Velkommen til overskolen - vores ungdomsuddannelse

Overskolen er en treårig almendannende, karakter- og eksamensfri uddannelse, der går fra 10.- 12. klassetrin. Undervisningsplanen er sammenhængende med og en videreførelse af planen fra 1.-9. klasse.

 

I overskolen sigter de faglige udfordringer i høj grad på at opøve en selvstændig og kritisk tænkning. Der arbejdes både intellektuelt, kunstnerisk, håndværksmæssigt og kropsligt. Disse forskellige læringsstrategier har betydning for en udvikling af den kreative viden. Det danner baggrund for at kunne lære hele livet.
Eleverne får mulighed for at dykke ned og undersøge forskellige fag og opleve forskellige tilgange til viden og problemløsning.
Der undervises i både humanistiske og naturvidenskabelige fag, men de kunstneriske og håndværksmæssige fag spiller stadig en vigtig rolle.
Hver klasse har en klasseleder, der varetager klassens behov og trivsel. Klasselederen arrangerer de årlige elevkonsultationer og de to fastlagte forældremøder.

Arbejdsformen

Undervisningsstoffet formidles fortsat primært af faglæreren og der suppleres med lærebøger og anden faglitteratur. Eleverne må desuden erhverve sig viden gennem research og selvstudium foredrag, diskussions- og gruppearbejde. Stoffet bearbejdes i egne skriftlige materialer og mundtlige fremlæggelser for klassen. Opgaverne og formen varierer fra fag til fag, men generelt lægges der stor vægt på elevernes selvstændige arbejde, både i klassesituationen og i den skriftlige bearbejdelse af stoffet. Der stilles derfor store krav til elevernes vilje og evne til at arbejde selvstændigt.
Denne arbejdsform styrker eleverne til de to store selvstændige opgaver, der skal udfærdiges i 10. klasse i form af en kvartalsopgave og den afsluttende årsopgave i 12. klasse. Her er emnerne selvvalgte og opgaverne udarbejdes primært uden for skoletiden.
Der må regnes med 1-3 timers lektielæsning pr dag. I perioder kan der være mere. Derudover må der påregnes øvetid og forberedelse til kunstfagene.

Hovedfagsundervisningen

Hovedfagsundervisningen er opdelt i perioder der strækker sig over 3-4 uger. Ved periodens slutning afleverer eleverne et selvstændigt udarbejdet periodehæfte, der danner grundlag for vidnesbyrdet for det enkelte fag.
Alle hovedfagstimer er dobbelttimer, der ligger ved skoledagens begyndelse.
Hovedfagene er:
10. klasse: biologi, drama, fysik, geografi, historie, kemi, litteratur, matematik, samfundsfag.
11. klasse: astronomi, biologi, fysik, geometri, historie, kemi, kunstbetragtning, litteratur, matematik, Parsival.
12. klasse: antropologi, arkitektur, biologi, fysik, geometri, kemi, litteratur, matematik, økonomi, søjleperiode.

Fagtimer

Efter hovedfag er der hver uge faste fagtimer, hvor der undervises i dansk, engelsk, tysk, matematik, samfundsfag, idræt, kor og eurytmi.

Kursusperioder

Som supplement til fagtimerne er der på skemaet afsat kursusperioder, hvor eleverne får mulighed for at lave projekter og fordybe sig i ét fag over en længere periode, der strækker sig over 4 uger. Timerne ligger som blokke i eftermiddagstimerne to gange om ugen.
I kursusperioderne undervises der i engelsk, IT, eurytmi, samfundsfag, tysk samt naturvidenskabelige øvelser (kemi, fysik, biologi).

Kunstfag

Kunstfagene er en vigtig del af overskolens pensum. De udvikler og stimulerer skabertrangen og den æstetiske sans. Samtidig er det et middel til at erfare og erkende verden og udvikler vores følelsesliv, så vi kan blive engagerede mennesker, der kan finde fordybelsen og arbejdsglæden frem – uanset hvad vi skal beskæftige os med i livet.
Kunstfagene er i overskolen valgfag, hvor eleverne kan fordybe sig i en enkelt kunstart gennem et helt skoleår. Holdene er sammensat på tværs af overskolens klasser.
Kunsttimerne ligger som dobbelttimer to gange om ugen.

Håndværk

Håndværkstimerne er, som kunstfagene, en vigtig del af undervisningen i overskolen. De skaber variation i skemaet og styrker viljen og giver en god og bred indsigt i håndens arbejde.
Håndværkstimerne ligger som blokke to gange om ugen enten om formiddagen eller om eftermiddagen.
I 10 klasse kan eleverne vælge mellem en keramik- eller læderlinje. Begge linjer får undervisning i de obligatoriske håndværksfag som jern, plakattegning og kurveflet.
I 11. og 12. klasse har håndværksfag som: sølvsmedning, bog-binding og tilrettelæggelse, keramik, tekstil, træsløjd, farvelære, plantefarvning.

Praktik

Eleverne i 10.-11. klasse er hvert år i erhvervspraktik i 2 uger. Eleverne skal selv finde praktikplads, men klasselederen er gerne behjælpelig. Praktikugerne fremgår af skemaet.

Studieture

I overskolen suppleres en del af de boglige og naturvidenskabelige fag med projekter, hvor fagligheden bliver omsat og oplevet i praksis.
I 10. klasse bliver matematikken taget med ud i marken, hvor eleverne opmåler, udregner og optegner et landareal. Turen varer 1 uge og foregår i Danmark.
11. klasse rejser ud og studerer et land, der har særlig aktualitet indenfor samfundsudviklingen. Rejsemålene varierer.
12. klasse afslutter med en kunstrejse til Italien, hvor kunst, kultur og arkitektur er omdrejningspunktet. Denne rejse er den afsluttende dannelsesrejse, der samler mange af de elementer og emner eleverne har arbejdet med gennem deres skoleforløb.

Kanotur/skitur

Hvert år tager hele overskolen på en fælles tur, der enten er en kanotur, der ligger i august måned eller en skitur, der ligger i januar.

Projektuge

Hvert år deltager eleverne i overskolen i en projektuge, der afholdes i samarbejde med Rudolf Steiner skolen i Odense. Eleverne arbejder på tværs af klasser og skoler. Projektugen holdes enten i Kvistgård eller i Odense og ligger som regel i uge 43.

Vidnesbyrd og elevevaluering

Eleverne modtager et vidnesbyrd efter 10. og 12. klasse. I 11. klasse afholdes en uddybende elevsamtale i slutningen af skoleåret, hvor elevens indsats evalueres. 
12. klasses vidnesbyrd, som indeholder skriftlige udtalelser for både 11. og 12. klasse, har desuden pensumbeskrivelser, så det kan danne grundlag for optagelse gennem på videregående uddannelser (gennem kvote 2) eller andre ungdomsuddannelser.
Uddannelsesvejlederen på skolen hjælper og vejleder eleverne med de nødvendige adgangs- og optagelsesbetingelser.

 

Hen over de kommende måneder vil du kunne læse meget mere om hvad Steiner HF tilbyder her på hjemmesiden.


Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80