Tilsynsrapport 2017

Til forældrekredsen / bestyrelsen ved
Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, skolekode 217020

Skolens undervisning og elevernes standpunkt

Tilsynserklæring for skoleåret 2016/2017

Mit tilsyn med undervisningen og elevernes standpunkt på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård bygger i dette skoleår hovedsageligt på tre besøgsdage i henholdsvis november og maj. Forud for hvert besøg modtog jeg et skema, der, så vidt det var praktisk muligt, var i overensstemmelse med mine ønsker om tilsyn i fag og klasser. Fra flere af lærerne fik jeg på forhånd tilsendt en beskrivelse af indhold og mål for den undervisning, jeg skulle overvære samt dens sammenhæng i det aktuelle undervisningsforløb. Efter hver time har jeg haft uddybende samtaler med de pågældende lærere om undervisningens forløb, indhold og mål, det faglige niveau i klassen, de anvendte undervisningsmaterialer og undervisningsformer, de lærerstillede opgaver, den aktuelle børnegruppe samt de udfordringer og succeser, læreren oplever i relation til denne. Derudover har jeg i tilknytning til undervisningen set børnenes skriftlige arbejde i deres aktuelle undervisningshæfter og –bøger.

Under mit sidste tilsynsbesøg i maj havde jeg en god og spændende samtale med skolens leder, Jan Magnussen. Her gennemgik og drøftede vi skolens samlede undervisningstilbud og tilrettelæggelse, og jeg fik udleveret en detaljeret oversigt over samtlige hovedfagstimer, projekter og rejser samt ugeskema for de enkelte klasser. Det gav – sammen med læsning af undervisningsplanerne på skolens hjemmeside – et vældig godt indblik i skolens samlede undervisningstilbud.

Tilsynstimer i skoleåret 2016/2017 

København, d.13.5.2017

Mandag, den 21/11 
Hovedfag Litteratur 9. klasse
Fagtime Engelsk 2. klasse
Fagtime Orkester 5. og 6. klasse
Tirsdag, den 22/11
Hovedfag
Geometri
6. klasse
Fagtime
Engelsk
3. klasse
Fagtime
Dansk
7. klasse
Fredag, den 5/5
Hovedfag
Intern månedsfest
Alle klasser
Fagtime
Biologi
9. klasse
Fagtime
Biologi
9. klasse
Fagtime
Tysk
8 klasse

Fra tilsynsbesøgene findes følgende udtryk i mine notater:

 • Tematisk undervisningsforløb med mange fine facetter, som spiller sammen (læsning af lyrik, litterær analyse, forfatterbiografi, museumsbesøg, historisk gennemgang, film, ...)

 • Klassesamtale, velfungerende

 • Forelæsning. Jævnt hen småuro, men også mange som lytter

 • Litteratur som hovedfag og dansk som fagtime: to forskellige lærere ...?

 • Hyggelig og rolig stemning

 • Imødekommende og opmuntrende over for børnene, så de får mod på at svare, selv om de ikke er sikre

 • Varieret undervisning

 • Dejlig og arbejdsom time

 • Jeg tror, de er dygtige til engelsk!

 • Jeg er imponeret over, hvad børnene laver i geometri i 6. klasse

  o Styr på begreberne
  o Mange øvelser i konstruktion o Stor præcision
  o Farvelægning – æstetik

 • Der arbejdes fint

 • De hjælper hinanden

 • Det virker som om, alle er optaget af at lave det fint

 • Rar og hyggelig stemning

 • Gennemarbejdede hovedfagshæfter med både omfattende og detaljeret fagligt indhold

 • Eventyr på engelsk – som skuespil!

  o Alt udtales klart og tydeligt – Fint sprog!
  o To opførelser, hvilket betyder at flere børn prøver de forskellige roller
  o Pædagogisk en rigtig, rigtig god ide
  o Udførelse: Så fint! Og børnene kunne helt bestemt lide det

 • Fagligt gedigent og alderssvarende arbejde med dansk: skriveøvelser, oplæsning, tekstanalyse, samtale mm.

 • Gruppearbejde hjemme to gange om måneden

o Læreren laver grupperne
o De arbejder på skift hos gruppens medlemmer
o Præsentation af hjemmearbejdet for klassen
o Hele konceptet er en god ide for alderstrinnet (samarbejde, ansvarlighed, selvstændighed, socialisering)

 • Intern månedsfest:

o Sang, skuespil, eurytmi, recitationer – Stor variation – Så fint!
o Og til sidst lidt mere knald på – i den rytmiske genre – med et par unge mennesker fra

10 klasse. Fedt!

