Kære forældrekreds på Rudolf Steiner skolen Kvistgård

Hermed indkaldes til årsmøde mandag d. 18.maj 2020 klokken 18.30-20 i Stenladen med følgende dagsorden:


Dagsorden


1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolens ledelse aflægger beretning.
4. Tilsynsførende for grundskolen (0.-10. klasse) aflægger beretning.
5. Valg af tilsynsførende for Grundskolen (0.-10.kl.) for de næste to år.
6. Bestyrelsen forelægger det reviderede godkendte regnskab 2019 til orientering.
7. Forældrekredsens valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.
8. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Barbara Nielsen (formand)

På grund af Corona-krisens restriktioner vil vi informere med kortere varsel om mødet vil kunne følges på Skype eller kan foregå i de fysiske rammer.