Bestyrelsens årsberetning 2009

Skolens formål er at tilbyde undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper. Disse principper har som mål at give en undervisning, der udvikler eleverne til frie, livsduelige og initiativrige unge mennesker.
Skolen har i 2009 været i en positiv udvikling.

Der har været elevfremgang og ved udgangen af regnskabsåret 2009 var antallet af elever 299 fordelt på børnehaveklasse til 12.klasse. Af de 299 elever var de 55tilskrevet i overskolen (9.-12.klasse).

Der er i skrivende stund tilmeldt 309 til skolestart august 2010, hvoraf de 62 er tilskrevet overskolen. Der ses således en stigning i klassekvotienterne i overskolen og med stigningen i det samlede elevtal ses en stadig søgning til skolen og dens pædagogik. Skolen har i 2009 haft en stabil og velfungerende lærerstab, og der har til opslåede stillinger været nok af ansøgere.
Bestyrelsen har sammen med Skoleforeningen i 2009 støttet og videreført arbejdetmed at udbrede viden i forældrekredsen og til kommende forældre om skolens pædagogiske grundlag. Dette er sket i form af informationsaften, foredrag, workshops og panelmøde med tidligere Steinerskoleelever, samt kursusrækker. Arrangementerne har især været rettet mod skolens forældrekreds, men har også været annonceret i lokalområdet. Arrangementerne har været velbesøgte især i første halvdel af året, mens efterårets kurser har været mindre besøgte. I samarbejde med Skoleforeningen og skoleledelsen evalueres indsatsen, før nye tiltag planlægges i kommende skoleår.

Bestyrelsen har på møderne fortsat sit arbejde med antroposofien, og der har været et positivt og stabilt samarbejdsklima, såvel internt som med skolens ledelse og ansatte.

Bestyrelsen har igennem hele året samarbejdet med Rudolf SteinerBørnehaven Kvistgård  om at effektuere den fusion, der har været et ønske gennem en årrække, og som blev endeligt vedtaget på skolens årsmøde 2009. Det betød, at bestyrelsen efter årsmødet kunne byde 4 nye medlemmer velkommen i bestyrelsesarbejdet. De to med stemmeret er repræsenteret i skolens bestyrelse som Skoleforeningsmedlemmer og var tidligere antroposofiske medlemmer i børnehavens bestyrelse. Herudover er børnehavens leder og et forældrevalgt medlem repræsenteret i bestyrelsen uden stemmeret. Børnehavens leder er også indtrådt som gruppeleder i skolens ledelsesteam.  
Processen med fusionen har været lang og udfordrende for alle involverede, men takket være en engageret og åben indsats fra alle parter kan en samlet bestyrelse se sig styrket og rustet til fremtidige udfordringer.
I december blev skolens vedtægter endeligt godkendt af Undervisningsministeriet med de ændringer, der giver skolen mulighed for at drive børnehave som privatinstitution.

I august igangsatte bestyrelsen i samarbejde med børnehavens leder og personale det nye byggeri til børnehaven. Byggeprocessen er skredet frem efter planen, indtil der i vintermånederne opstod forhindringer i form af vejrlig. I skrivende stund er byggearbejdet genoptaget, og bestyrelsen forventer, at byggeriet står færdigt efter sommerferien 2010. Bestyrelsen ser frem til at byde 48 børnehavebørn med deres forældre, pædagoger og medhjælpere velkommen på skolens grund i 2010!

Bestyrelsen bestræber sig på dynamisk og målrettet, at være et sundt støttende fundament for skolens virke og drift.
Med integrationen af børnehaven i skolens organisation, ser bestyrelsen elevtilgangen i børnehaveklassen styrket, men for at sikre fortsat vækst og sund udvikling for skolen og dens kerneydelser, har bestyrelsen gennem en årrække også haft fokus på overskolen.

I 2009 fortsatte bestyrelsen samarbejdet med landets øvrige Rudolf Steinerskoler om at opnå statstilskud til driften af 11./12.klasse. I 2009 har fokus i dette arbejde været dokumentationen af de kompetencer og færdigheder Rudolf Steinerskolen som eksamensfri skole udvikler,og frem for alt dokumentationen af, hvordan disse kompetencer og færdigheder kommer samfundsudviklingen og den enkelte elev til gode. Der blev derfori samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet udviklet beskrivelsen af et forskningsprojekt , og det forventes at projektet starter på skolerne i 2010 for derefter at forløbe i 2 år. Bestyrelsen prioriterer arbejdet med at opnå godkendelse til statstilskud højt, da dette vil kunne give nødvendige kvalitetsmæssige løft til overskoleni form af blandt andet bedre fysiske rammer for elever og undervisere.
For yderligere at fremme målet om nye fysiske rammer for elevernes undervisning og sociale liv har bestyrelsen i 2009 fortsat arbejdet med at udvikle en tidsplan og projektbeskrivelse af et nyt byggeri til overskolen og eurytmiundervisningen. Bestyrelsen ønsker at engagere såvel elever, lærere og forældre i udviklingen og realiseringen af projektet, hvilket er integreret i tidsplanen for 2010.
For at rejse penge til finansiering af projektet samarbejder bestyrelsen med skolens administration og ledelse på at nå gode økonomiske resultater, der kan styrke skolens samlede soliditet. Skolens administrationsmedarbejdere skal have stor ros for deres entusiasme og professionelle indsats i denne sammenhæng!
Bestyrelsen har en forventning om at overskolebyggeriet kan realiseres indenfor en 5-årig periode.

