for at kende sit standpunkt i forhold til sig selv og sin egen læringsproces. Således tjener månedsfesterne både et socialt og et fagligt udviklende formål.
Skolens forældre inviteres med til månedsfesterne. Dette for at også de omsorgsfuldt kan se eleverne fremvise, hvad de har lært. Samtidig giver månedsfesterne forældrene mulig-hed for at sikre tilsynet med, at skolen lever op til sit formål om en undervisning, der står mål med både interne og eksterne krav.

Fremmødet til månedsfesterne er således i høj grad skolepligtigt og af overordentlig betydning for den enkelte elev og den eksamensfri skole som helhed.  
Der planlægges i løbet af skoleåret ca. 7-8 månedsfester:

Modtagelse af 1. klasse

Dette er ikke en månedsfest, men årets første fælles arrangement, hvor skolen modtager den nye 1.klasse og dens lærer på scenen. Alle skolens elever er samlet i salen og 1.klasse er særligt inviteret sammen med deres forældre. Eleverne bliver efter et lille indslag fra 2.klasse, af deres klasselærer kaldt enkeltvis op på scenen, hvor 5.klasse, som skal være deres fadderklasse, tager imod dem. De nye små modtager en broget blomsterbuket som symbol på de mange og forskellige klassetrin og fag, der nu venter dem. Bagefter følges eleverne med fadderklassen ud og planter et træ på skolens grund, og så begiver de sig til deres allerførste time i klassen.
2. klassesforældrene byder de nye førsteklassesforældre på kaffe imens.

Sct. Michaelsfesten

Denne fest er delt op i to fester:

Michaelsmånedsfesten for alle forældre, elever og lærere
Ved denne fest fejres høsten med alle dens goder og 6.klasse byder op til dans! Alle elever har medbragt grøntsager til suppe, som 3.klasse og deres forældre forbereder, så alle efter månedsfesten kan modtage en skål suppe.
Månedsfesten indledes med et pædagogisk foredrag eller faglige workshops for forældre-ne, mens eleverne har undervisning i klasserne.

Michaelsfest for elever og lærere
Alle skolens elever opfører eventyret om Ridder Georg og hans kamp med dragen for hinanden. Formålet med festen er, at børnene gennem billeder og handling oplever årstidens kamp mellem de mørke kræfter og de lyse kræfter, således som den skildres i legenden om Sct. Georgs kamp med dragen, både den der måtte leve i vort eget indre, og den der kan opleves i naturens efterårsforfald. Michaelsdag eller Mikkelsdag (dansk) er en aktiv-initiativdag! 

Lanternefesten

Denne fest holdes om aftenen for elever fra børnehaveklassen til 2.klasse, deres forældre og bedsteforældre, tanter og onkler. Børnene har forberedt festen med fremstilling af lanterner og skolen ligger i mørket kun oplyst af lanterner i gården. Der vises dukketeater og lanternerne tændes og bæres rundt på skolens grund, mens børnene synger om Morten Bisp. Til sidst håber vi, Morten kommer og deler kager ud fra sin sæk, mens børnene står i rundkreds og venter tålmodigt på, at alle har fået en lille pose med kager. Kagerne har Mortens kone bagt.
Det er meget vigtigt at de voksne ved denne fest ikke snakker, men i stedet synger med børnene, så alle forbliver i vintermørkets stemning og oplever glæden ved det enkle lan-ternelys i novembers mørke.

 

Julebasaren - årets største festdag

En af skolens ældste traditioner er årets julebasar. Denne har gennem tiden haft mange forskellige udformninger, men de sidste mange år har basarudvalget som et fast forældre-team med repræsentanter fra lærerkollegiet arbejdet med at forvandle skolens basar fra primært at være en nødvendig indtægtskilde til skolens drift til at være den dag, hvor vi lukker julen ind og giver børn og voksne en dejlig dag med mange forskellige julegøremål.
Hvem husker ikke sin barndoms jul med lige den rigtige duft og gensynsglæden når julepynten kom frem?
Det er denne glæde vi ønsker at skabe på julebasaren. Derfor kan man også år efter år nikke genkendende til de fleste af boderne på basaren.
Alle skolens aktører deltager i forberedelserne til festen flere uger før og elever, forældre og ansatte ved skolen giver deres uundværlige arbejdsindsats og engagement som gave til børnene, skolen og dens virke.
Skolen pyntes til jul og forskellige boder for store og små stilles op.
Festen foregår fra morgen til aften. Den indledes med månedsfest, og de mange boder og spisesteder åbnes. Om aftenen afsluttes dagen med overskolens cabaret med optræden, musik og servering i salen for voksne og elever fra 9.klasse og opefter.