 • Livlig og interesseret faglig dialog mellem lærer og elever

 • Læreren lytter og svarer og sørger samtidig for fremdrift i den faglige undervisning

 • Meget fine noter og illustrationer på tavlen.

 • Alle noterer flittigt i deres hæfte

 • Elevernes viden kommer fra:

  o Lærerens forelæsning/gennemgang af stoffet
  o Rigtig gode tavlenoter
  o Læsning af niveaumæssigt fine, faglige undervisningsmaterialer
  o Søgning på nettet

 • Rigtig rar, tillidsfuld, respektfuld stemning

 • Også plads til sjov og ”glimt i øjet”

 • Hovedfagshæftet: Indhold, omfang og detaljering ser absolut alderssvarende og godt ud.

 • Systematisk undervisning i færdigheder med øvelser og hjemmeopgaver.

 • Derudover varieret undervisning med indhold hentet fra såvel fagtekster som fiktion i mange forskellige genrer. 

 

 Som forældrevalgt, ekstern tilsynsførende er det min opgave at føre tilsyn med:

 1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
 2. At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

 3. Om skolen overholder kravet i lovens § 1, stk. 2, 2. pkt.:
  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 4. Om undervisningssproget er dansk

 5. Donationer til skolen, jf. lovens § 9 d, stk. 5, herunder donationer i form af kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.

På baggrund af overværelse af undervisningen, samtaler med lærerne og skolelederen samt gennemgang af skolens samlede undervisningstilbud, som det fremgår af skolens hjemmeside plus de udleverede oversigter, vurderer jeg at:

Ad 1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er på niveau med folkeskolens – hvilket ikke er udtryk for sammenlignelighed klassetrin for klassetrin i alle fagenes discipliner, men at det faglige niveau i sin helhed efter endt skolegang er fuldt på højde med folkeskolens.

Ad 2. Skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, hvilket betyder, at skolens samlede undervisningstilbud giver eleverne de samme muligheder for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Ad 3. Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Ad 4. Skolens undervisningssprog er dansk

Ad 5. Skolen modtager ikke donationer.


Tak for spændende besøg, interessante samtaler og imødekommenhed over for mig som tilsynsførende.

Med venlig hilsen
Inger Kvist,
Skoleleder på Lilleskolen Odense
Sortedam Dossering 85A, 1.- 1, 2100 København Ø Tlf. 40 31 50 05 

 


 Tilsynsrapport for Overskolen 2016/2017

Af tilsynsførende for Overskolen Casper Olsen

Årets rapport er udfærdiget på baggrund af en række besøg på Steiner Kvistgård hovedsagligt i december 2016, samt et besøg ved tolvteklassernes årsopgavefremlæggelse i begyndelsen af april 2017.

Dette års rapport er dog utraditionel i forhold til de to forrige år. Grunden er at jeg i efteråret 2016 blev bedt om at tage nogle vikartimer i elvte og tolvte. Efter at have tænkt grundigt over kombinationen af tilsynsførende og vikar, kom jeg til den konklusion at der ikke nødvendigvis bestod nogen konfliktinteresse. Vikartimerne kunne efter min mening udmærket og på forsvarlig vis benyttes til både opsyn og undervisning samtidig.

Jeg har dog også nogle forbehold i forhold til den valgte fremgangsmåde. For det første er årets opsyn først og fremmest baseret på faget engelsk, hvilket på den ene side rammer min egen ekspertise, men på den anden side må forekomme en anelse snævert i forhold til de øvrige fag, der udbydes i overskolen. For det andet havde det været mit erklærede mål for opsynet i 16/17 at arbejde med skriftligheden i overskolen. Disse er forbehold, som jeg mener bør adresseres fremover.

Med dette in mente vil jeg gå over til min vurdering af det samlede holds (elvte og tolvteklasserne) niveau i engelsk.
Der var lagt en ambitiøs plan med modernisme som overtema og læsning af tre relativt komplicerede tekster af David Herbert Lawrence. To noveller: You Touched Me og The Horse Dealer’s Daughter, samt digtet Snake. Særlig de sidste to tekster kan volde gymnasieelever i tredje gymnasieklasse på A-niveau problemer, da de ikke er let tilgængelig hverken med hensyn til form eller indhold.
Udover denne faglige tilgang til undervisningen var der desuden arrangeret små korte, uformelle foredrag med titlen My Hobby, så alle fik lejlighed til at deltage og bruge deres mundtlige engelsk.
Undervisningsformerne var hovedsagligt pararbejde kombineret med klasseundervisning, klassediskussion og individuelle, mundtlige fremlæggelser. Det er arbejdsformer jeg har gennemprøvet i gymnasiet og tillige metoder, hvis resultat jeg har erfaring med at vurdere.