Med skolens vækst har der gennem en del år været et behov for bedre og mere tydelig kommunikation mellem alle skolens instanser. Efter fusionen med børnehaven blev dette behov yderligere bekræftet, og bestyrelsen valgte efter sommerferien at sætte fokus på kommunikation eksternt og internt i skolen. I efteråret blev der i samarbejde med skolens nye forældrerådsformand lavet nye beskrivelser af rådets og klasserepræsentanternes opgaver og kommunikationsveje.
Bestyrelsen havde en arbejdsdag om kommunikation sammen med skoleledelsen, hvor der overordnet blev arbejdet med kommunikation og kommunikationsformer. Dagen bevirkede en styrkelse og en afdækning af emnet og de opgaver, der ligger indenfor dette. Derfor fortsætter bestyrelsen i 2010 med konkrete tiltag som ny hjemmeside, intranet og kommunikation om skolen i offentligheden og med samarbejdspartnere.  

Julebasaren sidst i november blev også i år en begivenhedsrig dag for elever, forældre, lærere og de mange venner og gæster, der besøgte skolen. Da skolens elevtal er vokset, så salen ved denne festdag ikke længere kan rumme de mange deltagere, blev elevernes optræden i år opdelt i to flotte og kvalificerede dele med repræsentation fra grund-, mellem- og overskole. Overskolen leverede om aftenen et imponerende underholdningsshow for ansatte, forældre, tidligere elever og elever fra 9.-12.klasse! Julebasaren er en vigtig tradition, der nærer skolen og giver kraft til dens nuværende og fremtidige liv. Dette sker takket være en stor og engageret indsats fra alle skolens aktører, der på denne dag samarbejder om at skabe festens indhold!

Bestyrelsen følger løbende og med stor glæde Butikken, der sælger sunde varer til skolens børn og voksne og fritidsklubben Mellemstationen, der om eftermiddagen tilbyder pasning og sund økologisk mad til skolens elever fra 4.-8.klasse. Begge drives af frivillige forældrekræfter og Mellemstationen modtager ikke offentlige tilskud. Der rettes en særlig tak til de forældre, der muliggør disse tilbud ved stor arbejdsindsats båret af engagement og kærlighed til skolen!

Bestyrelsen takker skolens ledelse og medarbejdere for det store arbejde, de gør hver dag, så skolen kan være et godt og levende sted for eleverne at være! Endvidere rettes en stor tak til alle forældre for deres frivillige indsats og bidrag, hvor det er nødvendigt.
Det er disse bærende kræfter i skolens virke, der gør Rudolf Steiner Skolen Kvistgård til en skole i bevægelse og vækst hvor menneskemødet sættes i centrum.

Bestyrelsen og skoleledelsen arbejder for at være en arbejdsplads, der tager del i ”det rummelige arbejdsmarked”. Der er løbende samtaler med ansøgere, der søger stillinger med sociale klausuler. Det er dog endnu ikke lykkedes at finde samarbejdsmuligheder i organisationen med de ansøgere, der har søgt ansættelse, men der arbejdes fortsat på området og forventes nye muligheder i 2010, når børnehaven flytter til skolen.

Bestyrelsen finder årets resultat med et overskud på kr. 435.953 tilfredsstillende og foreslår overskuddet overført til egenkapitalen.

Trods udfordringer på blandt andet lønområdet og vedligeholdelsen er det lykkedes at afslutte regnskabet med et flot overskud. Dette grundet en større tilgang af elever, end budgetteret, men også takket være god økonomistyring og stor ansvarlighed blandt skolens ansatte i forbruget af undervisningsmaterialer.

Summen af årets likviditetsvirkning fra drift, investeringer og finansiering giver en positiv pengestrøm på t.kr. 1.754. Det skyldes blandt andet, at de regnskabsmæssige afskrivninger er større end afdragene på gælden og optagelsen af et forhåndslån i forbindelse med børnehavebyggeriet.

Bestyrelsens forventninger til fremtiden er en fortsat vækst i skolens elevtal især gennem fastholdelse af eleverne i skolens øverste klassetrin. Med driften af børnehaven forventes der på længere sigt en positiv effekt på skolens samlede økonomi. Der arbejdes fortsat for tilgang af kvalificerede pædagog- og lærerkræfter med godt fagligt og pædagogisk fundament og for relevant efteruddannelse af skolens ansatte. Der tilstræbes et fortsat stabilt overskud på skolens drift med henblik på at forøge skolens bygningsmasse, så denne kan dække det behov, der følger med skolens vækst.

Bestyrelsen vurderer at skolens økonomi er tilfredsstillende. På grundlag af skolens nuværende struktur og udvikling, de eksisterende lovgivningsmæssige regler for tilskud til friskoler, samt skolens langtidsbudgetter, er bestyrelsens forventninger til den fremtidige økonomi for skolen positiv.  

Med venlig hilsen

Christina Lærke Vilhelmsen
Bestyrelsesformand

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80