Selvevaluering 2010

Evaluering af skolens samlede undervisning i skoleåret 2009/10

Næste skoleår vil vi gerne sætte fokus på temaet ”vidnesbyrd”, som er en grundlæggende del af elevevalueringen på vores skole . Der skal evalueres ved hjælp af deliberativ demokratisk evaluering, som beskrevet i ”Hvide sejl” af Peter Dahler-Larsen. Vi vil skabe en fælles forståelsesramme for forældre, de store elever og lærerne ved at invitere forældre fra forældrerådet, de ældste elever fra elevrådet, bestyrelsen og lærerne til et møde om emnet. Inden mødet vil der blive tilsendt materialet til deltagerne om den nuværende praksis og mulige spørgsmål til den, samt opfordring til selv at bidrage med egne synspunkter. Konklusionen fra mødet bliver meddelt bestyrelsen efter mødet og lagt ud på hjemmesiden. Konklusionen indgår i den kommende årlige vidnesbyrdskrivning.

Selvevaluering 2009/2010

Som ovenfor beskrevet havde skolen besluttet at belyse ”vidnesbyrd”, som led i skolens selvevaluering. Dette skulle ske ved deliberativ, demokratisk evaluering.

Dialogmødet blev afholdt den 21.januar 2010 fra kl. 16.00 til kl. 20.00.
Der deltog tre elever, tre forældre, der også er bestyrelsesmedlemmer, elleve forældre fra de forskellige klassetrin og 21 lærere. Alle havde på forhånd fået materiale tilsendt, der belyste den nuværende praksis og skolens værdier og målsætning. Efter et oplæg, som belyste fortrin og ulemper ved vidnesbyrdskrivningen, blev deltagerne delt i fem blandede grupper for at tale om hvilke erfaringer, den enkelte havde med vidnesbyrdene, og hvad der måske skulle forandres i fremtiden. Gruppernes samtaler blev efterfølgende refereret i plenum.

Det viste sig, at der var forbavsende overensstemmelse i de fem gruppereferater. De følgende punkter viser hovedemnerne i fremlæggelserne:

 • Ingen var i tvivl om, at vidnesbyrdene havde så stor en værdi, både for dem, der skriver dem, og for dem, som får dem, at de også skulle skrives i fremtiden.
 • Der lever i forældrekredsen en bekymring for, hvor vidt afgangsvidnesbyrdet kan bruges i forhold til den videregående uddannelse.
 • Der blev henvist til, at det er et gode for samfundet, at skolen er anderledes, at der kan undervises uden karakterer. Det kan være med til at give nye impulser til samfundet.
 • Forældrene udtrykte stor taknemlighed over at få en så kærlig beskrivelse af deres barn og tilkendegav, at det giver en stor tryghed at kunne genkende sit eget barn så tydeligt i vidnesbyrdet.
 • Eleverne føler sig set, opdager talenter og udviklingspotentialer i det spejl, som læreren giver igennem vidnesbyrdet.
 • Det er dejligt at få et helhedsindtryk af eleven.
 • I stedet for konkurrence og sammenligning med andre, er vidnesbyrdet med til en tydeliggørelse af egne fremskridt og mål.
 • Bekymring for at vidnesbyrdet kan være glemt efter sommerferien. Hvordan kan vi aktivt gøre brug af det?
 • Eleverne i overskolen efterlyser en tydeliggørelse af, hvor vigtigt vidnesbyrdet er i lighed med karaktererne for at komme videre i uddannelsessystemet.
 • Lærerne får et helhedsbillede af klassen igennem vidnesbyrdskrivningen.
 • Hvor bliver ikke-undervisningsrelaterede evner nævnt? F. eks. når elever har været primus motor i overskolecaféen eller organiserer overskolestævnet?

Forældrene udtrykte, at det var dejligt at få lov til at være med i disse samtaler, at de er glade for den åbne dialog, som dette møde har været begyndelsen til. De har fundet ud af, at det også er en forældreopgave at integrere tankerne om vidnesbyrdene og være med til at bakke op om dem. Det giver en større dynamik, nye aspekter blev tydelige, og det vil sikkert få en positiv virkning ud i hele skoleorganismen.

Handleplan:

Hvad kunne vi tænke os at lave anderledes i fremtiden:

1. For at kunne have tillid til, at afgangsvidnesbyrdet kan bruges til elevens videre vej i uddannelsessystemet, er det vigtigt, at forældrene tidligt i skoleforløbet oplyses om, hvilke muligheder de unge har med deres afgangsvidnesbyrd i hånden. Dette skal ikke først ske i overskolen. I år er alle forældre allerede blevet inviteret til at deltage i workshoppen den 6. februar, hvor erhvervsfolk, tidligere steinerelever og uddannelsessteder beretter om deres erfaringer med afgangsvidnesbyrdet og ikke mindst om de kvalifikationer, som elever fra steinerskolerne medbringer til deres videre uddannelse og arbejdsliv.

2. Forældrene skal  informeres mere om, på hvilken måde vidnesbyrdet skal bruges, og hvad der er hensigten med det på de forskellige klassetrin. Følgebrev til vidnesbyrd.

3. Følgende forslag om at få større gavn af vidnesbyrdet bliver drøftet i over-, mellem- og grundskolekollegiet:

 • Sende vidnesbyrdet lidt tidligere ud og derigennem have tid til dialog omkring det inden sommerferien.
 • Bede forældrene om at læse vidnesbyrdet sammen med eleven i slutningen af sommerferien.
 • Læse vidnesbyrdet som forberedelse inden skole-hjem-samtalen, eller elevsamtalerne.
 • I overskolen holde måske et aftenmøde, hvor eleverne kommer forbi alle lærere og aftaler tre indsatsområder for det kommende halve år.
 • Flere kvartalsopgaver?
 • Snakke om vidnesbyrd på forældremøder.
 • De ældste elever skriver selv deres vidnesbyrd og bytter med læreren. Udvikling af selvevaluering for elever.

4. Lærerne lægger i vidnesbyrdene mere vægt på mulige udviklingsområder.

5. Det kunne være en fremtidsmulighed, at vidnesbyrdet bliver en del af portfolio. På denne måde ville eleverne også kunne vise deres ikke-undervisningsrelaterede evner og kompetencer.

6. Blive aktiv og fortælle udadtil om erfaringerne med vidnesbyrd, f.eks. i læserbreve. Hvem gør det?