Bestyrelsens årsberetning 2011

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Skolen har i 2011 haft et stabilt elevtal, dog med en lille nedgang i forhold til tidligere år. Dette skyldes hovedsageligt, at der i skoleåret 2011/2012 ikke var elevgrundlag for en 10. klasse.
Det stod inden sommerferien klart, at en stor del af eleverne i 9. klasse havde valgt at søge udfordringer i uddannelser udenfor skolen, og skoleledelsen vurderede derfor sammen med kollegiet, at der ikke var pædagogisk og læringsmæssigt fundament for at føre de resterende elever op til 12. klasse.
Skolens mindste klassetrin har i 2011 været svære at fylde op til de forventede kvotienter.
Dette skønnes fortsat at være en afspejling af de små børneårgange, som er gældende for samfundet og lokalområdet i øvrigt.
Ved udgangen af regnskabsåret 2011 var antallet af elever 279 fordelt på børnehaveklasse til 12. klasse. Af de 279 elever var de 47 tilskrevet i overskolen (9., 11. og 12. klasse). Det forventes, at der i 2012 vil være en fremgang i klassekvotienterne i overskolen, idet der er to 8. klasser, som i skrivende stund har et samlet elevtal på 39.

Byggeriet af børnehaven blev med nogen forsinkelse afsluttet i begyndelsen af året med endelig låneoptagelse i første kvartal af 2011. Det nye hus fungerer fortsat godt og lever op til alle forventninger om at danne et sundt pædagogisk miljø, hvor hverdagen med børnene og den pædagogiske indsats har optimale betingelser!

Børnehaven har i 2011 haft alle pladser fyldt op, og der er fortsat stor søgning, hvilket afspejles i en lang venteliste. Bestyrelsen ser positivt på, at børnehaven tiltrækker så mange familier.

Bestyrelsen bestræber sig på dynamisk og målrettet at være et sundt støttende fundament for skolens virke og drift.
Med børnehaven som en del af skolens organisation, ser bestyrelsen elevtilgangen i børnehaveklassen styrket, men for at sikre fortsat vækst og sund udvikling for skolen og dens kerneydelser, har bestyrelsen et kontinuerligt fokus på overskolen.

Skolen har i 2011 haft en stabil lærerstab. I overskolekollegiet har enkelte lærere søgt nye udfordringer, men med nytilkomne kompetente lærerkræfter forventer bestyrelsen en positiv udvikling for overskolen i fremtiden.

I 2011 har bestyrelsen fortsat samarbejdet med landets øvrige steinerskoler om at opnå statstilskud til driften af 11./12. klasse. En opgave har været at følge dataindsamlingen på skolerne og bearbejdningen af data i den undersøgelse, der udføres af et forskerhold fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Undersøgelsen skal danne valid dokumentation for skolernes læringspraksis og tidligere elevers realkompetencer i et politisk lobbyarbejde, men den forventes også at have en evaluerende effekt på skolernes praksis.

Det politiske lobbyarbejde begyndte i foråret med et besøg hos undervisningsministeren og efterfølgende møde i Uddannelsesudvalget på Christiansborg, hvor steinerskolernes sag blev fremlagt og argumenteret for. Folketingsvalget i efteråret gav efter givne råd anledning til en pause i det politiske arbejde, indtil 2012, hvor Folketinget forventes etableret med nye udvalg og ministre.
Bestyrelsen prioriterer arbejdet med at opnå statstilskud højt, da dette vil kunne give nødvendige kvalitetsmæssige løft til overskolen blandt andet i form af bedre fysiske rammer for elever og undervisere.

For at fremme målet om nye fysiske rammer for elevernes undervisning og sociale liv har bestyrelsen arbejdet med fondsansøgninger til et nyt byggeri til overskolen og eurytmiundervisningen. Skolen modtog i den forbindelse i efteråret fondsmidler til opførelse af en ny smedje – og håndværksbygning, som forventes opført i 2012. Da den gamle smedje er i en sådan stand, at den ikke fortsat kan benyttes til undervisning, modtog skolen midlerne med stor taknemmelighed! Arbejdet med fondssøgning fortsættes i 2012.
I forhold til finansiering af nye bygninger og deres drift samarbejder bestyrelsen med skolens administration og ledelse om at nå gode økonomiske resultater, der kan styrke skolens samlede soliditet. Skolens administrationsmedarbejdere skal have stor ros for deres entusiasme og professionelle indsats i denne sammenhæng!
Bestyrelsen har en forventning om, at overskolebyggeriet kan realiseres indenfor en 3-årig periode.

