Bestyrelsens årsberetning 2016

Maj 2017

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningen og 4 forældrevalgte, 2 mænd og 7 kvinder.

Bestyrelsen har i 2016 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam - med skolelederen, de 3 koordinatorer i henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole og koordinatoren fra Børnehuset som faste deltagere i bestyrelsens møder. Bestyrelsens vurderer at denne sammensætning giver en frugtbar dynamik og en nuanceret dialog.

Derudover deltager formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. De 2 forældrevalgte suppleanter er også velkomne.

Det er bestyrelsens hensigt at fordele pladserne i bestyrelsen ligeligt mænd og kvinder imellem.

Bestyrelsen består af Charlotte van Hauen, formand (repræsentant fra Skoleforeningen), Lotte Honoré, næstformand (forældrevalgt), Jacob A. Cornett, formand for økonomiudvalget (forældrevalgt), Caroline Klem (repræsentant fra Skoleforeningen), Barbara K. Nielsen (repræsentant fra Skoleforeningen), Georg W. Busch (repræsentant fra Skoleforeningen), Nana Skjødsholm (forældrevalgt), Christina Flyckt (repræsentant fra Skoleforeningen) og Vibeke Vedel (forældrevalgt).

Skoleforeningen

Skoleforeningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-12 medlemmer, hvoraf de 5 er medlem af bestyrelsen for Den selvejende Institution, Rudolf Steiner Skolen Kvistgård. Bestyrelsen er selvsupplerende.
Årsberetning og regnskabsaflæggelse: Der henvises til Skoleforeningens skriftlige beretning.

På Koordinatorfunktionen i Overskolen kunne vi d. 1/8 2016 byde varmt velkommen til Annette Jørnung.

I administrationen sagde vi i juni farvel til Irene Schmidt, som har været en del af skolen i mange år. Et stort tak til Irene for hendes kæmpe engagement. Varmt velkommen til Karen Røeder Nielsen, som fra d. 1/8 2016 er skolens nye sekretær.

Forandring i sammensætningen af klasser i grund-, mellem- og overskolen Efter et grundigt udredningsarbejde i Kollegiet er det besluttet, at 6. klasse bliver en del af grundskolen, og 9. klasse bliver en del af mellemskolen. Overskolen består derfor fra august 2017 af 10. 11. og 12. klasse.

Bestyrelsen afholdt temadag om ledelse og fokuspunkter

Bestyrelsen har i 2016 arbejdet med at præcisere bestyrelsens ansvarsområder og formen på samarbejdet med skolens ledelse. Bl.a afholdt vi i september 2016 en temadag omkring ledelse og fokuspunkter for skoleåret. Jan Magnussen deltog sammen med bestyrelsen. Temadagen vil også blive afholdt i 2017.

Steiner-HF

Lige inden sommerferien 2016 fik den glædelige nyhed at med den nye gymnasiereform gives der mulighed for at der kan oprettes en ungdomsuddannelse baseret på Steinerpædagogikken. Det betyder at vi har mulighed for at få tilskud til vores Overskole og at eleverne bliver SU-berettigede.
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe på skolen som bestyrelsen deltager i. Vi har besluttet at gå med i samarbejdet omkring implementeringen af Steiner-HF med de øvrige overskoler. Samarbejdet koordineres i en styregruppe bestående af repræsentanter fra de enkelte skoler.
Der er planlagt ansættelse af en projektleder for implementeringen. Projektleder ansættes pr. 1. april 2017. Alle skoler har besluttet at starte Steiner-HF samtidig. Arbejdet med Steiner-HF vil blive en stor del af bestyrelselsens arbejde også i 2017.

Udvikling i skolens aktiviteter og økonomiske forhold

Skolen har i 2016 haft et overskud af driften på kr. 402.435, hvilket er tilfredsstillende, idet dette skal ses i forhold til budgettet for året, der lød på et overskud på kr. 151.688. Overskuddet fordeler sig med kr. 138.361 fra skolens samlede drift, og kr. 264.074 tilført fra børnehavens drift. Resultatet skal også ses i forhold til de ekstraordinære indtægter på kr. 378.330 og til skolens merforbrug til vedligehold af bygninger på kr. 281.498 i forhold til de budgetterede kr. 510.000. Det gennemsnitlige års-elevtal på 267 er lidt højere end foregående år. Antal elever var i september højere end i 2015, og dette forventes at blive fastholdt.Skolen arbejder på at opfylde de sociale klausuler. På nuværende tidspunkt beskæftiger skolen 3% på særlige vilkår.

Redegørelse for inklusionstilskud

Skolen har modtaget inklusionstilskud på kr. 150.100 i 2016. Af inklusionsprojekter har skolen fortsat sit arbejde med skolehaven, hvor forskellige grupper af elever dyrker grønsager og laver mad af disse. Dertil kommer en understøttende undervisning med terapeutiske forløb i helseeurytmi.Skolen arbejder desuden med ekstralæsning i dansk og matematik for en gruppe elever, for at disse kan komme på klasseniveau.

Ingen usikkerhed ved indregning og måling af skolens aktiver og gæld Der er ikke usikkerhed mht. målingen af skolens aktiver og gæld.

Stort forældreengagement på skolen

Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, Julebazaren, Butikken, forskønnelsesdage i Børnehus og på skolen. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi.

Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen. Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til et sted i bevægelse og vækst, hvor mødet med det enkelte menneske og dets udvikling sættes i centrum. I foråret blev der gennemført en fælles arbejdsdag på skolen. Det var med stort engagement at børn og voksne deltog i dagen og forskønnede skolen. Det vil blive gentaget forår 2017.

TAK

Skolens bestyrelse vil takke alle de bærende kræfter på skolen.

Som det første skal lærerne nævnes, som til dagligt dedikerer deres liv til eleverne og skolens helhed og yder en kæmpestor indsats som vi få lov at få et lille indblik i til åbent hus arrangementer og månedsfester, men også helt enkelt ved det vores børn vender hjem med og den ånd vi kan mærke på skolen. En stor tak til jer. Vi vil også rette en stor tak til pædagogerne og personalet i SFO’en, Børnehuset og på Mellemstationen. Også en stor tak til en velfungerende administration og til Hanne, der tager sig om vores bygninger.

Alle medarbejdere er med deres store engagement og høje faglighed med til at løfte visionen om en helhedsskole, der favner hele barnets liv.

Vi glæder os over alt det som fremtiden vil vise at de nye mennesker kan bibringe skolen og sammen med de erfarne kræfter kan sejle skolens skib i gode farvand.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!