Hvor mange af de øvrige månedsfester hovedsageligt er for skolens egne elever, forældre og ansatte, er basaren den dag, hvor skolen byder gæster velkomne. Bedsteforældre og venner, skolens samarbejdspartnere og lokalbefolkningen m.fl. inviteres. Gæsterne får et indblik i skolens pædagogiske og kunstneriske impuls og ved køb i boderne støttes skolens virke.

Denne årstidsfest har således dels et socialt-kulturelt og fagligt formål for skolens børn og voksne, men stadig også et økonomisk formål ved, at der rejses penge til støtte for skolen og dens drift.
Basarens overskud har varieret fra år til år. Overskuddet fra tombolaen sendes hvert år til det børnehjem i Armenien, som 11. klasse hvert år besøger i forbindelse med deres øst-rejse.

I øvrigt er overskuddet gennem årene gået til følgende formål:

  • klokketårn med bronzeklokke
  • flygel til salen
  • violiner, klarinet
  • tenor-/basfløjter
  • trommesæt og andre musikinstrumenter
  • brændekomfur til ”Snitten”(SFO)
  • taburetter til musikrum
  • klapstole og stole til salen m.m.

Overskolens cafe samler desuden ind til 12.klasses Italiensrejse.

Værkstedsaftener

Som et tilbud til alle skolens forældre og andre interesserede arrangerer basarudvalget i nogen år en række værkstedsaftener med produktion af varer til basarens gavebod. Basaraftenerne afholdes af forældre og er en vigtig og givtig forberedelsesfase, der styrker de sociale rela-tioner mellem forældrene.
Da dette er en Rudolf Steiner Skole, som vægter kvalitet og ægte materialer i alt, hvad man foretager sig med eleverne, er de ting og gaver, der fremstilles af forældrene i hjem-met eller på basaraftenerne lavet af naturmaterialer som træ, uld, silke, osv.

Basarudvalget har altid brug for nye ildsjæle og modtager nye ideer og medlemmer med kyshånd!!!

Datoerne for basaraftenerne ligger gennem hele året og offentliggøres i fredagsmeldingen.

adventespiral kvisten lilleAdventsspiral

Dette arrangement er for skolens elever og deres lærere.
Forældrene og venner af skolen indbydes en aften.

På gulvet i salen ligger en stor spiral af gran, hvori der hele vejen rundt er sat lys. I midten af spiralen står et stort lys tændt. Salen er mørklagt og der spilles musik, når eleverne kommer helt stille ind i salen en klasse ad gangen. Hver enkelt elev går ind gennem spiralen, tager sit lys og tænder det ved det store lys, går så tilbage og sætter sit lys på plads på vejen. Til sidst, når 12.klasse kommer ind tændes det yderste lys i spiralen, som nu er en spiral af lys. Formålet med festen er socialt og empatisk, at eleverne venter og ser hver enkelt kammerat gå sin egen vej. For voksne og børn kan det betyde at finde lys i decembers mørke og ro i en fortravlet juletid.

Julespil

Dette er er ikke en egentlig månedsfest, men en tradition, der indgår i årets rytme. Her spiller skolens kollegium de tre julespil fra Middelalderen, som består af Paradisspillet, Kri-sti-fødselspillet og Hyrdespillet. Eleverne venter spændt, når døren går op og Kompagniet træder ind, på, hvem der mon har hvilken rolle i år. Rollerne fordeles ikke efter evner og dygtighed blandt lærerne, men efter hvilken rolle, der pædagogisk passer i forhold til det klassetrin, den enkelte underviser på. Paradisspillet er for 3.klasse og opefter, da eleverne netop i 3.klasse har hørt om Adam og Evas uddrivelse af Paradiset.

Efter jul ser eleverne fra 4.klasse og opefter Hellig Tre Kongerspillet, som vises af et eks-ternt hold af tidligere og nuværende lærere fra andre Steinerskoler.
Julespillene er en gave fra lærere til elever i en kunstnerisk og meget oprindelig form som i billeder synliggøre julens egentlige budskab for eleverne. Spillene vises for skolens forældre, bedsteforældre og andre venner af skolen aftenen før. 

Fastelavn

Fastelevnsfesten er for skolens elever og lærere. Her klæder børnene sig ud efter de temaer, der hører til deres respektive klassetrin:
1.klasse: Eventyr
2.klasse: Dyr
3.klasse: Bønder og håndværkere
4.klasse Vikinger...osv.
Eleverne optræder for hinanden i salen med festlige indslag og slår katten af tønden klassevis.

