Bestyrelsens årsberetning 2010

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.

Skolen har i 2010 været i en positiv udvikling. Der blev fra august til december tilføjet 45 børnehavebørn i alderen 3-6 år til skolens drift.

Skolen har samtidig oplevet en mindre tilbagegang i det samlede elevtal i forhold til de seneste år, idet de yngste klassetrin har været svære at fylde op til de forventede kvotienter. Dette skønnes at være en afspejling af de små børneårgange, som er gældende for samfundet i øvrigt. Ved udgangen af regnskabsåret 2010 var antallet af elever dog 299 fordelt på børnehaveklasse til 12. klasse. Af de 299 elever var de 55 tilskrevet i overskolen (9.-12. klasse). Skolen har således haft en stabil overskole og et uændret elevtal ved årets udgang.
Der er i skrivende stund tilmeldt 300 elever til skolestart august 2011, hvoraf de 57 er til¬skrevet overskolen. Der forventes således fortsat stabilitet i det samlede elevtal og søgning til skolen og dens pædagogik.

Bestyrelsen har sammen med Rudolf Steiner Skoleforeningen Kvistgård støttet arbej¬det med at udbrede viden i forældrekredsen og til kommende forældre om skolens pædago¬gik. Dette er sket i form af informationsaften, foredrag og workshops. Arran¬gementerne har især været rettet mod skolens forældrekreds, men har også været annonceret i lokalområdet.
I februar arrangerede bestyrelsen sammen med overskolekollegiet en workshop med tidli¬gere elever fra steinerskoler, forskere fra DPU, samt repræsentanter fra Cross¬field Insti¬tute i England, der arbejder med forbedring af vilkårene for Rudolf Steiner uddannelser på EU-plan. Forældre, lærere og elever fra andre sjællandske steiner¬skoler deltog i arrangementet, som var en succesfuld inspiration til det videre arbejde med at styrke og forbedre overskolens vilkår.
I september deltog skolen meget aktivt i en landsdækkende udstilling i anledning af 100-året for initiativer inspireret af antroposofien i Danmark.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med antroposofien som inspiration til møderne, og der har været et positivt og stabilt samarbejdsklima, såvel internt som med skolens ledelse og ansatte.

I august stod den nye børnehavebygning endelig klar til indflytning og børnehavebør¬nene kunne med deres forældre, pædagoger og medhjælpere indtage det nye smuk¬ke hus og den endelige fusion mellem Rudolf Steiner Skolen Kvistgård og Rudolf Steiner Børnehaven Kvistgård fandt sted. I september tiltrådte en ny forældrebesty¬relse for børnehaven, og den nye organisation var dermed på plads.
Børnehave og skole bød hinanden velkomne og takkede alle involverede i fusions- og byggeprocessen for samarbejdet ved en flot og velbesøgt indvielsesfest i oktober.
Byggeriet af børnehaven har været forsinket af to hårde vintre og var derfor ikke af¬sluttet ved udgangen af året. Det forventes, at en endelig afslutning og låneoptagelse kan ske i andet kvartal af 2011. Det nye hus har i de første fem måneder været vel¬fungerende og levet op til alle forventninger om at danne et sundt og godt pædago¬gisk miljø, hvor hverdagen med børnene og det pædagogiske arbejde har optimale bet¬ingelser.
Bestyrelsen byder alle børn, forældre og ansatte velkommen i skolens organisation. Med færdiggørelsen af børnehaveprojektet frigives ressourcer i både børnehave, be¬styrelse og skole, og alle ser frem til at bruge ressourcerne på andre opgaver i hver¬dagen og tiltag for fremtiden.

Bestyrelsen bestræber sig på dynamisk og målrettet at være et sundt støttende fun¬dament for skolens virke og drift.
Med integrationen af børnehaven i skolens organisation, ser bestyrelsen elevtilgan¬gen i børnehaveklassen styrket, men for at sikre fortsat vækst og sund udvikling for skolen og dens kerneydelser, har bestyrelsen gennem en årrække også haft fokus på overskolen.