Resultatet blev efter min mening meget lig det man kunne forvente i en gennemsnitlig afsluttende gymnasieklasse på B-niveau, hvor de mundtlige færdigheder prioriteres over de skriftlige. I forhold til tekstlæsning, forståelse og analytisk arbejde med de udvalgte tekster fordelte det kombinerede elvte-og tolvte klassehold sig med adskillige meget stærke elever, der havde et uhyre stort ordforråd og stort set perfekt usus. Der var en lidt større gruppe med mere begrænset ordforråd og nogle mere eller mindre alvorlige grammatiske udfordringer. Endelig var der en lille gruppe, der havde større udfordringer både hvad angår ordforråd og korrekt grammatik. Det er et klassebillede, der er helt typisk på B-niveau i den danske gymnasieskole.

Til gengæld oplevede jeg en stor entusiasme og hundrede procent deltagelse i forhold til den mundtlige fremlæggelse med selvvalgt emne, hvor flere elever gik ud over den fastlagte tidsramme og hele gruppen deltog aktivt i de efterfølgende Q&A-sessioner. Evnen og lysten til at kommunikere bliver således en af de helt typiske spidskompetencer, jeg igen og igen møder hos eleverne i overskolen på Steiner Kvistgård.

Det var også denne evne, hvis udfoldelse jeg var vidne til ved tolvteklasseelevernes årsopgavefremlæggelse i april i år. I indlæg der strakte sig fra det kontroversielle til det mere mundane. Fra liv efter døden til emner som ølbrygning og moderne markedsførelse og videre til tanker om det perfekte samfund og et bevægende og for mit eget vedkommende adfærdsregulerende indlæg om plastik i verdenshavene og meget, meget mere. Her demonstrerede årets tolvteklasser en diversitet og kreativitet og først og fremmest en ubundethed i forhold til opgavens art og omfang, der i den grad formår at inspirere og til syvende og sidst pege frem mod den disruption, der er så nødvendig for et samfund, der ikke vil stagnere.

Til gengæld har jeg også en kommentar, der vist med tiden kommer mere og mere til at lyde som Cato den ældres: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam – I øvrigt mener jeg Kartago bør ødelægges. Det drejer sig selvfølgelig om elevernes adgang til deres mobiltelefoner. Jeg kan forstå, at jeg var havnet i en prøveperiode, hvor eleverne efter eget ønske havde fået tilladelse til at beholde deres telefoner under ansvar. Det er ikke mit indtryk at de var dette ansvar voksent. Dette kan lyde fordømmende, så lad mig med det samme sige, at jeg heller ikke selv i deres sted ville have været mig dette ansvar voksent. For det første er der lavet evidensbaserede undersøgelser (læs blandt andet Dan Arielys The (Honest) Truth About Dishonesty, Harper, 2012) på hvordan klasserumsaftaler, der blandt andet omhandler brugen af elektroniske skærme til eget forbrug i undervisningstiden ikke virker. Ariely beskriver blandt andet det demotiverende i at blot én elev benytter sin skærm uden at det er i undervisningsøjemed. For det andet mener jeg jo netop, at netop denne skole burde have en mission i at åbne elevernes øjne for de fælder i deres læring, som netop brugen af mobiltelefoner og computerskærme, der ikke benyttes i undervisningsøjemed, repræsenterer. Således oplevede jeg mere end én gang elever, der greb til deres mobiler, når pararbejdet eller gruppediskussionerne eller undervisningen understimulerede, hvilket jo er svært at sige noget til, når muligheden nu foreligger. Disse tilfælde var muligvis enkeltstående, men i frikvarterene bliver det en reflekshandling at gribe telefonen, der ligger på bordet i stedet for at henvende sig til den eller de kammerater, der ellers er lige inden for rækkevidde.

Endelig vil jeg gentage at årets opsyn kun delvis har opfyldt de ønsker og krav, jeg havde sat mig ved årets begyndelse, nemlig at arbejde mere med elevernes skriftlige arbejde i særlig de humanistiske fag. Dette burde være et fokuspunkt for det fortsatte opsyn i det kommende skoleår.

Afslutningsvis vil jeg sige, at årets arbejdet som tilsynsførende har været inspirerende. Jeg oplever altid, at jeg mødes med anerkendelse og velvilje, når jeg kommer på besøg.

Med venlig hilsen

Casper Olsen

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80