Selvevaluering 2009

Evaluering i forhold til skolens samlede undervisning i skoleåret 2008/09:

For at eleverne efterhånden selv kan tage ansvar for egen læring, er det nødvendigt, at deres vurdering af egne præstationer har bund i virkeligheden. Derfor har vi i dette skoleår besluttet at arbejde på at få et fælles billede af klasserne fra 8. -  12. klasse  med baggrund i de evalueringsskemaer, der bliver brugt til forberedelse af lærer-elev samtalerne.

Fremgangsmåde

Elevevalueringsskemaerne gennemgås i klassen med eleverne, og der gives konkrete eksempler for de enkelte områder i skemaet. Herefter udfylder eleverne hjemme skemaerne, hvor der påregnes to timer for at udfylde dem. De udfyldte skemaer afleveres inden lærer-elevsamtalerne til klasselæreren.

Faglærerne udfylder indsats-resultatskemaet og afleverer dem til klasselæreren.

Klasselæreren sammenfatter de enkelte faglærerbedømmelser og elevernes indsats-resultatskemaer i et stort klasseskema for at få et overblik over klassens standpunkt i de forskellige fag, både ud fra lærernes bedømmelser og elevernes selvevalueringer. Disse bliver sammenlignet for at se om elevernes og faglærernes  bedømmelser ligner hinanden, eller hvad eventuelle afvigelserne måtte skyldes.

Opfølgningsplan

  • Efter hver konsultationsrunde bedømmes på gruppekonferencen, om der er behov for ændrede lærings-, eller evalueringsformer for enkelte elever.
  • I slutningen af skoleåret samles erfaringerne og resultaterne fra de forskellige klasser, og der vurderes, om der er behov for at ændre lærings- eller evalueringsformer på de forskellige klassetrin eller i nogle fag.
  • I fremtiden vil vi også kunne sammenligne både elevevalueringer og klasseevalueringer i forhold til foregående år og få et fælles udviklingsbillede.
  • Resultatet fremlægges på det sidste bestyrelsesmøde i skoleåret og konklusionen lægges på hjemmesiden derefter.
  • Det nye evalueringstema til det kommende skoleår, i forhold til den samlede undervisning, besluttes på de pædagogiske dage inden begyndelsen af det nye skoleår og lægges på hjemmesiden.

Konklusion (forelagt bestyrelsen den 24.8.2009)

I år gennemførte vi elevsamtaler i 8. og 12. klasse med efterfølgende drøftelser på kollegiemøderne, som beskrevet overfor.

Konklusion

Det viste sig at evalueringsskemaerne har været et nyttigt arbejdsredskab i samtaleforløbene og bidrager efterfølgende til at forbedre undervisningssituationen. Der har været stor overensstemmelse mellem elevernes egen vurdering og faglærernes vurdering. I de enkelte afvigende tilfælde blev det afklaret hvad grunden til afvigelserne bestod i. Den positive effekt af evalueringsskemaerne som arbejdsredskab blev endvidere tydelig i den sociale pleje i klasserne, elevernes bevidsthed om deres egen læringsproces, både i forhold til medansvar for undervisningen og udbyttet af samme og nye opmærksomhedsområder for lærerne, f.eks. at den store vægtning af undervisningsprocessen skal også afbalanceres med de opnåede resultater. Disse resultater er så lovende at vi vil forsætte med at gennemføre elevsamtaler på denne måde og er allerede påbegyndt arbejdet i 9., 10. og 11. klasse.