 I5X8884Årsopgavefremlæggelse

Dette er ikke en månedsfest, men den aften, hvor 2. HF afleverer deres sidste store opgave, Årsopgaven, og fremlægger indholdet og ikke mindst arbejdsprocessen med opgaven gennem et helt år.
Eleverne har selv frit valgt et emne, som de gennem året har arbejdet tredelt med. Opgaven består således af en skriftlig, en praktisk og en kunstnerisk del, som den enkelte har vægtet efter ønske, emne og evner.
Opgaven er ”Kronen på værket” efter 12 års skolegang. Gennem sin tredeling støttes dan-nelsen af hele mennesket gennem tanke (skriftlig del), følelse (kunstnerisk del) og vilje (praktisk del), sådan som skolens øvrige undervisning og pædagogiske opbygning gør det.
Opgaven eller prøven i sig selv består ikke i at blive bedømt i forhold til andre, men i at til-egne sig kendskab og viden om sig selv og vejen til indsigt og viden. Herunder ikke mindst egne evner for disposition og vægtning af det væsentlige i forhold til emnet og tidsrammen. Opgaven er således en selvprøve, ud fra hvilken eleven kan måle egne evner i for-hold til sig selv og ikke nødvendigvis i forhold til andre.
Det er en højtidelig aften, hvor hver enkelt meget personligt og selvstændigt fremfører, hvad han/hun har på hjertet! Alle skolens forældre er velkomne og der er altid mange fremmødte. Overskolens elever er også indbudt.

Åbent Hus

Denne dag viser vi skolen frem med udstilling af alle elevernes arbejder fra det forgangne år. Dagen indledes med en månedsfest, hvor alle skolens dele (grundskole, mellemskole og overskole) er repræsenterede med indslag på scenen.
Overskolen har åbnet for arbejdende værksteder, og 2. HF's afleverede årsopgaver udstilles. Eleverne står ved deres opgave og svarer på spørgsmål.
Her findes også en informationsbod, hvor skolens lærere, bestyrelse, samt tidligere Rudolf Steiner Skoleelever  fortæller om skolen og dens pædagogik. I informationsboden sælges pædagogisk og antroposofisk litteratur, og der kan hentes indmeldelsesblanketter til even-tuelle nye elever, der ønsker optagelse på skolen.
Formålet med arrangementet er i hovedsagen, at skolens egne forældre får mulighed for at få et grundigere indblik i elevernes arbejde og derved få en oplevelse af, om den eksa-mensfri skole lever op til sit pædagogiske og faglige grundlag.   
Til dagen inviteres alle kommende forældre, venner af skolen og lokalbefolkningen i øvrigt via lokalpressen. Udstillingen tjener således også et markedsføringsmæssigt formål i for-hold til hvervning af nye elever og er som julebasaren et åbent vindue til det omgivende samfund.

julekoncert mørdrup 2014 2Forårskoncerten

Her viser elever fra 4.klasse- 2. HF udsnit af, hvad de har arbejdet med i det forløbne år i deres musikundervisning.

Majfest

Ved denne festlige månedsfest er der en hovedbegivenhed: Første klasse viser deres skuespil!
Det er deres første lange optræden på skolens scene, og alle ældre elever sidder muse-stille og ser til. En vigtig begivenhed i årets rytme!
Efter månedsfesten bydes der op til dans og vi danser foråret ind!
Månedsfesten indledes med et foredrag. Eleverne har undervisning under foredraget.
På denne dag ligger også skolens loppemarked, som alle skolens forældre og elever har deltaget i planlægningen af. Indtjeningen fra loppemarkedet går dels til Mellemstationen, dels til rejser fra 8.- 2. HF

Pinsen

Ved morgensang reciterer hver klasse fra 1- 2. HF fadervor på forskellige sprog. Morgenen indledes med en lille beretning om baggrunden for pinsen. 

Sommermånedsfesten

Dette er årets sidste månedsfest, hvor eleverne går på scenen for sidste gang og vi synger sommeren ind!
Efter månedsfesten omdannes salen til en cirkusmanege og Cirkus Garibaldi med 100 børn fra skolens SFO viser en flot forestilling, hvor alle har roller som popcorn-/billetsælgere, artister, scenehjælpere, musikere eller hvad det skal være!


