Elevråd

Elevrådet har til hensigt at styrke elevernes formåen og forståelse for demokratiske processer, samtidig med at det er værdigfuldt for kollegiet at høre om elevernes synspunkter og lade dem indgå i interne beslutningsprocesser.

Struktur

Fra hver klasse i mellemskolen og overskolen vælger eleverne to repræsentanter til elevrådet. Valgprocessen vejledes af klasselæreren eller klasselederen.
Repræsentanterne fra alle klasser mødes en gang om måneden til at tale om de indkomne forslag. Møderne finder sted hver første fredag i måneden fra kl. 8.00 til 9.00. På møderne deltager kontaktlæreren. Der vælges en referent for hvert møde. Møderne ledes af elevrådsformanden.

Elevrådet vælger selv en formand.

Der gives i specielle timer plads til at drøfte hvilke forslag, initiativer eller projekter klassen vil have taget op på elevrådsmødet. Efter møderne får repræsentanterne tid til at berette for klasserne om drøftelserne.

Elevrådsformanden deltager to gange årligt på et ledelsesmøde, hvor ledelsen og elevrådsformanden kan udveksle relevant information og ønsker.

Elevrådet har ingen beslutningskompetence som sådan. Den endelige beslutningskompetence ligger hos kollegiet og bestyrelsen. Det er dog vigtigt at understrege at elevernes ønsker skal tages op til alvorlig drøftelse, så eleverne mærker at de har indflydelse og på den anden side kan komme til en forståelse af fællesskabets sammenhæng. På denne måde kan elevrepræsentanterne være med til at sprede forståelse for hinandens ønsker og behov.