Bestyrelsens årsberetning 2015

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 9 medlemmer fordelt med 5 fra Skoleforeningen og 4 forældrevalgte, 4 mænd og 5 kvinder. 

Bestyrelsen har i 2015 fortsat samarbejdet tæt med skolens ledelsesteam -  med skolelederen, de 3 koordinatorer i henholdsvis Grundskole, Mellemskole og Overskole og koordinatoren fra Børnehuset som faste deltagere i bestyrelsens møder. Bestyrelsens vurderer at denne sammensætning giver en frugtbar dynamik og en nuanceret dialog.

Derudover deltager formanden for Børnehusets bestyrelse i bestyrelsesmøderne. De 2 forældrevalgte suppleanter er også velkomne.

Generationsskifte i administrationen

Overskrifterne i bestyrelsens arbejde i 2015 har været fortsat fokus på processen omkring generationsskifte i administrationen og overgangen i skoleledelsen. 

Der har været et stort engagement, åbenhed og fleksibilitet fra alle i dette arbejdet – med fokus på skolens behov som helhed.

Ny skoleleder

Som en følge af ansættelsesudvalgets arbejde i efteråret 2014, startede vi 2015 med annonceringen af den nye skolelederstilling.

Ansættelsesudvalget afholdt ansættelsessamtaler af 2 omgange, og kunne i enighed og med glæde ansætte Jan Magnussen som skolens nye skoleleder pr. 1. august 2015.

Jan Magnussen kom fra en stilling som administrator på Vidarskolen, og dermed skriver vi Danmarkshistorie ved at være den første Rudolf Steiner Skole i Danmark, som ansætter en skoleleder, der ikke kommer fra egne rækker.

Efterårets arbejde i bestyrelsen havde fokus på dels Jan Magnussens opstart som skoleleder: formandskabet har holdt sparringsmøder med Jan, hver 14. dag i starten og derefter månedligt, og overgangen i ledelsen har været på dagsordenen til bestyrelsesmøderne

Og dels på igangsætningen af et arbejde med at skabe klarhed om bestyrelsens kerneopgave og funktioner, som afsæt for samarbejdet med skoleledelsen og det videre arbejde med forretningsorden og årshjul.

Vuggestuen og Mellemstationen blev en del af skolen

Bestyrelsen besluttede, at skolen skulle fusionere med småbørnsgruppen i forbindelse med at loven fra august 2014 tillader at skoler driver vuggestuer. Da vi allerede havde besluttet at overtage administrationen for børnehaven, kunne vi lige så godt overtage administrationen for hele børnehuset og dermed lette mange arbejdsgange. Da Peter Kjærsgård efter mange år ønskede at fratræde sin stilling, betød det at vi skulle ansætte 2 nye medarbejdere. Vi var glade for at kunne byde Laila Seierstad og Hanne Nielsen i administrationen

Administrationen har gjort en stor indsats i forbindelse med overtagelsen af administrationen fra Frie Børnehaver.

Merete Malmberg meddelte i slutningen af 2014, at hun ønsker at fratræde sin stilling som Børnehusets leder til maj 2015 efter at have været den bærende kraft i fusionsprocessen mellem børnehaven og skolen og siden august 2014 også vuggestuen. Begge dele med et særdeles godt resultat. 

Bestyrelsen har sammen med skolelederen og de pædagogiske ledere vurderet strukturen og arbejdsopgaverne i Børnehuset og kom i fællesskab frem til en ny struktur uden børnehaveleder, hvor de pædagogiske ledere har fordelt opgaven som koordinator mellem sig. Formelt er det Anette Henriksen, der er leder af Børnehuset 

Fra d. 1. august 2015 blev Mellemstationen en del af skolen og dermed sagde vi velkommen til 2 nye medarbejdere; Merete Pedersen og Andreas Petersen.

Stort forældreengagement på forskønnelsesdage, i Loppeshoppen, Butikken og på Mellemstationen

Skolen har en særdeles aktiv forældrekreds, som bidrager med frivilligt arbejde både ved månedsfesternes caféer, forskønnelsesdage i Børnehus og på skolen, og i Loppeshoppen, hvor genbrugsbøger bliver solgt til støtte for overskolens rejser. Disse tiltag støtter både skolens og forældrenes økonomi. Tak for den energi og glæde, som så mange bidrager med, og som støtter lærernes undervisningsindsats og pædagogernes arbejde ved at skabe en positiv fællesskabsfølelse omkring skolen.

Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til et sted i bevægelse og vækst, hvor mødet med det enkelte menneske og dets udvikling sættes i centrum.

I foråret blev der gennemført en fælles arbejdsdag . Det var med stort engagement at børn og voksne deltog i dagen og forskønnede skolen. Det vil blive gentaget forår 2016
Smedien er blevet næsten færdig og stenladen har fået en multifunktionel tilbygning som bl.a. kan bruges til udekøkken/ madbod til månedsfester og andre arrangementer. 

Udvikling i skolens aktiviteter og økonomiske forhold

Skolen har i 2015 haft et overskud af driften på kr. 586.248, hvilket er tilfredsstillende, idet dette skal ses i forhold til budgettet for året, der lød på et overskud på kr. 266.497. Overskuddet fordeler sig med kr. 298.897 fra skolens samlede drift, og kr. 287.351 tilført fra børnehavens drift.

Resultatet skal også ses i forhold til den pålagte dispositionsbegrænsning på kr. 117.822 og til skolens merforbrug på kr. 365.667 til vedligehold af bygninger end de budgetterede kr. 394.000.

Der er valgt afskrivning på debitor-tilgodehavende på kr. 212.676, og der er gennemført en ekstra hensættelse til fremtidige tab på kr. 135.000 i modsætning til den budgetterede hensættelse på kr. 35.000.

Det gennemsnitlige årselevtal på 254,4 er lidt lavere end foregående år. Antal elever var i september tilfredsstillende, og dette forventes at blive fastholdt.

Skolen arbejder på at opfylder de sociale klausuler. På nuværende tidspunkt beskæftiger skolen 2,5% på særlige vilkår.

 Redegørelse for inklusionstilskud

Skolen har modtaget inklusionstilskud på kr. 173.366 i 2015.

Skolens iværksatte inklusionsforanstaltninger: Af inklusionsprojekter har skolen fortsat sit arbejde med skolehaven, hvor forskellige grupper af elever dyrker grønsager og laver mad af disse. Skolen har igangsat et lektielæsningsprojekt for et udvalg af elever, og der har desuden været løbende inklusionsforanstaltninger i klasser, primært i grundskolen.

Usikkerhed ved indregning og måling af skolens aktiver og gæld

Der er ikke usikkerhed mht. målingen af skolens aktiver og gæld.

TAK

Skolens bestyrelse vil takke alle de bærende kræfter på skolen. Som det første skal lærerne nævnes, som til dagligt dedikerer deres liv til eleverne og skolens helhed og yder en kæmpestor indsats som vi få lov at få et lille indblik i til åbent hus arrangementer og månedsfester, men også helt enkelt ved det vores børn vender hjem med og den ånd vi kan mærke på skolen. En stor tak til jer. 

Så vil vi nævne den fine overgang i lederskiftet i 2015 som Ulli var med til at skabe med Jan, det vellykkede skift i børnehuset, hvor Mette Malmberg gav stafetten videre, og skiftet fra Annette Rasmussen i Mellemstation til Merete og Andreas. 

Alle disse overgang har vi kunne se forgik særdeles harmonisk og med stor indsats af de enkelte personer, det har vi stor respekt og taknemmelighed for. Ligeledes forløb skiftet i administrationen fra Peter Kjærsgård til Laila og Hanne vældigt godt.

Vi ser tilbage på år 2015 som et år med megen fornyelse og kan se, at alt det nye ikke har rystet skolen, men styrket den, så den står stærkt rustet til fremtidens udfordringer og at der er god opvind i alle huse og stuer.

Takket går også til Hanne Pedel som år ind og ud sørger for skolens fysiske rammer og vedligeholder og plejer hele området.

Vi glæder os over alt det som fremtiden vil vise at de nye mennesker kan bibringe skolen og sammen med de erfarene kræfter kan sejle skolens skib i gode farvand.

Af hjertet tak fra bestyrelsens side!

På Bestyrelsens vegne

Charlotte van Hauen - formand

 

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80