Velkommen til overskolen - vores ungdomsuddannelse

Overskolen er vores ungdomsuddannelse og er en 3-årig overbygning med 10., 11. og 12. klasse.
Den er alment dannende og studieforberedende. Forskellen fra vores ungdomsuddannelse og andre ungdomsuddannelser som gymnasiet eller Hf er primært at vi er karakter- og eksamensfri og at de musiske, kunstneriske og håndværksmæssige fag er lige så vigtige som de humanistiske og naturvidenskabelige fag.

 A4A2791 400pxMan kan godt begynde i overbygningen efter 9. klasse, hvis man har taget 9. klasse på en anden skole.

Overbygningen har sin egen bygning, men deler også lokaler m.m. med den øvrige del af skolen.

Overbygningen har et bredt fagudbud, projekter, praktikophold, udveksling og rejser på programmet. Det betyder, at man som elev får en afvekslende hverdag på skolen, som indbyder til, at man engagerer sig fagligt og socialt, og til at man udvikler sig til et selvstændigt, tænkende menneske.

Eleverne i overbygningen bliver blandt andet udfordret i kraft af mundtlige fremstillinger, som de skal præsentere for andre. Desuden indgår diskussions- og debatformen i flere fag, for at eleverne på den måde kan opøve evnen til at påtage sig en selvstændig og kritisk synsvinkel inden for forskellige stofområder.

Hver klasse har en klasseleder, som tager sig af klassens behov og trivsel.
Klasselederen arrangerer de årlige elevkonsultationer og de to fastlagte forældremøder.

Undervisning og fag

De forskellige fag er delt op hovedfag, ugentlige fagtimer, kursusblokke (fordybelsesfag) samt kunst og håndværksblokke.

De ugentlige fagtimer

I de ugentlige fagtimer undervises i fagene:
dansk, engelsk, tysk, matematik, kor, orkester, idræt og instrumentspil.

 A4A2923 400pxHovedfagsundervisningen

Hovedfagstimerne ligger hver dag fra mandag til fredag kl. 8.00-10.00. Her undervises der i ét fag i en periode på 3-4 uger.
Fagene er både humanistiske, naturvidenskabelige og kunstneriske fag. Når en hovedfagsperiode afsluttes, afleverer eleverne et selvstændigt udarbejdet skriftligt arbejde i form af et periodehæfte eller andet arbejde.  

Fagene i hovedfagene er:
9. klasse: biologi, fysik, geologi, geometri, historie, kemi, kunstbetragtning, litteratur, matematik.

10. klasse: biologi, drama, fysik, geografi, historie, kemi, kunstbetragtning, litteratur, matematik.

11. klasse: astronomi, biologi, fysik, geometri, historie, kemi, kunstbetragtning, litteratur, matematik, litteraturhistorie (Parsifal).

12. klasse: antropologi, arkitektur, biologi, fysik, geometri, kemi, litteratur, matematik, økonomi.

 I5X0020 450pxKursusblokke

Som supplement til fagtimerne er der på skemaet afsat kursusperioder. Disse timer ligger som blokke i eftermiddagstimerne to gange om ugen, og strækker sig over 4-5 uger. Her har eleverne mulighed for at lave projekter og fordybe sig i ét fag over en længere periode.
I kursusperioderne undervises i:
ekstra engelsk og tysk, eurytmi og samfundsfag. Fra skoleåret 2012-13 vil der desuden være fordybelsesperioder, hvor eleverne på tværs af klasserne kan vælge mellem forskellige valgfag.

Kunst og håndværk

Kunst- og håndværkstimerne ligger som blokfag tre gange om ugen.
Her undervises der i:  smedning (jern, kobber og sølv), IT, plakattegning, skosyning, kurveflet, tekstilteknologi, plantefarvning, bogbinding, plasticering og formgivning, kartonage, keramik, tegning og maling mm

Studieture

I overskolen suppleres en del af de boglige og naturvidenskabelige fag med projekter, hvor fagligheden bliver omsat og oplevet i praksis.