I 2010 tog samarbejdet med landets øvrige steinerskoler om at opnå statstilskud til driften af 11./12.klasse for alvor fart. Sammen med Danmarks Pædagogiske Uni¬ver¬sitet indledtes det forskningsprojekt, der skal undersøge, hvilke kompetencer og fær¬digheder steinerskolen som eksamensfri skole støtter udviklingen af. Dette sker gen¬nem en undersøgelse af skolernes læringspraksis og tidligere elevers realkompeten¬cer. Undersøgelsen skal danne dokumentationsgrundlag for et politisk lobbyarbejde, men forventes også at have en evaluerende effekt på skolernes praksis. I juli indled¬tes et samarbejde med et kommunikationsfirma, og dette førte i efteråret til oprettel¬sen af en ny hjemmeside: www.steinerskolerne.dk, der skal fungere som kommuni¬kationsplatform i det videre lobbyarbejde. Bestyrelsen prioriterer arbejdet med at op¬nå statstilskud højt, da dette vil kunne give nødvendige kvalitetsmæssige løft til over¬skolen blandt andet i form af bedre fysiske rammer for elever og undervisere.

For yderligere at fremme målet om nye fysiske rammer for elevernes undervisning og sociale liv har bestyrelsen fortsat arbejdet for et nyt byggeri til overskolen og eurytmi¬undervisningen. Der blev i efteråret gennemført en række fokusgruppeinterviews med henholdsvis overskoleelever, lærere, medarbejdere i administration og forældre, som skal danne grundlag for en visionær projektbeskrivelse til fondssøgning og vide¬re projektudvikling. I 2011 fortsættes dette arbejde.
For at rejse penge til finansiering af projektet samarbejder bestyrelsen med skolens administration og ledelse på at nå gode økonomiske resultater, der kan styrke sko¬lens samlede soliditet. Skolens administrationsmedarbejdere skal have stor ros for deres entusiasme og professionelle indsats i denne sammenhæng!
Bestyrelsen har en forventning om, at overskolebyggeriet kan realiseres indenfor en 4-årig periode.

Bestyrelsen har i 2010 videreført samarbejdet med skolens ledelse om en bedring og tydeligere kommunikation mellem alle skolens instanser. Dette førte i foråret til et doku¬ment, der beskriver, hvordan bestyrelsen og skolens ansatte bestræber sig på at kommu¬nikere, samt hvilke kommunikationsveje, der henvises til ved henvendelser eller opståede konflikter i samarbejdet mellem kolleger, forældre og bestyrelse. Bestyrelsen har fundet det frugtbart i samarbejdet med skolens ansatte og forældre, at have været gen¬nem en proces, hvor der blev skabt et solidt fundament for kommunikationsveje og -former.
Efter sommerferien besluttede bestyrelsen at arbejde med implementering af kom¬munika¬tion som et indsatsområde. Der blev i efteråret arbejdet med udvikling af en ny og mere brugervenlig hjemmeside, og denne forventes at være klar i efteråret 2011. I 2011 er der planlagt en fælles arbejdsdag med skolens ansatte om kommuni¬kation og forældresamar¬bejde.

Bestyrelsen orienteres løbende om de udfordringer, enkelte lærere og det samlede lærerkollegium står med i det daglige arbejde med børnene og i samarbejdet med forældrene.
Som udgangspunkt involveres bestyrelsen ikke i de sager eller problematikker, der angår det daglige driftsmæssige og pædagogiske arbejde. Men ind i mellem viser det sig nødvendigt og frugtbart for løsningen, at bestyrelsen indgår i en sparrende eller observerende rolle for skoleledelse, lærere eller forældre. Bestyrelsen ser det her som sin opgave – udover at sikre, at skolens retningslinjer og procedurer følges i henhold til skolens værdier – at støtte tiltag, der kan bidrage konstruktivt til en løs¬ning.
I efteråret bidrog bestyrelsen med denne rolle i en problematik i 4. klasse. Det kræve¬de en del ressourcer for både klassens forældre, lærere, skoleledelse og bestyrelse at hjælpe en positiv udvikling af problematikken på vej. Bestyrelsen evaluerede efter¬følgende samarbejdet og håndteringen af forløbet med skoleledelsen og noterede sig, hvilke erfaringer, der kunne bidrage til i fremtiden at forebygge og løse lignende situationer og med en forhåbning om en mindre ressourcekrævende indsats til følge.

