Vedtægter for Rudolf Steiner Skolen Kvistgård

Vedtægter for den selvejende institution

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
Kvistgård Stationsvej 2 AB
3490 Kvistgård
CVR-nummer 84671916.

Læs som pdf


Hjemsted og formål

§ 1
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Helsingør kommune. Skolen er oprettet den 25. august 1978.

§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole baseret på Rudolf Steiners pædagogiske principper, med tilhørende 11. og 12. klasse, efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.
Da der for tiden ikke kan opnås statstilskud for 11. og 12. klasse, drives disse for skolens egen regning. Der skal føres særskilt regnskab for 11. og 12. klasse.
Endvidere er det institutionens formål at drive en privatinstitution for børn der ikke er begyndt i børnehaveklassen baseret på Rudolf Steiners pædagogiske principper og i henhold til friskolelovens § 36a. Privatinstitutionen bærer navnet Rudolf Steiner Børnehus Kvistgård og omfatter vuggestue, samt børnehave.


Skolens drift

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”
Stk.2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


Forældrekredsen

§ 4
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk.2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14

§ 5
Forældrenes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Forældrene hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk.2.
Forældreskab giver adgang til ved fremmøde på årsmødet at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme.
For så vidt angår valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og valg af den eller de tilsynsførende, kan der gives fuldmagt til den person man deler forældremyndighed med.


Tilsyn

§ 6
I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Stk.2.
Efter bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.
Stk.3.
Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Valget sker på årsmødet, som bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde forældrekredsen til. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på årsmødet eller valgmødet kan foreslå andre kandidater. Det er bestyrelsens ansvar at det alene er personer der tilhører forældrekredsen der stemmer.
Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.
Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære årsmøde. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”


Årsmøde

§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen på årsmødet. Bestyrelsen og årsmødet har fælles beslutningskompetence til at godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, herunder omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
Stk.2.
Ordinær årsmøde afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Årsmødet afholdes i perioden 1. maj – 30. juni. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til forældrekredsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede godkendte regnskab til orientering.
4. Forældrekredsens valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.
5. Forældrekredsens valg af tilsynsførende
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk.3.
Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 15. marts, og de skal bekendtgøres for medlemskredsen ved indkaldelsen til årsmødet, jfr. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 8
Ekstraordinær årsmøde afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær årsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 4 medlemmer af bestyrelsen eller mindst ¾ af forældrekredsen kræver det. Den indkaldes som et ordinært årsmøde. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9
Beslutninger på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.
Stk.2.
Årsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødte forældremedlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot et forældremedlem fremsætter ønske derom.
Stk.3.
Over det på årsmødet passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.


Bestyrelsens sammensætning

§ 10
Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter reglerne om bekendtgørelse om valg af tilsynsførende og 5 medlemmer af bestyrelsen for Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård. Valg af alle bestyrelsesmedlemmer sker under iagttagelse af friskolelovens habilitetsbestemmelser.

Stk.3.
Bestyrelsens 4 forældrevalgte medlemmer vælges for 2 år, og afgår med 2 årligt. Hvis årsmødets dagsorden indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende.
Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgårds 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgårds bestyrelse for en 4-årig periode.
Hverken ansatte eller elever på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård må vælge bestyrelsesmedlemmer via medlemskab af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård.

Årsmødets dagsorden skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer valgt af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård kan ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af medlemmer og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod medlemmernes ønske.
Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vælges blandt forældrekredsens medlemmer hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen.
Stk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal medlemmernes antal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt medlemmerne. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.
Stk. 7.
Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård.

§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, hverken som forældrevalgt medlem eller som medlem valgt af Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård, og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.


Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelse om hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol, der godkendes ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Protokollen skal underskrives af de medlemmer der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Bestyrelsesmedlemmer har ret til at få deres afvigende mening ført til protokols.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .
Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk.4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
Stk.5.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.
Stk.6.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk.7.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.


Tegningsret

§ 16
Skolen forpligtes udadtil af bestyrelsens formand i forening med skolens leder, eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.


Skolens ledelse

§ 17
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk.2.
Bestyrelsen ansætter skolens leder. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen lærere, pædagoger, vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk.3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


Regnskab

§ 18
Regnskabsåret følger statens finansår.
Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 15. marts, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.


Vedtægtsændring

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge årsmøder skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to-tredjedeles flertal.
Stk. 4.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to-tredjedeles flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.


Nedlæggelse

§ 20
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på et årsmøde, hvor mindst to-tredjedele af samtlige forældremedlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny årsmøde, hvor den kan vedtages med to-tredjedeles flertal af de fremmødte forældremedlemmer. Jf. dog stk. 3.
Stk.2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på et årsmøde.
Stk. 3.
§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen skal umiddelbart efter en beslutning om nedlæggelse orienteres skriftligt og om grundlaget herfor (jf. stk. 2).
Stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemmekommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk.5.
Det påhviler endvidere i tilfælde af skolens nedlæggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.
Stk.6.
Mulige overskydende midler tilfalder efter Undervisningsministeriets godkendelse de øvrige Rudolf Steiner skoler i Danmark som driver skolevirksomhed i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v..

§ 21

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2015 og erstatter vedtægten der blev vedtaget den 21. april 2008 og på to efter hinanden følgende årsmøder den 25. maj 2009 og den 24. juni 2009.

Endeligt vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. september 2014 og på to efter hinanden følgende årsmøder den 20. oktober 2014 og den 17. november 2014.


Underskrevet den: 15. december 2014


Formand – Charlotte van Hauen
Polluxvej 9, 3100 Hornbæk

Næstformand – Lotte Honoré
Ndr. Strandvej 59 G, 3000 Helsingør

Caroline Rossing Klem
Galschiøtsvej 6, 3000 Helsingør

Carsten Krydsfeld
Gothersgade 105, 1.th, 1123 København K

Jacob A. Cornett
Bobakken 3, 3140 Ålsgårde

Lars Søgaard Larsen
Gl. Mejerivej 14

Barbara B. K. Nielsen
Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80