Landbrugstur
I 9. klasse tager eleverne 1 uge på landbrugstur i Danmark. Turen indgår som en del af undervisningen i biologi. Læs mere om landbrugsturen

Landmaling Okseøerne 2016 20160920 100324 400pxLandmålingstur
I 10. klasse bliver matematikken taget med ud i marken, hvor eleverne opmåler, udregner og optegner et landareal. Turen varer 1 uge og foregår i Danmark ofte i samarbejde med 10. klasse fra Vidar skolen. Læs mere om landmålingsturen her

Østrejsen
11. klasse rejser på en kulturhistorisk rejse og studerer et land eller et område, der har særlig aktualitet indenfor samfundsudviklingen. Rejsemålene varierer men er altid gået mod øst - deraf navnet Østrejsen.
De senere år er turen gået til Armenien og Georgien. Læs om østrejsen i 2015 her

Kunstrejsen 2015 36Kunstrejsen
12. klasse afslutter med en kunstrejse til Italien, hvor kunst, kultur og arkitektur er omdrejningspunktet. Denne rejse er den afsluttende dannelsesrejse, der samler mange af de elementer og emner eleverne har arbejdet med gennem deres skoleforløb. Læs mere om kunstrejsen her

Projektuge

Hvert år deltager eleverne i overskolen i en projektuge, der afholdes i samarbejde med en anden Rudolf Steiner skolen i Danmark. Eleverne arbejder på tværs af klasser og skoler. Projektugen holdes på skift i Kvistgård og på vores søsterskole.

projektugen 1

 

Praktik

Eleverne i 9.-11. klasse er hvert år i erhvervspraktik i 1-2 uger. Eleverne skal selv finde praktikplads, men klasselederen er gerne behjælpelig. Praktikugerne fremgår af skemaet.

Udvekslingsophold - udvekslingsstudent

Det, at der findes Rudolf Steinerskoler (Waldorfskoler) i stort set alle dele af verden, har i løbet af de sidste cirka 20 år inspireret en del af vore mere eventyrlystne elever til at få en udvekslingsaftale i stand med en elev fra en Steinerskole i Danmark eller, som oftest, fra et andet land, såsom Tyskland, Østrig, England, Skotland, Holland, Italien, Norge, Australien og Sydafrika.

Udlandsopholdene har typisk varet 3-6 måneder med et tidsmæssigt tilsvarende genvisit på vores skole. Da det kan være svært at finde en udenlandsk elev, som har lyst til at tage til Danmark, har nogle af vore elever været i udlandet uden at modtage genvisit.

Nogle af vores elever vælger at tage et helt skoleår på en udenlandsk steinerskole. I disse tilfælde er vores elever gæstestuderende og der er sjældent tale om udveksling med en anden elev.

Som udvekslingselev får man mulighed for at dygtiggøre sig indenfor et sprogområde, men man får også meget andet med sig i form af kulturforståelse, venskaber og tillid til, at man kan klare sig selv langt væk hjemmefra. Det modner at tage på udveksling.

Prisen for at gå i skole i udlandet varierer meget. I de tysktalende lande er prisen for at gå i Steinerskole nogenlunde den samme som her på skolen, mens den i flere af de engelsktalende lande er ualmindeligt høj.

Hvis du har lyst til at blive udvekslingselev, skal du kontakte din klasselærer, som kan give dig oplysninger om, hvad du skal gøre og hvem du skal kontakte.

Vi anbefaler kraftigt at alle elever i overskolen tager et udlandsophold.