Som et led i arbejdet med kommunikation internt på skolen havde bestyrelsen i skoleåret 2010/2011 implementering af kommunikation som et indsatsområde. Dette førte til en fælles arbejdsdag med skolens ansatte om kommunikation og forældresamarbejde. Bestyrelsen ser kommunikation internt i organisationen og eksternt med det omgivende samfund som et område, der kræver konstant bevidsthed. Dette indbefatter en relevant involvering af de positioner forældre, medarbejdere og elever ser skolen fra. Bestyrelsen fortsætter en fokuseret indsats på denne involvering i 2012.

Bestyrelsen har sammen med Skoleforeningen støttet arbejdet med at udbrede viden i forældrekredsen og til kommende forældre om skolens pædagogik. Dette er sket i form af informationsaften og foredrag. Arrangementerne har været rettet mod skolens forældrekreds
og eventuelle kommende forældre til skolen.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med antroposofien som inspiration til møderne, og der har været et positivt og stabilt samarbejdsklima, såvel internt som med skolens ledelse og ansatte.

Julebasaren fandt sted i november og blev som altid en begivenhedsrig dag for elever, forældre, lærere og de mange venner og gæster, der besøgte skolen. Julebasaren er en vigtig tradition, der nærer skolen og giver kraft til dens nuværende og fremtidige liv. Bestyrelsen takker for en stor og engageret indsats fra alle skolens aktører, der samarbejder om at skabe festens indhold!

Bestyrelsen følger løbende og med stor glæde Butikken, der sælger sunde varer til skolens børn og voksne og fritidsklubben Mellemstationen, der om eftermiddagen tilbyder pasning og sunde økologiske måltider til skolens elever fra 4.-8. klasse. Butikken drives af frivillige
forældrekræfter og Mellemstationen modtager ikke offentlige tilskud. Der rettes en særlig tak til de forældre, der muliggør disse tilbud ved en stor arbejdsindsats båret af engagement og kærlighed til skolen!

Bestyrelsen takker skolens og børnehavens ledelse og medarbejdere for det store arbejde, de gør hver dag, så skole og børnehave kan være et godt og levende sted at være! Endvidere rettes en stor tak til alle forældre for deres frivillige indsats og bidrag, hvor det er nødvendigt.
Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård og Rudolf Steiner Børnehaven Kvistgård til en skole i bevægelse og vækst hvor menneskemødet sættes i centrum.

Bestyrelsen og skoleledelsen arbejder for at være en arbejdsplads, der tager del i ”det rummelige arbejdsmarked”. Der er løbende samtaler med ansøgere, der søger stillinger med sociale klausuler, og i børnehaven to medarbejdere ansat i fleksjob.

Bestyrelsen finder årets resultat med et overskud på kr. 770.143 tilfredsstillende og foreslår overskuddet overført til egenkapitalen. Overskuddet fordeler sig med en sum på kr. 277.225 tilført fra børnehavens driftsregnskab og en samlet sum på kr. 492.918 fra skolens driftsregnskab.

Trods udfordringen med Folketingets genopretningsplans reduktion i statstilskuddet på friskoleområdet og et mindre elevtal end budgetteret, lykkedes det at afslutte skolens driftsregnskab med et overskud. Dette grundet mindre udgifter end forventet på især løn- og
vedligeholdelsesområdet, men også takket være en god økonomistyring og stor ansvarlighed blandt skolens ansatte i forbrug af undervisningsmaterialer. Da det forventes, at reduktionen i statstilskuddet i kommende budgetter vil medføre krav om øget forældrebetaling, har bestyrelsen i 2011 indført et loft for forældrenes samlede udgift pr. elev til skolerejser fra 8.-12. klasse.

Bestyrelsens forventninger til fremtiden er en fortsat vækst i skolens elevtal gennem rekruttering af nye elever og fastholdelse af eleverne på skolens øverste klassetrin. Der arbejdes fortsat for tilgang af kvalificerede pædagog- og lærerkræfter med godt fagligt og
pædagogisk fundament og for relevant efteruddannelse af skolens ansatte. Der tilstræbes et fortsat stabilt overskud på skolens drift med henblik på at øge skolens bygningsmasse, så den kan dække det behov, der er fulgt med skolens vækst.

Bestyrelsen vurderer, at skolens økonomi er tilfredsstillende. På grundlag af skolens nuværende struktur, udvikling og de eksisterende lovgivningsmæssige regler for tilskud til friskoler er bestyrelsens forventninger til den fremtidige økonomi for skolen positiv.

Med venlig hilsen
Christina Lærke Vilhelmsen
Bestyrelsesformand

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80