Tilsynsrapport 2009

Erklæring om tilsyn i skoleåret 2008-9 ved
Rudolf Steiner Skolen, Kvistgård
Skolekode 217.020
 
 
Tilsynet er i skoleåret 2008-09 udført af 2 tilsynsførende, Tom Sinding og Erik V. Thomsen, der hovedsagelig har fordelt opgaverne imellem sig ud fra egne erfaringer og oparbejdede kompetencer i henholdsvis Gymnasiet og Folkeskolen. Rapportens indhold blev fremlagt ved skolens årsmøde i maj 2009.  
 
Erik V. Thomsen, der har været ansat i Folkeskolen som lærer og leder 1969-2005, har udøvet tilsynet i indeværende skoleår ved at overvære undervisningen i 4 hele skoledage i november 2008 og 4 hele skoledage i marts 2009. Endvidere har den tilsynsførende overværet 12. klasses mundtlige fremlæggelse af selvvalgte årsopgaver.   
 
Tom Sinding, der har været studievejleder på Helsingør Gymnasium siden 1979, har i forbindelse med tilsynet overværet undervisning den 17. marts og den 19. marts 2009 i 9, 10, og 11. klasse, samt den 20. maj i 9. 10 og til dels 12. klasse. Fagene kemi, matematik, tysk, engelsk, biologi, drama, samfundsfag og dansk er indgået i møderækken
 
Begge tilsynsførende har endvidere deltaget i et møde for forældrevalgte tilsyn arrangeret af Sammenslutningen af Frie Rudolf Steiner Skoler i Danmark i Roskilde den 30. oktober 2008.
 
 
Delrapport fra Erik V. Thomsen:  
 
Tilsynet har været udformet således, at den enkelte klasse fra 1. til 7. årgang er fulgt en skoledag ad gangen, og dagene er valgt således at det sikres, at der er de rette muligheder for at få et seriøst indtryk af elevernes niveau. Det har derfor været vigtigt at besøge den enkelte klasse på dage, hvor de traditio-nelle hovedfag har været læst. Der har været tale om et stort antal dansk og matematik lektioner, men også sprogfagene samt i skolens hovedfagstimer nogle af orienteringsfagene. Endvidere har der været
lejlighed til at overvære lektioner i håndarbejde og andre kreative aktiviteter.
 
Gennem dagens forskellige aktiviteter ser jeg ikke blot undervisningen, men også lærernes dialog med og overhøring af eleverne. Endvidere deltager jeg i en del tilfælde som hjælper for enkelte elever når disse arbejder selvstændigt. Sådanne ganske normale undervisningssituationer giver en god mulighed for at få et rimeligt godt indtryk af elevernes kundskaber i de forskellige fag, og det er mit indtryk, at klassernes elever afspejler et helt normalt fagligt niveau med den spredning, der normalt vil være i en
børnegruppe af den givne størrelse. Efter undervisningssituationerne giver samtaler med lærerne et godt indtryk af deres indlevelse med den enkelte elev og lærernes interne evalueringer for hele tiden at sikre den bedst mulige udvikling for såvel klassen som den enkelte elev.
 
Det er det absolutte indtryk, at elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og sprogfagene er meget tilfredsstillende – med de udsving, der er i en given børnegruppe - og at undervisningen på Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland fuldt ud står mål med den undervisning, som tilsvarende gives i Folkeskolen.  Det er endvidere mit indtryk, at progressionen i forhold til alderen er som man kan forvente, og det jeg har oplevet ved mine besøg understreger, at udviklingen fra år til år sikrer, at der ved udgangen af 9. klasse er den fornødne basis, for at eleverne kan deltage i det videregående uddannelsessystem på linje med jævnaldrende fra folkeskolen.  
 
 
Jeg finder elevernes kreative formåen mere udviklet end jeg generelt oplevede i Folkeskolen, ligesom deres personlige udvikling, idet jeg finder eleverne fra Rudolf Steiner Skolen mere parate til at gå i kast med de udfordringer de møder.  
Skolens samlede undervisningsniveau lever fuldt ud op til folkeskolens tilbud. Sprogfagene starter tidligere om end i behersket omfang og musik og billedkunst tilgodeses på samtlige klassetrin, så her må tilbuddet siges at være mere righoldigt end folkeskolens.  
 
På skolen opretholdes generelt en god disciplin, samtidig med at eleverne behandles med respekt.Skolen opfylder i meget høj grad kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Der hersker en positiv ånd, og skolen vil gerne dialogen med tilsynet.  
Elevrådet spiller en aktiv, positiv rolle.
 
 
 
Erik Vestergård Thomsen
    Pens. Skoleinspektør
     Forældrevalgt tilsyn.
 
 
 
Delrapport fra Tom Sinding:
 
Det har atter i år været glædeligt at se en skole med kvalificerede lærere. De seneste år der er blevet ansat nye veluddannede lærere, og jeg har igen haft gode diskussioner om skolesystemet og om fagenes indhold. Desuden har jeg konstateret, at det er et sundhedstegn at der har været meget en meget lille udskiftning af lærerkorpset i de ældste klasser.
I de gymnasiale uddannelser i Danmark er der nu store problemer med at skaffe lærere i naturvidenskabelige fag – et problem som Rudolf Steiner Skolen Kvistgård også kan komme til at stå overfor.
Jeg har også konstateret at klassekvotienten er stigende. Jeg har tidligere bemærket, at klasserne også kunne blive for små, hvilket kan gøre undervisningen svær.  
I de ældste klasser er man igen som tilsyn blevet rigtigt godt modtaget – både af lærere og elever.
Eleverne virker meget selvstændige, og de har været gode samtalepartnere.  Det er indtrykket, at undervisningen står mål med den undervisning, som Skolen selv ønsker og som -
for de ældste klasser - holder niveau med undervisningen i det gymnasiale uddannelsessystem.
 
 
 
Tom Sinding
Studievejleder Helsingør Gymnasium
Forældrevalgt tilsyn

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80