I januar gennemførte skolens julebasarudvalg en evaluering blandt alle skolens for¬ældre og indførte herefter en række ændringer i planlægningen og gennemførelsen af arrangementet. Julebasaren er årets største fest, og det er de frivillige forældre¬kræfter, der gør festen mulig.
Julebasaren fandt sted i november og blev trods snestorm en begivenhedsrig dag for elever, forældre, lærere og de mange venner og gæster, der besøgte skolen. Julebasaren er en vigtig tradition, der nærer skolen og giver kraft til dens nuværende og fremtidige liv. Bestyrelsen takker for en stor og engageret indsats fra alle skolens aktører, der samarbejder om at skabe festens indhold!

Bestyrelsen følger løbende og med stor glæde Butikken, der sælger sunde varer til skolens børn og voksne, og fritidsklubben Mellemstationen, der om eftermiddagen til¬byder pasning og sund økologisk mad til skolens elever fra 4.-8.klasse. Begge drives af frivillige forældrekræfter og Mellemstationen modtager ikke offentlige til¬skud. Der rettes en særlig tak til de forældre, der muliggør disse tilbud ved stor arbejdsindsats båret af engagement og kærlighed til skolen!

Bestyrelsen takker skolens og børnehavens ledelse og medarbejdere for det store arbejde, de gør hver dag, så skole og børnehave kan være et godt og levende sted at være! Endvidere rettes en stor tak til alle forældre for deres frivillige indsats og bi¬drag, hvor det er nødvendigt. Det er disse bærende kræfter, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård og Rudolf Steiner Børnehaven Kvistgård til en institution i bevægel¬se og vækst, og hvor menneskemødet sættes i centrum.

Bestyrelsen og skoleledelsen arbejder for at være en arbejdsplads, der tager del i ”det rummelige arbejdsmarked”. Der er løbende samtaler med ansøgere, der søger stillinger med sociale klausuler, og skolen har efter fusionen med børnehaven en medarbejder i fleksjob.

Bestyrelsen finder årets resultat med et overskud på kr. 932.319 tilfredsstillende og foreslår overskuddet overført til egenkapitalen. Det flotte overskud skyldes i hovedsa¬gen den sum, der er tilført skolen fra børnehavens værdi og betalte husleje, som samlet udgør kr. 845.000. Børnehaven fremstår med et underskud for de sidste 5 måneders drift. Ses der på børnehavens samlede drift over hele året indeholdende resultatet før fusionen, vil dette vendes til et lille overskud. Det finder bestyrelsen tilfredsstillende, idet der er tale om et år med flytteomkostninger og færre børn end budgetteret grundet forsinkelser på byggeriet. I løbet af 1. kvartal 2011 har børne¬haven fået alle pladser besat, og mange børn på ventelisten. Børnehaven er således i en positiv udvikling.

Trods udfordringen med regeringens genopretningsplan for friskoleområdet med dis¬pos¬itionsbegrænsningen til følge og et mindre elevtal end budgetteret lykkedes det at afslutte skolen driftsregnskab med et overskud. Dette grundet en god økonomistyring og stor ansvarlighed blandt skolens ansatte især i forbindelse med forbruget af un¬dervisningsmaterialer, men også indenfor områderne ejendomsdrift og administra¬tion.

Bestyrelsens forventninger til fremtiden er en fortsat vækst i skolens elevtal gennem rekruttering af nye elever og fastholdelse af eleverne på skolens øverste klassetrin. Der er i 2010 sat fokus på dette i skolens eksterne og interne PR-arbejde. Der arbej¬des fortsat for tilgang af kvalificerede pædagog- og lærerkræfter med godt fagligt og pædagogisk fundament og for relevant efteruddannelse af skolens ansatte. Der til¬stræbes et fortsat stabilt overskud på skolens drift med henblik på at forøge skolens bygningsmasse, så denne kan dække det behov, der følger med skolens vækst.

Bestyrelsen vurderer, at skolens økonomi er tilfredsstillende. På grundlag af skolens nuværende struktur og fortsatte udvikling og de eksisterende lovgivningsmæssige regler for tilskud til friskoler, er bestyrelsens forventninger til den fremtidige økonomi for skolen positiv.

Med venlig hilsen
Christina Lærke Vilhelmsen
Bestyrelsesformand

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80