 MG 7209 350px

 

Vidnesbyrd og elevevaluering

Ved skoleårets afslutning modtager alle elever i overskolen et såkaldt vidnesbyrd. Vidnesbyrdet er en skriftlig evaluering i hvert enkelt fag, eleven har haft i løbet af året. Vidnesbyrdet er ikke blot en vurdering af elvens faglige standpunkt; det beskriver også elevens arbejdsindsats, engagement og personlige udvikling i faget. Fra 9. til 11. klasse er vidnesbyrdet stilet til eleven selv, mens afgangsvidnesbyrdet, som eleverne modtager efter 12. klasse, er stilet til omverdenen og kan bruges til at søge ind på en lang række videregående uddannelser.

Uddannelsesvejlederen på skolen hjælper og vejleder eleverne med de nødvendige adgangs- og optagelsesbetingelser.

Fraværspolitik i Overskolen

Mødeprotokollen føres dagligt og i alle timer, der afholdes, dvs. morgensang, hovedfag, fag- og håndværkstimer, projekter, rejser og månedsfester. I beregningen af fraværsprocenter bliver de enkelte undervisningsaktiviteter sat til:

 • Morgensang 10 minutter
 • Hovedfag 105 minutter
 • 1 fagtime 45 minutter
 • Månedsfest 270 minutter

Kommer eleven mere end 5 minutter for sent til timen, noteres det som gældende for 45 minutters fravær. Dette gælder alle timer – hovedfag såvel som fag- og håndværkstimer. For hovedfag gælder ligeledes, at hvis eleven kommer senere end kl. 9.00 til hovedfagsundervisningen, noteres fraværet som gældende for hele hovedfagslektionen.

Ekstra feriefrihed, fridage og visse andre former for fritagelse for undervisningen betragtes fra skolens side principielt som fravær.

Gældende grænser for fravær

 • Er fraværet efter et kvartal over 10 %, indkaldes eleven til samtale.
 • Hvis fraværet i et kvartal er over 15 %, får eleven den 1. skriftlige advarsel, som sendes til hjemmet.
 • Er fraværet over 15 % i et senere kvartal inden for det samme skoleår, modtager eleven den 2. skriftlige advarsel.
 • Er fraværet over 15 % i 3 kvartaler inden for det samme skoleår, bliver eleven udmeldt fra skolen.
 • Overskolens kollegium tager hensyn til dokumenteret sygefravær og i særlige tilfælde kan eleven få dispensation til at fortsætte på skolen.

Vidnesbyrd og fravær

Ved fravær over 20 % i et enkelt fag (hovedfag, fagtimer og håndværk) gives kun vidnesbyrd i særlige tilfælde. Ved fravær over 20 % i det enkelte fag, nævnes elevens fravær i vidnesbyrdet.

Forpligtelse ved fravær

Elever i 9. og 10. klasse medbringer en skriftlig meddelelse fra hjemmet om årsagen til fraværet, som afleveres til hovedfagslæreren den dag, eleven møder i skole igen.

Elever i 11. og 12. klasse skriver selv en meddelelse om årsagen til fraværet, som afleveres til hovedfagslæreren.

Ekstraordinær fritagelse for undervisning

Hvis der ønskes ekstraordinær fritagelse for undervisning i over 2 dage, skal det ske ved skriftlig anmodning til skolelederen, senest en uge før eleven ønskes fritaget.
Ønskes fritagelse for undervisning i mindre end 2 dage – også fritagelse i enkelte timer grundet læge- eller tandlægebesøg – meddeles dette skriftligt til klasselederen.

Fraværsopgørelser

Udarbejdes 4 gange årligt:

1. kvartal – efter efterårsferien.
2. kvartal – efter juleferien.
3. kvartal – efter påskeferien.
4. kvartal – ved sommerferiens begyndelse.

Fraværsstatistikken ophænges i klassen. Der gives direkte besked i de tilfælde hvor grænserne for fravær er overskredet. Besked sendes til forældrene. Dog sendes personligt til de elever, der er fyldt 18 år, da de er myndige.

 • _I5X0020
 • _I5X0020_450px
 • _I5X0123
 • _I5X0123_450px
 • _I5X0235
 • _I5X0235_450px

Simple Image Gallery Extended

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-10.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80