Kransning af 2. HF og Vidnesbyrd

 MG 7005 350pxPå årets sidste skoledag holdes der fælles afslutning i salen.
Her deltager skolens lærere, alle skolens elever med undtagelse af børnehaveklassen, som har deres egen afslutning. 12.klasses forældre er særlig indbudt til festdagen.

Festens forløb er, at eleverne fra 6.klasse, 8.klasse og 10.klasse  bliver kaldt op på scenen, hvor hver enkelt elev får overrakt sit vidnesbyrd af de respektive klasselærere/klasseledere.
Herefter kommer 2. HF på scenen, hvor deres klasseleder holder en afskedstale og overrækker hver enkelt det afsluttende vidnesbyrd.
Efter flere takketaler og indlæg, kommer elever fra 1.klasse på scenen med hver sin blomster krans, som de højtideligt lægger på hovedet af eleverne i 2. HF.

Festen afsluttes med, at alle eleverne i en lang slange med 2. HF i spidsen går ud og danser og synger omkring Lindetræet i skolegården og herefter vinker eleverne farvel, imens 2. HF drager af sted, og hermed kan betragte sig selv som udmeldte af skolen!

Udover de i årskalenderen nævnte begivenheder i skolens liv, arrangerer Skoleforeningen en række foredrag, kurser og workshops, der kan give indblik i antroposofien og Rudolf Steiners pædagogik. Disse annonceres her på hjemmesiden.

Foredrag og andre arrangementer

Introduktionsforedrag

I første halvår af skoleåret rettes nogle af de arrangementer, der er på skolen i sær mod nye og kommende forældre. Dette for, at forældrene føler sig velkomne i skolens liv og måske kan finde svar på de tvivlsspørgsmål, der melder sig, når de skal vælge skole for deres barn, eller når barnet lige er begyndt i skolen. Dog er alle skolens forældre altid velkomne til introduktionsforedraget, hvor skolens læreplan som helhed præsenteres og lærerrepræsentanter fra både Grund-, Mellem- og Overskole deltager og svarer på spørgsmål af enhver art.

Workshop og panelmøde med tidligere elever

Når eleverne når 8.-9.klasse, er spøgsmålet om deres fremtid og ungdomsuddannelse et emne, der optager såvel forældre, som børn.
I 1. og 2. HF er eleverne optaget af hvad muligheder de har i deres fremtid efter endt 12.klasse. 
Skolen tilbyder derfor hvert år to arrangementer for elever og forældre i 8.-12.klasse.
Disse arrangementer har gennem årerne haft forskellig udformning, alt efter hvilke behov skolen vurderer, der er i forældregruppen og blandt eleverne.
Ved panelmødet for forældrene er alle skolens forældre velkomne.

Panelaften for forældre
Denne aften indledes med en præsentation af overskolens lærere og læreplan. Overskolekollegiet fortæller om overskolen som del af en den 12-årige enhedsskole og om det pædagogiske formål med den tilgang, man i dette perspektiv har til eleverne i overskolen. Der informeres om, hvordan Rudolf Steiner Skoleelever med et vidnesbyrd aktuelt søger ind på videregående uddannelser med Studielederen fra Studievalg.
Desuden vil tidligere elever, der har fuldført den 12-årige steinerskole, fortælle om deres vej fra endt skolegang til i dag. Aftenen slutter med spørgsmål i plenum.
Forældre, kommende forældre og andre interesserede er velkomne!

Workshop og infoaften for elever
Dette arrangement henvender sig primært til elever i 8. - 10. klasse og giver indblik i, hvad overskolen tilbyder af fag og hvilke muligheder uddannelsen giver.
Gæsterne vil være nuværende 1. og 2. HF elever og tidligere elever, der har fuldført 12. klasse fra en Rudolf Steiner skole i Danmark, og herefter har taget en uddannelse.
De nuværende elever vil fortælle om, hvordan det er at gå i Overskolen, om muligheder og krav, og om hvordan hverdagen i Overskolen tager sig ud.
De tidligere elever holder workshop om deres fag, dets indhold og muligheder, og om hvad deres baggrund med et Afgangsvidnesbyrd fra steinerskolen i hånden har betydet for deres videre vej.
Eleverne får altså indsigt i et fag, de måske overvejer at søge ind til og får samtidig indsigt i, hvordan andre oplever at kunne begå sig i samfundet med en baggrund som deres.
Lærerne vil desuden fortælle om Overeskolens fag og valgmuligheder.
Aftenen afsluttes med en fælles panelsnak/spørgerunde, hvor skolens lærerkollegium, bestyrelse og af og til også forældre deltager.
Eleverne og deres forældre sørger for forplejning.