Ledelsesstruktur

Organisering

Der er i det følgende kortfattet beskrevet, hvordan skolens ledelsesform er tænkt at skulle fungere:

 organisationsdiagram 5

Det enkelte job

Det enkelte job er den mindste organisatoriske enhed. Af jobbeskrivelserne fremgår hvilke arbejdsopgaver, der er i jobbet og under ”personlige forudsætninger for alle ansatte” beskrives hvordan arbejdsopgaverne kvalitativt skal udføres. Samarbejdet er med til at sikre, at selv om opgaverne i hverdagen løses individuelt, parvis eller i mindre grupper, sker det ud fra et fælles værdigrundlag.

 

De fire grupper

Det er de enkelte grupper, den enkelte medarbejder og leder, der har det direkte ansvar og indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen, og ligeledes ansvar for, at dette sker i god sammenhæng med helheden.
Der er lagt stor kompetence og ansvar ud til den enkelte - et bærende princip om frihed under ansvar for opgaver og helheden.
Mundtlig dialog og skriftlig kommunikation i og imellem grupperne tilrettelægges således at det fungerer for både den enkelte og helheden.

Den pædagogiske konference

Skolens sammenhængskraft fastholdes på de ugentlige torsdagskonferencer, hvor hele kollegier mødes til et fælles møde.

Det teknisk/administrative personale

Det teknisk/administrative personale har en stabsfunktion i tilknytning til ledergruppen.

Ledelsesgruppen

Skolelederen og de fire gruppeledere danner tilsammen ledergruppen. Ledergruppen mødes hver uge til et ledelsesmøde og med det administrative/tekniske personale til administrationsmøde. 

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at være ledelsesmæssig samtale- og sparringspartner for lederne og medarbejderne på skolen. I den forbindelse specielt have fokus på, at der er en god sammenhæng imellem de kvalitative resultater, der skal nås og de ressourcer, der medgår hertil.